ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1761 มาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย = Assistance measures to to drought sufferers of the Disaster Prevention and Mitigation Center, Region 10, Disaster Prevention and Mitigation Department / ทนงศักดิ์ วิงวอน / 2551 /Full Text
Subject
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10
การบรรเทาภาวะภัยแล้ง
ภัยแล้ง
ผู้ประสบภัย -- การสงเคราะห์
1762 มาตรฐานการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานต่างด้าวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Emplyment standards and working conditions of immigrant sorkers in Mueang Chiang Mai District / สุเทพ แก้วนันชัย / 2551 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- การจ้างงาน
การจ้างงาน -- เชียงใหม่
1763 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพลูกประคบสมุนไพรล้านนา = Standard and quality control of Lanna herbal hot compress / กันยารัตน์ ชลสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
Traditional medicine -- Thailand, Northern
Herbal hot compress
การรักษาด้วยสมุนไพร
การบำบัดด้วยการนวด
1764 มายาคติและความรุนแรงของภาพแสดงแทน ชาวเขา ในแบบเรียน บทเพลง และภาพยนตร์ = Myth and violence of the representation of hilltribe people in school textbook, songs and movies / สุนทร สุขสราญจิต / 2551 /Full Text
Subject
ความรุนแรง
ชาวเขา
แบบเรียน
เพลง
ภาพยนตร์
1765 มุมมองของพระพุทธศาสนาต่อการใช้สเต็มเซลล์ ในการรักษาโรค = The Buddhist perspective on Stem Cell Treatment / พระเดชณรงค์ มะลิแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
สเต็มเซลล์
การรักษาโรค
1766 มูลค่าความเสี่ยงของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นสามัญตามดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Value at risk of common stock portfolio investment in the SET 50 index, The Stock Exchange of Thailand / ธรรมรัตน์ เฉลิมพลประภา / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
หุ้นสามัญ
ความเสี่ยง
1767 ยุทธศาสตร์การแข่งขันของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาจังหวัดลำปาง = Competitive strategies of Thailand Post Office Company Limited, in Lampang Branch / สิริธนา อินประสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ไปรษณีย์ -- ลำปาง
การแข่งขัน
1768 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนสวนดอก = Strategies for developing and strengthening of communities : A Case study of Suan Dok Community / รุ่งโรจน์ ลี้สกุลรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การเมืองและการปกครอง
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์
1769 ร่องรอยชีวิตจากเมืองสู่พื้นถิ่น = Traces of life from the urban towards the local / ทวี เสรีวาศ / 2551 /Full Text
Subject
ศิลปกรรมร่วมสมัย -- นิทรรศการ
ภาพถ่าย
ขยะ
1770 ระดับขวัญกำลังใจของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Level of morale of the Academic Support Officers, Chiang Mai University / นวยนาฎ เดือนจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
การจูงใจในการทำงาน
1771 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลังจากใช้บริการนวดแผนไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction level of foreign tourists after using Thai traditional massage services in Mueang District, Chiang Mai Province / สุทธิพร วันเต / 2551 /Full Text
Subject
บริการ
การนวด -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การนวด -- เชียงใหม่
ความพอใจ
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
1772 ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาเรือพายที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 = Anxiety level of paddles athletes in the 35th University Games / ชานันท์ อนุบัน / 2551 /Full Text
Subject
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35
นักกีฬา
การแข่งเรือ
ความวิตกกังวล
1773 ระบบการค้นหาร้านอาหารบริเวณโดยรอบเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ = Restaurant locating system for Chiang Mai district via mobile device / กาญจนา ดวงคำ / 2551 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1774 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและผลิตรายงานของศูนย์การโทรศัพท์สาธารณะ เชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) = Database management and reporting system of Chiang Mai public telephone service, TOT Public Company, Limited / สัญญลักษณ์ กันเขตต์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
1775 ระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ฟืนกับวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ = Management systems of forest and fire wood resources and ways of living of The Pga K'nyau communities / เพ็ญประภา ศรีจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้
การจัดการป่าไม้
ป่าชุมชน
ปกาเกอะญอ
1776 ระบบการจัดการเรียน การสอน ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยพายัพ = Instruction management system for language laboratory of Payap University / ปริญญา ขาวสกุล / 2551 /Full Text
Subject
ห้องปฏิบัติการภาษา
มหาวิทยาลัยพายัพ -- การสอน
1777 ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Electronic data management system of The Far Eastern University / ณัฐตรัณ อนุศาสตร์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ระบบการจัดการสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ -- การจัดการ
สารสนเทศ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
1778 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = The Managerial system of saving for production group of Baan Laita, Tambon Papai, Amphoe Li, Changwat Lamphun / ศิริพัชร์ ราชบัณฑิตย์ / 2551 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- ลี้ (ลำพูน). ตำบลป่าไผ่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายท่า
การประหยัดและการออม -- ลี้ (ลำพูน). ตำบลป่าไผ่
1779 ระบบการลงทะเบียนและประมวลผลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย = Registration and processing system via internet network for Sukhothai Skill Development Center / ปิยวรรณ เชียงหลง / 2551 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
1780 ระบบการส่งข้อความแจ้งเตือนของระบบสื่อสัญญาณผ่านเอสเอ็มเอส = Alarm message sending transmission system via SMS / อนรรฆ วรรณบูรณ / 2551 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบสื่อสารไร้สาย
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95