ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1701 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี = Behavior of Thai tourists in purchasing Thai silk products in Tambon Nakha, Amphoe Mueang Udon Thani / ปัทมาพร ซุยเสนา / 2551 /Full Text
Subject
ผ้าไหม
พฤติกรรมการบริโภค -- อุดรธานี
การซื้อสินค้า
1702 พฤติกรรมของนักท่องเทียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Behavior of Thai tourists in selecting guest houses in Pai District, Mae Hong Son Province / สวกฤต อินใจ / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
พฤติกรรมการบริโภค
นักท่องเที่ยว -- แม่ฮ่องสอน
1703 พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกใช้บริการสาขาของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = The Behavoir of investors in using the branch of one security company in Chiang Mai Province / รุ่งรัชรินทร์ จินณะแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
บริษัทหลักทรัพย์ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1704 พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Investor' behavior in securities investment in Chiang Mai Province / วิญญู ดิษเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
หลักทรัพย์
1705 พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีต่อการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Undergraduate student behavior towards using the information technology center of Chian Mai University / เพียงพิศ กิจเจริญวิศาล / 2551 /Full Text
Subject
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษา -- พฤติกรรม
สารสนเทศ
1706 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อผงซักฟอกในห้างแจ่มฟ้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตในเทศบาลเมืองลำพูน = Consumers behavior towards purchasing detergent at Jampha supermarker in Lamphun Municipality / วิชัย คำทองคำ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
ผู้บริโภค
ผงซักฟอก
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- ลำพูน
1707 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อสุรากลั่นชุมชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's behavior towards purchasing local distilled liquor in Sankampang district, Chiang Mai province / สุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
สุรา -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1708 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเล่นพนันม้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Betting behavior on horse racing in Chiang Mai Province / คชาชาต บุญดี / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
การพนัน
1709 พฤติกรรมทางสังคมของนกแขวกในสภาพกรงเลี้ยง = Social behavior of black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax) in captive condition / ธนวัช แก่นท้าว / 2551 /Full Text
Subject
นก -- การเลี้ยง
นก -- พฤติกรรม
พฤติกรรมสัตว์
1710 พฤติกรรมในการซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Customers' behavior of buying aomsap taweesin saving of Bank for agriculture and agricultural cooperatives in Mueang District Chiang Rai Province / คเน พชรกมล / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- เชียงราย
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
1711 พฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี = Fastfood consumption behavior of teenagers in Phetchaburi Province / ลลดา จันทร์สมบูรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
วัยรุ่น
ฟาสต์ฟูด
พฤติกรรมการบริโภค -- เพชรบุรี
1712 พฤติกรรมในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = The Consumer's behavior of buying GSB life insurance of governent savings Bank in ChiagnMai Province / ขวัญจิตร มีมะแม / 2551 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
1713 พฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองเชียงราย = Consumers' behavior in purchasing used cars in Mueang Chiang Rai District / ลาวรรณ ญาณปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
รถยนต์ใช้แล้ว -- เชียงราย
ผู้บริโภค -- เชียงราย
พฤคิกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
1714 พฤติกรรมบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนประถมศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Food consumption behavior of primary school students at Fang District, Chiang Mai Province / สุบิน สุนันต๊ะ / 2551 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
โภชนาการ
อาหาร
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักเรียน
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1715 พฤติกรรมผู้ซื้อในตลาดนัดกลางคืนมีโชค จังหวัดเชียงใหม่ = Buyer behavior at Mee Chok Night Market, Chiang Mai Province ลาวัลย์ เวชอภิกุลี / ลาวัลย์ เวชอภิกุล / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดนัด
พฤติกรรมผู้บริโภค
1716 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเช่าบูชาพระธาตุจำลอง 12 ปีนักษัตรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of consumers in purchasing zodiac signed buddha relics in Mueang Chiang Mai district, Chiang Mai province / ณัฏฐ์ เชาวนพูนผล / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พระธาตุ
1717 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นที่ตลาดกลางคืนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards fashionable clothes at Night Markets in Mueang Chiang Mai District / ทิพากร หาญใจ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ตลาด -- เชียงใหม่
1718 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในตำบลวัดเกตุ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in using bill payment through counter services of one commercial bank in Watkate sub-district, Chiang Mai province / รัตนาภรณ์ ชมภูศรี / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์
การชำระเงิน -- เชียงใหม่
1719 พฤติกรรมลูกค้าธุรกิจในการจ้างออแกไนเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Business customer behavior towards employing an organizer in Chiang Mai Province / วรินญา ศรีวาลัย / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
การส่งเสริมการขาย
1720 พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้ โลตัส ในจังหวัดลำปาง = Customer behavior towards purchasing Tesco Lotus house brand products in Lumpang province / กุลธารินทร์ ปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ความภักดีต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95