ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1681 พฤติกรรมการบริโภคน้ำมันจากพืชของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The behavior of vegetable oil consumption of households in Mueang district, Chiang Mai province / พรรณิสา ดวงมา / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำมันพืช
1682 พฤติกรรมการบริโภคเบียร์และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดน่าน = Beer consumption behavior and factors affecting beer selection of consumers in Nan Province / ชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
เบียร์ -- การตลาด -- น่าน
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1683 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Consuming behavior on pork products of consumers in Wiang subdistrict municipality, Fang district, Chiang Mai province / กิตติศักดิ์ มะรินทร์ / / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ฝาง (เชียงใหม่)
เนื้อสุกร
1684 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Dietary supplement product consumption behaviour of working age group in Mueang Chiang Mai District / ศศิวรรณ เดชคุณากร / 2551 /Full Text
Subject
อาหารเสริม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1685 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมปรุงของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards consumption of ready-to-cook food in Mueang Chiang Mai district / สุดาวดี ไชยวุฒิ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหาร -- การจัดซื้อ
1686 พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสท์ฟู้ดของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร = Consumption behavior of teenagers toward fast food in Bangkok metropolitan / อารีรัตน์ ทัดเสรีวิบูลย์ / 2551 /Full Text
Subject
ฟาสท์ฟู้ด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
วัยรุ่น
1687 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Self - protected behavior for rabies, Mueang District Surin Province / วาสนา ตันติรัตนานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
โรคกลัวน้ำ -- การป้องกันและควบคุม -- สุรินทร์
โรคเกิดจากไวรัส
1688 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อนิตยสารแจกฟรีเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = Media exposure of European tourists towards free tourist magazines in Chiang Mai province / จุไรรัตน์ ลิขิตวัชรปกรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
นิตยสาร
1689 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อในการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Media exposure behavior of consumers' decision making regarding electric appliance purchases in Mueang District, Chiang Mai Province / ศิริพร นันตาคำ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โฆษณา -- เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
1690 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่นบีในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Generation B's behavior towards the exposure to mass media in Mueang District, Chiang Mai Province / เขมพัฒน์ ปัญญาเปียง / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรม
พฤติกรรมรวมหมู่
1691 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของครูในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปี พ.ศ. 2551 = Political participation behavior of teachers for 2008 senatorial eduction in Chiang Mai Ecducation Service Area Office 4 สมศักด ตาไชย / สมศักดิ์ ตาไชย / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สมาชิกวุฒิสภา -- การเลือกตั้ง
ครู -- กิจกรรมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
1692 พฤติกรรมการเรียนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Learning behaviors on buddhism of mathayom suksa 6 students, Maejedeewittayakom school, Wiang Pa Pao district Chiang Rai province / นฤมล ดวงสร้อย / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
พฤติกรรมการเรียน
การเรียนรู้
การเรียนรู้ -- แง่ศาสนา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
1693 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 = Voting behavior of people of Tambon Num-Bo-Luang Amploe San Pa Tong, Changwat Chiang Mai after 19 September 2007 coup d'etat / นงคราญ หล่อธาน / 2551 /Full Text
Subject
การลงคะแนนเสียง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) ตำบลน้ำบ่อหลวง
การเลือกตั้ง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) ตำบลน้ำบ่อหลวง
1694 พฤติกรรมการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ของเด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Playing computer games among pupils in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / สุรพล สีห์สุรงค์ / 2551 /Full Text
Subject
เกมคอมพิวเตอร์
นักเรียน -- เชียงใหม่
1695 พฤติกรรมการเลือกใช้ศูนย์บริการกายภาพบำบัดของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers'choice of physical therapy service center in Mueang District, Chiang Mai Province / จันทนา พงศ์กรกัมพล / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กายภาพบำบัด -- เชียงใหม่
1696 พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผึ้งของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Honey buying behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district / ศิริลักษณ์ ธรรมรัตนพงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำผึ้ง -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1697 พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าใช้แล้วของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Purchasing behavior of secondhand clothes of teenagers in Chiang Mai Province / ศมนะ สรรพตานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
จิตวิทยาวัยรุ่น
พฤติกรรมผู้บริโภค
เสื้อผ้า
วัยรุ่น
1698 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ = Health promoting behaviros among hypertensice patients at the Phisalee Hospital / ศุภวรรณ ป้อมจันทร์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1699 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผุ้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health promoting behaviors and associated factors among patients with chronic obstructive pulmonary disease at Kokha Hospital, Lampang Province / อรวรรณ ใจแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1700 พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป ธันวาคม 2550 = Voting behavior of Kavila Hospital Medical Staff, Chiang Mai Province in general elections December 2007 / นภัสสร ใจหาญ / 2551 /Full Text
Subject
การเมือง
บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
พฤติกรรมการเลือกตั้ง
พฤติกรรมทางการเมือง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95