ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1641 ผลของอุณหภูมิต่ำต่อเลนติเซลของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ = Effects of low temperatures on lenticel of mango fruit cv. Nam Dok Mai / เสาวนีย์ แก้วพระเวช / 2551 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์
ผลไม้ -- การเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
1642 ผลของอุณหภูมิและการใช้น้ำมันทอดซ้ำต่อการดูดซับน้ำมัน เนื้อสัมผัสและสีของข้าวเกรียบกุ้งทอด = Effects of temperature and reuse of frying oil on oil uptake, texture and color of fried shrimp chips / ศรายุทธ์ สมประสงค์ / 2551 /Full Text
Subject
อุณหภูมิ
ข้าวเกรียบกุ้ง
น้ำมัน
สี
1643 ผลของอุณหภูมิและความดันต่อสมบัติเชิงกลในการขึ้นรูปใบตอง = Effect of temperature and pressure on mechanical properties of banana leaf forming / มนตรี สอนสืบ / 2551 /Full Text
Subject
วัสดุย่อยสลายได้ -- การขึ้นรูป
ใบตอง -- การขึ้นรูป
1644 ผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการลวกต่อปริมาณลิโมนินและวิตามินซีในมะนาวพันธุ์แป้น = Effect of blanching temperature and time on limonin and vitamin C Contents in Lime (Citrus aurantifolia Swing) cv.Pan / ธรรมรัตน์ รุ่งสังข์ / 2551 /Full Text
Subject
มะนาว
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
การปรุงอาหาร
1645 ผลของโอโซนต่อการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ = Effects of Ozone on shelf life of fresh longan fruit cv. Daw / มานพ หาญเทวี / 2551 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
1646 ผลของไอออนบวกและอุณหภูมิที่มีต่อการกำจัดฟลูออไรด์โดยการใช้เมมเบรนออสโมซิสย้อนกลับชนิดแรงดันต่ำยิ่งและนาโนเมมเบรน = Effects of cations and temperature on defluoridation by ultra low pressure reverse osmosis membrane and nanomembrane / สุพักต์ ไชยมงคล / 2551 /Full Text
Subject
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไอออน
สารเคมี -- การกำจัด
ฟลูออไรด์
1647 ผลลัพธ์การนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ = Outcounes of new public management implementation in the bureaucratic reform of governmental organizations in Chiang Mai Province / นินุช บุณยฤทธานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
การปฏิรูประบบราชการ -- เชียงใหม่
ระบบราชการ -- เชียงใหม่
การบริหารรัฐกิจ
1648 ผลลัพธ์ของการบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Outcomes of pharmaceutical care in pulmonary tuberculosis patients at Prasat Hospital, Surin Province / สุพิชชา อยู่สุข / 2551 /Full Text
Subject
Tuberculosis
Pharmaceutical care
1649 ผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสิรมสุขภาพระดับทองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health outcomes among students in a golden medal health promoting school in Mae Hong Son Province / พรชัย อ่อนสด / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1650 ผลสนองตอบต่อมาตรการจัดการอุปสงค์การเดินทางโดยแบบจำลองมิกซ์โลจิต กรณีศึกษาค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ = Response on travel demand management by mixed logit model : case study of cordon pricing of Chiang Mai urban area / จิราคม สิริศรีสกุลชัย / 2551 /Full Text
Subject
การขนส่งมวลชน -- เชียงใหม่
จราจร -- เชียงใหม่
การเดินทาง -- เชียงใหม่
1651 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = The results of taxation for the community liquer in Chiang Mai province / ประภัสร์ จันทร์สม / 2551 /Full Text
Subject
สุรา -- ภาษี -- เชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
1652 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Achievement of taxation mapping and property registration of Padad Sub-district Administrative Organization, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ณรงค์ ประกายรุ่งรวิน / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ภาษี
ภาษี
ภาษี -- เชียงใหม่
การบริหารงานภาษีอากร
1653 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นพบุรีศรีนครพิงค์ = Learning achievement and opinions of mathayom suksa 1 students taught through computer-assisted instruction lesson on Nopaburisrinakormping / สุพัตรา เกษมเรืองกิจ / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1654 ผลสำเร็จของการให้บริการพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของฝ่ายบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ 2 สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร = Accomplishment of e-Export paperless service of the bonded warehouses section 2, Customs Privilege Bureau, Customs Department / สมลาภ พรหมศรี / 2551 /Full Text
Subject
สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ศุลกากร
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1655 ผู้หญิงมอญกับพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับผี : กรณีศึกษาชุมชนมอญ บางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี = The Mon Women and spirit cults : a case study of Bangkhanmak community, Mueang Lop Buri District, Lop Buri Province / จิตรานุช ปานขาว / 2551 /Full Text
Subject
สตรี
มอญในประเทศไทย
มอญ -- ลพบุรี
ผี -- พิธีกรรม
1656 แผนการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบ้านสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ = A Planting plan for farmers in Northeastern Thailand to build their own houses regarding the new theory af agriculture สุรัชาฎา ลือเจียงคำ / สุรัชฎา ลือเจียงคำ / 2551 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรกร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การปลูกต้นไม้ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1657 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมภายใต้ภาวะความเสี่ยงบนที่ดอนของอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Optimal crop plan under risks in uplan area of Maetha district, Lampang province อนุพงศ์ ปงกันทา / อนุพงศ์ ปงกันคำ / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การประเมินความเสี่ยง
เกษตรกรรม -- แม่ทะ (ลำปาง)
1658 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ที่ตำบลบ้านจันทร์และแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Ethnobotany of the Karen at Ban Chan and Chaem Luang Subdistricts, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ / 2551 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง
ชนกลุ่มน้อย -- เชียงใหม่
พฤกษศาสตร์ -- คติชาวบ้าน
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน -- เชียงใหม่
1659 พฤติกรรมการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in hire purchasing of new automobiles in Mueang District, Chiang Mai Province / สุปราณี วงศ์กาแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1660 พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางมิสทีนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior of using mistine consmetics products containing natural extract in Mueang Chiang Mai District / ศศิประภา ดวงสุรินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95