ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1621 ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อปฏิกิริยาไซโตทอกซิคเพื่อลดสเปิร์มที่มีโครโมโซมวายในน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ชาโลเลย์ = Effect of Monoclonal Antibody on Cytotoxic reaction to reduce Y-Chromosome bearing sperm in Charolais bull semen / ทฤษฎี คำหล่อ / 2551 /Full Text
Subject
โค -- การขยายพันธุ์
โค -- การสืบพันธุ์
อสุจิ
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
1622 ผลของรูทีเนียมต่อกิจกรรมการเร่งปฎิกิริยาด้วยแสงของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีซอล-เจลที่ดัดแปรแล้ว = Effect of ruthenium on photocatalytic activity of titanium dioxide nanoparticles synthesized by the modified Sol-Gel method / คัชรินทร์ เวชชากุล / 2551 /Full Text
Subject
ไทเทเนียมไดออกไซด์
รูทีเนียม
1623 ผลของแรงกระแทกที่มีผลต่อความเสียหายของเมล็ดข้าวเปลือก = Effect of impact force on paddy rice damage / อนุวัตร ศรีนวล / 2551 /Full Text
Subject
วิศวกรรมเกษตร
ข้าวเปลือก
แรงกระแทก
1624 ผลของสเตอริไลเซชันต่อคุณภาพของน้ำพริกหนุ่มจากพริกพันธุ์แม่ปิง = Effects of sterilization on qualities of Nam Prik Noom from Capsicum annuum L. var. Maeping / ภักดี ยืนยาว / 2551 /Full Text
Subject
น้ำพริกหนุ่ม -- การเก็บและรักษา
น้ำพริกหนุ่ม -- การผลิต
พริก -- พันธุ์แม่ปิง
1625 ผลของสภาพวันสั้นและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกนอกฤดูของกล้วยไม้ช้างกระ = Effects of short day condition and gibberellic acid on off-season flowering of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. / ณัฐดนัย ต๊ะลี / 2551 /Full Text
Subject
กรดจิบเบอเรลลิก
กล้วยไม้
กล้วยไม้ -- การเลี้ยง
1626 ผลของสมุนไพรต่อคุณภาพของเนยแข็งเชดดาร์ = Effect of herb on cheddar cheese quality / วารุณี ตองหว้าน / 2551 /Full Text
Subject
เนยแข็ง -- การผลิต
สมุนไพร
1627 ผลของส่วนผสมต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = Effect of ingredients on qualities of vegetarian Sai-oua / นัชนา รัตนากรโกวิท / 2551 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ไส้อั่ว
โปรตีนจากพืช
1628 ผลของสัดส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่สม่ำเสมอ = Effect of diameter ratio on heat transfer characteristic of non-uniform diameter closed loop oscillating heat pipe / ณัฐวุฒิ ธาราวดี / 2551 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
วิทยาศาสตร์การไหล
1629 ผลของสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นและชนิดของกล้ามเนื้อต่อคุณภาพเนื้อของกระบือมัน = Effects of roughage and concentrate ratio and muscle type on meat quality of finishing mature buffalo / ชุติมา เภตรา / 2551 /Full Text
Subject
กระบือ -- อาหาร
กระบือ -- การเลี้ยง
อาหารสัตว์
1630 ผลของสารกำจัดแมลงชีวภาพจากหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.F.) และสารภี (Mammea siamensis Miq. T.) ต่อระดับอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและกิจกรรมไลโซไซม์ในปลานิล (Oreochromis niloticus) = Effects of bioinsecticide from Stemona curtisii Hook.F. and Mammea siamensis Miq.T. extracts on acetycholinesterase level and lysozyme activity in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) / ไพบูลย์ ปะนาเส / 2551 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง
ไลโซไซม์
1631 ผลของสารควบคุมการเติบโตบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของดอกปทุมมาสีขาวบางสายพันธุ์ = Effects of some growth regulators on postharvest physiological changes of some white varieties of Curcuma alismatifolia flowers / พจนารถ เทพสาตรา / 2551 /Full Text
Subject
ปทุมมา
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สรีรวิทยาพืช
1632 ผลของสารเคมีและสารกำจัดแมลงชีวภาพต่อเพลี้ยอ่อนส้ม คุณภาพผลและการตกค้างของสารเคมีในผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effects of chemicals and bio-insecticides on citrus aphids, fruit quality and chemical residue in tangerine fruit cv. Sai Nam Phung / พินณพา บัวดวง / 2551 /Full Text
Subject
สารเคมี
ยากำจัดศัตรูพืช
ส้ม
1633 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่ออายุการเก็บรักษาและความคงตัวของสีผสมอาหารจากแคโรทีนอยด์ที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ = Effects of antioxidants on shelf-life and stability of food Colorant from Carotenoids extracted from Crude Palm Oil / กฤติกา บูรณโชคไพศาล / 2551 /Full Text
Subject
สีผสมอาหาร -- การเก็บและรักษา
แคโรทีน
น้ำมันปาล์ม
1634 ผลของสารเติมแต่งอินทรีย์และอนินทรีย์ที่มีต่อปฎิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนของเอฟจีดียิปซัม = Effects of organic and inorganic additives on hydration reaction, Mechanical and Themal Properties of FGD-Gypsum / กรกนก บุญเสริม / 2551 /Full Text
Subject
ยิปซัม -- การวิเคราะห์
ปฎิกิริยาเคมี
1635 ผลของสารบิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีนและไอของเอทานอลต่อการหืนและคุณสมบัติอื่นของข้าวกล้อง = Effects of butylated hydroxytoluene and ethanol vapors on rancidity and other properties of brown rice อัญญารัตน์ เอื่อตระกูล / อัญญารัตน์ เอื้อตระกูล / 2551 /Full Text
Subject
ข้าวกล้อง -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- การเก็บและรักษา
1636 ผลของสารล้างผลและสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะนาว = Effects of washing agents and edible coating on postharvest quality of lime / กฤษณชัย คลอดเพ็ง / 2551 /Full Text
Subject
มะนาว
สารเคลือบผิว
1637 ผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการเติบโตของ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphyloccus epidermidis = Effect of some Thai medicinal plant extracts on growth of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Staphyloccus epidermidis / ปริชาติ ผลานิสงค์ / 2551 /Full Text
Subject
วิทยาแบคทีเรีย
โรคเกิดจากแบคทีเรีย -- การป้องกันและควบคุม
สารสกัดจากพืช
สมุนไพร -- ไทย
1638 ผลของสารสกัดจากหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.F.) ต่อการสืบพันธุ์ของหนูขาวเพศผู้ = Effects of stemona curtisii Hook.F. extract on reproduction of male albino rats / อภิฤทธิ์ จิตใจงาม / 2551 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
หนูขาว -- การสืบพันธุ์
1639 ผลของสีลำตัวต่อสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในจังหวัดเชียงใหม่ = Effects of coat on productive and reproductive performance of holstein friesian cattle in Chiang Mai Province / ประสิทธิชัย วงศ์สีสม / 2551 /Full Text
Subject
โค -- การสืบพันธุ์
โค -- การผลิต
โคนม -- การสืบพันธุ์
1640 ผลของอุณหภูมิต่อการถ่ายทอดลักษณะดอกเพศผู้เป็นหมันในดาวเรือง = Effects of temperature on inheritance of male sterility in Marigold / ประทุมพร ขอดแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
ดาวเรือง -- การขยายพันธุ์
อุณหภูมิ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95