ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1601 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน = Effect of parent participation program on fear among preschoolers receiving immunization / วชิราภรณ์ บ่อน้อย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1602 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with chronic renal failure / พนิดา โยวะผุย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1603 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมควบคุมโรคและระดับครีเอตินินในเลือดในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Effects of the self-efficacy and social support enhancement program on disease control behaviors and serum creatinine level among elders with chronic renal failure / ศุภรา โถตันคำ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1604 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of the exercise self-efficacy and social support enhancement program on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary disease / ทีปภา พุดปา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pulmonary disease, Chronic obstructive
1605 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of the exercise self-efficacy and social support enhancement program on glycosylated hemoglobin level among elders with type 2 diabetes mellitus / นภัทร์ ยาอินตา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1606 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก = Effect of the group empowement program on alcohol drinking behavior among persons with alcohol dependence, Promphiram Hospital, Phitsanulok Province / วรางคณา บุบผา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1607 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุราโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the group empowerment program on alcoholo dringking behaviors among persons with alcohol induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang mai Province / ดวงเดือน เนตรกระจ่าง / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช -- เชียงใหม่
ผู้ป่วยจิตเวช -- การติดสุรา
ผู้ป่วยจิตเวช -- พฤติกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
1608 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลการจัดการความเจ็บปวดด้วยตนเองต่อความเจ็บปวดและความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งหน่วยระงับปวด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of the information self-pain management providing program on pain and satisfaction among cancer patients at pain clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จิรามาศ ชูทองรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain management
1609 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการปั่นจักรยานชนิดตั้งอยู่กับที่ต่อประสิทธิภาพของการขจึดของเสียและความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Effects of information giving with stationary cycling program on efficiency of waste product removal and fatigue among chronic renal failure patients receiving hemodialysis / กิตติยา เสทธะยะ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1610 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่ความหนัก 60-75 % MHR ต่อสมรรถภาพทางกายของเด็กอ้วน = Effect of aerobic exercise intensity at 60-75 % MHR on physical fitness in obese children / วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ / 2551 /Full Text
Subject
แอโรบิก (กายบริหาร)
การออกกำลังกาย
โรคอ้วนในเด็ก
1611 ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลต่อภาระการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติกในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of caregiving preparedness program on caregiving burden among parents of autistic children in Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang mai Province / ภิญโญ อิสรพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1612 ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน = Effect of rational emotive behavior therapy program on depression of adolescents in the juvenile observation and protection centre / พยาม การดี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1613 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการกับอาการหายใจลำบากต่อการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำและความพึงพอใจในการดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกันกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of dyspnea management promotion promotion program on readmission and satisfaction of care among chronic obstructive pulmonary disease patients patientst at Fang Hospital, Chiang Mai Province / จีราภรณ์ พรมอินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Patient care
Pulmonary disease
1614 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย = Effect of the resilience enhacement program on stress of students preparing for university adminssion examination / เสาวลักษณ์ ภารชาตรี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1615 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of exercise motivation promotion program on blood sugar level among persons with type 2 diabetes / กัญยา สุยะมั่ง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1616 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่ดื่มแบบมีปัญหาที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่สรวย = Effect of self-efficacy enhancement for drinking refusal program on alcohol drinking behaviors among person with hannful drinking reciving services in Maesuai Hospital, Chiang Rai Province / สุพรรณ ไชยวรรณะ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1617 ผลของพาดคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของตาดอกและการเปลี่ยนแปลงไอเอเอและเอทิลีนในยอดใบของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Effect of Paclobutrazol on flower bud differentiation and changes in IAA and Ethylene in shoot and leaf of mango cv. Chok Anan / นริสรา ดอกสันเทียะ / 2551 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การขยายพันธุ์
มะม่วง -- การปลูก
มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
1618 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในยอดและใบของลำไยพันธุ์ดอในระยะใบอ่อน = Effects of potassium chlorate on hormonal changes in shoot and leaf of Longan cv. Daw in young leaf stage / พัชรินทร์ จงรักไทย / 2551 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก
ลำไย -- การขยายพันธุ์
ลำไย -- พันธุ์
1619 ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงต่อคุณภาพลุ่มน้ำแม่สาตอนบน = Effects of highland soil and water conservation measures on upper Mae Sa Catchment Quality / ไชยยันต์ ปานะจำนงค์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
การอนุรักษ์ดิน -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
การอนุรักษ์น้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
ลุ่มน้ำแม่สา
1620 ผลของเมล็ดมะขาม และเมล็ดฟักทองต่อการควบคุมพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของแพะ = Effects of Tamarindus indica Linn. and Cucurbita pepo Linn. Seed on Gastrointestinal Parasites control in Goat / พิรุณรัตน์ บุญจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
แพะ -- การเลี้ยง
แพะ -- โรค
พยาธิ -- การป้องกันและควบคุม
แพะ -- อาหาร
มะขาม
ฟักทอง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95