ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1581 ผลของดนตรีต่อการลดปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effect of music on pain relief in cardiac surgery patients, cardio vascular and thoracic internsive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / แววดาว คำเขียว / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1582 ผลของต้นตอต่อกิ่งพันธุ์ดีของลำไยโดยวิธีเสียบยอด = Effects of rootstock on good longan scion in grafting technique / นิรันดร์ ใจจิตร / 2551 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์
ลำไย -- การขยายพันธุ์
1583 ผลของตัวแปรที่มีต่อการทำงานเริ่มต้นของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ = Effect of parameters on operating startup of closed loop oscillating heat pipes / สุรพิน พรมแดน / 2551 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
ความร้อน -- การถ่ายเท
1584 ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดบริเวณศีรษะและลำคอต่อความรู้ของบุคลากรพยาบาล = Effect of computer assisted instruction on the prevention of surgical site infection at head and neck on nursing personnel's knowledge / เฉลิมศรี ปันตา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1585 ผลของปัจจัยการเจริญเพื่อให้ได้เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนหนู = Effect of growth factors for derivation of mouse embryonic stem cells / แจ่มจิต ด้วงปันตา / 2551 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพ
พันธุวิศวกรรม
หนู -- การทดลอง
เซลล์
1586 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพการสีและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดข้าวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา = Effect of ntrogen fertilizer on growth, yield, milling quality and antioxidant quantity of rice grain during storage period / กมลทิพย์ เรารัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- การผลิต
ปุ๋ยไนโตรเจน
1587 ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่ดื่มแบบเสี่ยงโรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Effect of the self-control program on alechol dringing behaviors among persons with risky drinking, Soem Ngam Hospital, Lampang Province / อ่อนศรี นวนเกตุ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1588 ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยโรคจิตจากสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the self-contrl program on alcohol drinking behaviors among patients with alcohol induced psychotic disorder in suanprung psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วราวรรณ ยศธรรมเสนี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1589 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยตามปัจจัยสิ่งเร้าและการเสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการปรับตัวของผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง = Effect of the program of stimulti-based patient care and rehavilitative skill enhancement with family involvement on adaptation among paraplegic patients / พัชรินทร์ มาลีหวล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1590 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of dementia caregiving preparedness program on caregiving burden among caregiving burden among caregivers at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Provnce / ศิริวรรณ คะเนนอก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1591 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ดูแลเด็กสมองพิการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of cognitive behavior therapy program on anxiety reduction among caregivers of children with cerebral palsy, Rajanagarindra Institute of Chilk Development, Chiang Mai Province / ชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1592 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก = Effect of cognitive behavior therapy on alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence Somdejphrachaotaksinmaharaj Hospital, Tak Province / จรรยา ใจหนุน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1593 ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน = Effect of group counseling program based on transactional analysis theory on assertive behaviors of youths at a regional juvenile traning center / อมรรัตน์ มณีจักร / 2551 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การแสดงออก (จิตวิทยา)
จิตบำบัดแบบเผชิญความจริง
จิตวิทยาการศึกษา
เยาวชน -- จิตวิทยา
เด็ก
โปรแกรมการศึกษารายบุคคล
1594 ผลของโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเชิงพฤติกรรมและการเรียนรู้การคิดต่อการตระหนักรู้ตนเองกับ การยอมรับตนเองของผู้ติดสุรา = Effects of cognitive behavioral therapy couseling program on self-awareness and self-acceptance of alcoholic patients / สุธาสินี นพธัญญะ / 2551 /Full Text
Subject
ความตระหนัก
กรอบแนวคิดทางจิตวิทยา
การรับรู้ตนเอง
จิตวิทยาการรู้คิด
1595 ผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงและการทรงตัวของลำตัวส่วนบนต่อความเร็วในการพายเรือคยัคของนักกีฬาพายเรือเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Effect of strength and balance training program of the upper body on the speed in kayaking of Chiang Mai youth canoeing athletes / พัทยา แสงคำมา / 2551 /Full Text
Subject
การฝึกกีฬา
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
การแข่งเรือ
1596 ผลของโปรแกรมการฝึกตามแนว Adler ที่มีต่อความรู้สึกเห็นคุรค่าในตนเองและลักษณะมุ่งอนาคตของเด็กด้อยโอกาส = Effect of Adlerian approach training program on self-esteem and future orientation of disadvantaged children / จุฑารัตน์ เปลวทอง / 2551 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเองในเด็ก
จิตวิทยาเด็ก
เด็กด้อยโอกาส
1597 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกต่อความหวังในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี = Effect of positive self-talk training program on hope among HIV infected persons ดวงทิยพ์ ก่อกิจงาม / ดวงทิพย์ ก่อกิจงาม / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1598 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ต้องขังวัยรุ่นชายในเรือนจำจังหวัดพิจิตร = Effect of positive self-talk training program on depression among incarcerated male adolescent in Phichit Prison จุฑาทิพย์ ประทินทอง / จุฑาทิพย์ ประทินทอง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1599 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นหญิง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน = Effect of positive self-talk training program on depression among female adolescents at Chalemprakiet 48 pansa School, Lamphun Province / พัชริน ฉายสุขศรี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1600 ผลของโปรแกรมการฝึกสมาธิแบบพุทธต่อเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณืในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The Effects of Buddhist meditation program on intelligent quotient and emotional quotient of Pratomsuksa 4 school pupils / ปาริชาต แสงแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
สมาธิ
เชาวน์
อารมณ์
ปัญญา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95