ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1561 ผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นแผลเปปติคเรื้อรัง = Effect of information providing based on the health belief model on health behaviors among persons with chronic peptic ulcer / จรินทร ดวงแสง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1562 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง = Effect of knowledge provision with family support on health behaviors among persons with chronic kidney disease / มยุรี ปัญญาสิม / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1563 ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ต่อการป้องกันการได้รับการบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Effects of education and facility provensions among nursing personnel in emergency room / ณฐมน เฉลิมนนท์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1564 ผลของการให้ความรู้และคำปรึกษารูปแบบกลุ่มโดยเภสัชกรในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Effects of group education and counseling in diabetic outpatients by Pharmacist at Pipoon Hospital, Nakornsrithammarat Province / จิราภรณ์ มณีวุฒิกร / 2551 /Full Text
Subject
Diabetics
โรงพยาบาลพิปูน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
โรงพยาบาล -- นครศรีธรรมราช
Group counseling
Hospitals -- Outpatient services
1565 ผลของการอบรม การให้ข้อมูลย้อนกลับและการสนับสนุนชุดเจาะเลือดต่อความรู้ของพยาบาลและอัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดที่ส่งตรวจเพาะเชื้อ = Effects of training, feedback, and provistion of blood drawing kit on knowledge of nurese and blood cultures contamination rate / เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1566 ผลของการออกกำลังกายในน้ำแบบ Aquatic Body Workout ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี ที่มีภาวะโภชนาการเกิน = The outcome of aquatic body workout in the 13-18 years-old teenagers with overnutrition / วิทยา เกษมศรี / 2551 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับเด็ก
การออกกำลังกายในน้ำ
วัยรุ่น -- สุขภาพและอนามัย
โภชนาการ
Hydrotherapy
Aquatic body workout
Adolescent
1567 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of fawn jerng mor chor exercise on blood pressure among elders with hypertension / อรพิน จุลมุสิ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1568 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity among elders with coronary artery disease / นฤมล สบบง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1569 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary disease / วันดี อภิรักษ์วรกุล / มหาวิทยาลัย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1570 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of fawn jerng mor chor exercise on glycosylated hemoglobin level among elders with type 2 diabetes mellitus / บำเหน็จ แสงรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1571 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด = Effect of fawn jerng mor chor exercise on level of cholesterol among elders with dyslipldemia / นลินี แข็งสาริกิจ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1572 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on physical fitness among elders / ศุภาพร รัตนสิริ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1573 ผลของขนาดและปริมาณของทรายต่อการเกิดผลึกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ = Effect of particle size and quantity of sand on crystallization of calcium silicate hydrate and mechanical properties of autoclaved aerated conerete / กมลศิษฏ์ หอสุวรรณจิตร / 2551 /Full Text
Subject
คอนกรีตน้ำหนักเบา
กลศาสตร์
ทราย -- การทดสอบ
1574 ผลของความหนาของการพอกเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน = Effect of pelleting thickness on sweet corn seed quality / ศศิธร การะบุญ / 2551 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ดพันธุ์
1575 ผลของความหนาแน่นและรูปแบบการปลูกที่มีต่อการรับแสงและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวการค้า = Effects of plant density and planting patterns on light interception and yield of commerical hybrid maize / อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข / 2551 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การปลูก
ข้าวโพด -- การผลิต
1576 ผลของไคโตซานต่อการชักนำการสร้างสารต้านเชื้อราในผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Effect of chitosan an induction of antifungal agents formation in mango fruit cv. Chok Anan / ปัญชลี เขียวขจี / 2551 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
สารต้านเชื้อรา
มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
1577 ผลของไคโตซานต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. ในลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว = Effect of chitosan on the growth inhibition of Lasiodiplodia sp. in postharvest longan fruit cv.Daw / ปิยะวรรณ ขวัญมงคล / 2551 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ไคโตแซน
สารต้านเชื้อรา
1578 ผลของชนิดทุ่งหญ้าและกล้ามเนื้อต่อคุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันของกระบือปลัก = Effects of pasture and muscle type on mat quality and fatty acid profiles of swamp buffalo / รักเกียรติ หน่อแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
กรดไขมัน
กระบือ
การตรวจเนื้อ
ทุ่งหญ้า
การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน
1579 ผลของชนิดปุ๋ยพืชสดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน = Effects of green manure types and suitable Nitrogen Fertilizer rates on growth and yield of sweet corn / ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล / 2551 /Full Text
Subject
ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยไนโตรเจน
ข้าวโพดหวาน
1580 ผลของเชื้อแบรดี้ไรโซเบียม ความลึกของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและการจัดการปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองฝักสด = Effects of bradyrhizobium, deep placement of nitrogen fertilizer and fertilizer management on geowth yield and N2 fixation of vegetable soybean / จริยา ฉัตรคำ / 2551 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การปลูก
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
การตรึงไนโตรเจน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95