ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1521 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยายาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of the infection prevention promotional program on practice among nursing personnel and incidence of surgical site infection in a general hospital / พิมผกา ศรีใจอินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1522 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ = Effects of implementing an action plan based on AIC technique on practices of nursing personnel for prevention of catheter-associated urinary tract infection / อัจฉรา กาญจนโยธิน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1523 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซี ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย = Effect of implementing an action plan based on AIC technique on community participation in physical exercise / นาตญา พแดนนอก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1524 ผลของการใช้ฟางข้าวเสริมอาหารข้นที่มีโปรตีนจากการซีอิ๊วและพลังงานระดับต่างกันในการผลิตโคเนื้อ = Effect of feeding rice straw plus concentrate containing dietary protein from soy sauce residue and energy at different levels on beef production / บรรทัด มะลิวัลย์ / 2551 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- อาหาร
โคเนื้อ -- โภชนาการ
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
เนื้อวัว -- การผลิต
1525 ผลของการเติมทังสเตนออกไซด์ขนาดนาโนต่อสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไตรออลซอล-เจล = Effect of nano-sized tungsten oxide addition on properties of lead zirconate titanate ceramics synthesized by a triol sol-gel process / ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร / 2551 /Full Text
Subject
ทังสเตน
วัสดุศาสตร์
1526 ผลของการทำความสอดคล้องต่อเนื่องทางยาต่อความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Outcomes of medication reconciliation on medicatuon error in the inpatient setting at Maetha Hospital, Maetha District, Lamphun Province / วิมลพรรณ สีวิจี๋ / 2551 /Full Text
Subject
Medication errors -- Lamphun
Drugs
1527 ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain Management
Massage
Abdomen -- Surgery
1528 ผลของการนวดฝีเย็บต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในการคลอดปกติ = Effect of perineal massage on perineal trauma in normal childbirth / เนาวรัตน์ แกว่นกสิการณ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1529 ผลของการบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจโดยญาติมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of caregiver participatory motivational enhancement therapy on alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Suanprung Psychiatric Chiang Mai Province / สายชล ยุบลพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1530 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน = Effect of audiovisual distraction on fear of cast removal among school-aged children / สายฝน สงฆ์อุทก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Casts, Surgical
Fear
1531 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว Satir model ต่อการตั้งเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ = Effects of Satir model group counseling on life goal setting of undergraduate students at Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai โทโมเอะ อซาอิ / โทโมเอะ, อซาอิ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การดำเนินชีวิต
1532 ผลของการปรึกษารายบุคคลอิงทฤษฎีมนุษยนิยมสำหรับหญิงตั้งครรภ์แรกที่มีต่อความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต = Effects of humannistis-based individual counseling for first time pregnant woman on anxiety and mental health self-care behavior / ธัญญนันทน์ เนตรธนู / 2551 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
ความวิตกกังวล
1533 ผลของการปลูกแถวแคบที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ ชม. 60 = Effect of narrow row spacing on growth and yield in soybean cv. CM 60 / นพพล ศรีธาราธิคุณ / 2551 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การปลูก
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
1534 ผลของการผสมผสานกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยากับการเล่านิทานผ่านหุ่นมือต่อการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการพูดอย่างเหมาะสมในนักเรียนวัยเด็กตอนกลาง = Effects of integration of psychological group process with story telling through puppets on approoriate verbal emotional expression among middle childhood students / นันทวดี แม่นยำ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
อารมณ์ในเด็ก
จิตวิทยาเด็ก
การเล่านิทาน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1535 ผลของการฝึกทักษะทางสังคมต่อความวิตกกังวลทางสังคมของเยาวชนหญิงในสถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of social skill training on social anxiety among female youths at Young Girl Development Centre, Chiang Mai Province ณัฐณ๊ยา ปลอดภัย / ณัฐณียา ปลอดภัย / 2551 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล
เยาวชน -- เชียงใหม่
1536 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแม่นยำในการเสริฟของนักกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Effect of plyometric training on accuracy in services of Chiang Mai University tennis athletes / ชินวัฒน์ ชมภูศรี / 2551 /Full Text
Subject
เทนนิส -- การฝึก
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
พลัยโอเมตริก -- การฝึกกำลัง
นักกีฬา -- เชียงใหม่
1537 ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและเสริมสร้าง ทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนหญิง = Effects of training perceived self-efficacy and promoting attitude of AIDS risk behavioral prevention on self-efficacy, attitude and AIDS risk behavioral avoidance intention among female students / เจตจันทร์ ล้วนเนตรเงิน / 2551 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักเรียน
1538 ผลของการฝึกอบรมภาวนาเชิงพุทธตามแนวทางของ ติช นัท ฮันห์ ต่อการปรับตัวทางอารมณ์และการมองในแง่ดี = Effects of Thich Nhat Hanh's buddhist meditation retreat based on emotional adjustment and optimism / อัจฉรา เจริญศรี / 2551 /Full Text
Subject
นัท ฮันห์, ติช
อารมณ์
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การปฏิบัติธรรม
สมาธิ
1539 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จของจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on postopertive recovery among elders with hip fracture / สุมาลี ขัดอุโมงค์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1540 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on pulmonary disease / ดวงใจ สุวรรณพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95