ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1481 ผลกระทบจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ = Impact of universal health care coverage policy on medical services of personnels Nakornping Hospital / เกียรติพงศ์ จิราพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นโยบายสาธารณสุข -- ไทย
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ประกันสุขภาพ
1482 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในการก่อสร้างกระเช้า เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาบ้านสบแพม บ้านตีนธาตุ และบ้านแพนกลาง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Econmics and social impacts of Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway construction : a case study of Ban Sobpam, Ban Teen Tat and Ban Pamklang, Tambon Tungyao, Amphoe Pai Changwat, Mae-Hong Son / ฉลอง ขุนมนตรี / 2551 /Full Text
Subject
กระเช้าลอยฟ้า
บ้านตีนธาตุ (แม่ฮ่องสอน)
บ้านสบแพม (แม่ฮ่องสอน)
ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะสังคม
บ้านแพนกลาง (แม่ฮ่องสอน)
1483 ผลกระทบต่อเกษตรกรในเขตสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการดำเนินนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน = Impact on the peasants in Mae Hong Son Provincial Land Office area from the implomentation of asset capitalization policy / ปวีณา เปรมโพธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์
ที่ดิน -- แม่ฮ่องสอน
เกษตรกร -- แม่ฮ่องสอน
1484 ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการสร้างสถานีขนส่งด้วยระบบสายพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน : กรณ๊ศึกษาสถานีต้นทางบ้านดงป่าลันตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่ = The impact assessment of the Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway station on quality pf life : Acase study of the starting point station at Ban Dongpalan Kheelek subdistrict, Mae Taeng district, Chiang Mai province / สุรจิต จิรัฐพงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
สถานีขนส่งเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
สิ่งแวดล้อม
การก่อสร้าง
บ้านดงป่าลัน (เชียงใหม่)
1485 ผลกระทบต่อประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่จากนโยบายลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม = The Effects of floating price policy on the people of Mueang Chiang Mai / ฤทธิรงค์ วาฤทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ประชาพิจารณ์
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
เชื้อเพลิง
1486 ผลกระทบทางการเงินของมาตรฐานพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อต้นทุนดำเนินงานของผู้ผลิตไฟฟ้า = Financial impact of renewable energy standard on operating costs of electric utility / ณัฐพจน์ วิราภรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การผลิต
ไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต
1487 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ = The Economic impacts of entering old age of population in Chiang Mai Province / อาภรณ์ ปัญญาจูล / 2551 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- แง่เศรษฐกิจ
1488 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Economic and social impacts of tourism industry on municipal community of Mae Rim Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ปฏิมา พักตร์ผ่อง / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลแม่ริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แง่สังคม
1489 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสานพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านแม่ลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social impacts of the Chiang Mai-Mae Hong Son Rope Way Project : A Case study of Mae Lao Village, Papae Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / จุฬาลักษณ์ ไชยพยอม / 2551 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การขนส่ง -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลป่าแป๋
บ้านแม่เลา (เชียงใหม่)
1490 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพาน เชียงใหม่- แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษา บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impacts from Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway project : a case study of Pangmoo Village, Pangmoo subdistrict, Mueang District, Mae Hong Son Province / ศิรานุช สุวรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การขนส่ง -- แม่ฮ่องสอน. ตำบลปางหมู
บ้านปางหมู (แม่ฮ่องสอน)
1491 ผลกระทบทางสังคมจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพานเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษา : บ้านปงแสงทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social impacts from Chiang Mai - Mae Hong Son rope way project : a case study of Ban Pongsangtong, Kre lek Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / ชัชพงศ์ ทองขัน / 2551 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การขนส่ง -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลขี้เหล็ก
บ้านปงแสงทอง (เชียงใหม่)
1492 ผลกระทบทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพาน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาบ้านแม่มาลัยและบ้านดงป่าสัน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social impacts on the quality of life of people from the Chiang Mai-Mae Hong Son Rope Way Project: a case study of Mae Ma Lai Village and Dong Pa Lun Village, Kheelek Sub District, Mae Tang District, chiang Mai Province / โศรดา กาวารี / 2551 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง
พลเมือง
1493 ผลกระทบทางสังคมอันอาจเกิดจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาบ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impact of the Chiang Mai - Mae Hong Son rope way project on the people's quality of life : A case study of Maeping, Maehee sub-district, Pai district, Mae Hong Son province / เปล่งศรี ตองอ่อน / 2551 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- ผลกระทบต่อสังคม
การขนส่ง -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่ฮี้
บ้านแม่ปิง (แม่ฮ่องสอน)
1494 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health impact from tourism on people in Pai Municipality, Pai District, mae hong Son Province / วีรยา ชัยมานะกิจ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1495 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง = Health impact from solid waste on people in Lampang Municipality, Lampang Province / บุศรา ทัศนวิจิตร / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1496 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Health impact from migrant labour on people in Mae Ai District, Chiang Mai Province / ฉัตรสุดา ธงชัยสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1497 ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย = Effects of organizing learning through CIPPA model on the topic of Biodiversity for grade level 4 students at princess Chulabhorn's college, Chiang Rai / กาญจนา คำจีนะ / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชีววิทยา
1498 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สถานที่สำคัญทางศาสนาในจังหวัดลำปางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Results of computer-assisted instruction usage on the topic of important places of religions in lampang province of prathom suksa 5 students at assumption college lampang สุวิทย์ ห่อเหวียง / สุวิทย์ ห่อเหวียง / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
สังคมศึกษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ปูชนียสถาน
ปูชนียสถาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1499 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง = Performances under the internal control standard of local government organization inLampang Province / ชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ลำปาง
การปกครองท้องถิ่น -- การเงิน
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
1500 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐต่อการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญของธนาคารออมสิน = Effect of performance in accordance with government policy on setting allowance for doubtful accounts and bad debt written-off of the Government Savings Bank / อุมาพร โชติเขียว / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
การชำระหนี้
นโยบายสาธารณะ
หนี้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95