ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 โปรแกรมจองการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนพิชัย = Reserving program for computers using of Pichai School / ตรัยมิตร รูปใส / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์
1462 โปรแกรมวาดผังงาน = Flowchart drawing program / วิเชียร วงค์คำลือ / 2551 /Full Text
Subject
ผังงาน
ผังงาน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1463 โปรแกรมส่งเสริมการจัดผู้คลอดในท่าศีรษะสูงและการปฏิบัติของพยาบาลผดุงครรภ์ = The Enhancing parturients upright position program and the nurse midwives practice / พยอม ปอนสืบ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1464 ผลกระทบของการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Impacts of ventilator-associated pncumonia in a Hospital in Bangkok metropolitan / ธฤติ สาตรศิลป์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1465 ผลกระทบของการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (เอ็มเอสเอ็น เมสเซนเจอร์)ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ในสังคมไทย = Impacts of using online conversation program (MSN Messenger)on user's behavior in Thai society / ธีรนุช สุพิทยภรณ์พงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
กลุ่มสนทนาออนไลน์
การสื่อสาร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต
พฤติกรรมผู้บริโภค
1466 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ภายหลังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก = Impacts of tourism on socio-cultural changes in Hoi An of Vietnam after being proclaimed as the world heritage town / อัสมา สิมารักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เวียดนาม
วัฒนธรรม
มรดกโลก
1467 ผลกระทบของการบริโภคพลังงานต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = The Impacts of energy consumption on economic growth of Thailand / ผจงจิต ติ๊บประสอน / 2551 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พลังงาน -- แง่เศรษฐกิจ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1468 ผลกระทบของการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษาตำบลบ้านปิ่น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Impact of the merging of Tambon Administrative Organizations into Tambon Municipality : A case study of Tambon Ban Pin, Amphoe Long, Changwat Phrae / ฟ้าใส เสนาธรรม / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านปิน -- ลอง (แพร่)
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ลอง (แพร่). ตำบลบ้านปิน
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
1469 ผลกระทบของการอำนวยความสะดวกทางการค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ใช้บริการของด่านศุลกากรการท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Impacts of electronic trade facilitation on customers at Chiang Mai Airport Customs House / สิรินาถ เทียนวิจิตร / 2551 /Full Text
Subject
การอำนวยการวางแผนและควบคุม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ภาษี
ภาษี -- เชียงใหม่
ภาษีศุลกากร
ไทย (ภาคเหนือ) -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
1470 ผลกระทบของโครงการอนุรักษ์พลังงานต่อต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานฟริโต-เลย์ (ประเทศไทย) = The Impact of energy saving project to the energy costing of Frito-Lay (Thailand) / กฤษณะ ไพรคงคาธรรม / 2551 /Full Text
Subject
โรงงานฟริโต-เลย์ (ประเทศไทย)
โรงงาน -- การอนุรักษ์พลังงาน
โรงงาน -- การใช้พลังงาน
1471 ผลกระทบของโครงสร้างทางภูมิทัศน์จากการเพาะปลูกแบบไร่หมุนเวียนต่อพื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำย่อยหนองขาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Impact of landscape structure from swidden cultivation on forest area in Nong Khao sub-watershed, Mae Hong Son province / นัทธ์หทัย ลังกาพิศาลพงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การปลูกพืชหมุนเวียน -- แม่ฮ่องสอน
เกษตรกรรม -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลุ่มน้ำย่อยหนองขาว (แม่ฮ่องสอน)
1472 ผลกระทบของโครงสร้างทางภูมิทัศน์แบบการเกษตรเข้มข้นต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณลุ่มน้ำย่อยแม่สะมาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Impact of landscape structure of intensive agriculture on soil fertility in Mae Samat Sub-watershed, Mae Hong Son Province / สุนิสา คำมูล / 2551 /Full Text
Subject
การประเมินภูมิทัศน์
ปฐพีวิทยา
ภูมิทัศน์
ระบบเกษตรกรรม
1473 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อความผันผวนของมูลค่าการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย่ = Impacts of macroeconomic variables on export and foreign direct investment volatility in Thailand / บุณยกร บุณยรัตพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์มหภาค
สินค้าไทย -- การส่งออก
การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย
1474 ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่มีผลต่อผู้ประกอบการในตลาดสด เทศบาลนครเชียงใหม่ = Impacts of multi-national retail business on entrepreneurs of fresh markets in Chiang Mai municipality / กฤษณา พุ่มเล็ก / 2551 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
การขายปลีก -- เชียงใหม่
ตลาด -- เชียงใหม่
1475 ผลกระทบของนโยบายแรงงานต่างด้าวต่อธุรกิจขนาดเล็กในเทศบาลนครเชียงใหม่ = Impact of immigration labour policy on small business enterprises in Chiang Mai Municipality / พิทยาภรณ์ ภู่ระหงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
1476 ผลกระทบของบรรษัทค้าปลีกข้ามชาติต่อชุมชนท้องถิ่นในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Impact of retail transnational comporations on local communities in Mae Sai District, Chiang Rai Province / วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร / 2551 /Full Text
Subject
บรรษัทข้ามชาติ -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน -- เชียงราย
การค้าปลีก -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
1477 ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวที่มีต่ออาชีพและรายได้ของแรงงานไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of foreign labers on occupation and income of Thai labors in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / วัฒนา วนิชนพรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
อาชีพ
รายได้
1478 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย = Effects of real exchange rate on agricultural exports of Thailand / สุภีริยา เตชะนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าเกษตร
สินค้าออก
1479 ผลกระทบของอุณหภูมิอากาศล้อมรอบต่อคุณลักษณะทางความร้อนของก๊าซแอลพีจีที่ไหลในท่อ = Effect of ambient air temperature on thermal characteristics of LPG Flow in tube / วรสิทธิ ศรีบุญ / 2551 /Full Text
Subject
วิศวกรรมความร้อน
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
อุณหภูมิ
1480 ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน = Impacts of foreign direct investment on economic growth of ASEAN countries / ศนิธิ รัตนสุรังค์ / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุนของต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มประเทศอาเซี่ยน -- ภาวะเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95