ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Risk factors of opisthorchiasis among people in Numrat Subdistrict, Nong Muang Khai District, Phrae Province / อินทรา เทียมแสน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academiac -- Nursing
1442 ปัจจุยเสี่ยงของการทุจริตและผลกระทบต่อการวางแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี = Fraud risk factors and their impact on auditor's planning / วชิรพล อินสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- การทุจริต
ผู้สอบบัญชี
1443 ปัจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างที่ร้านค้าสมัยใหม่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting consumers buying decision of construction materials and equipment at modern trade in Mueang Samut Sakhon District ยุวพร พึงพิพัฒน์ / วัชรินทร์ กิติพฤฒิพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1444 ปัจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการรถบรรทุกในการเลือกใช้บริการของอู่เคาะพ่นสีในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting trucking enterpreneur decision toward selecting garage services in Samut Sakhon Province ยุวพร พึงพิพัฒน์ / วรยุทธ์ มาลากรอง / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
อู่ซ่อมรถยนต์ -- สมุทรสาคร
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
1445 ปัจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting consumers selection of Voluntary Automobile Insurance in Samut Sakhon Province / ยุวพร พึงพิพัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ประกันภัยรถยนต์ -- การตลาด
ประกันภัยรถยนต์ -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1446 ปัญหาการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Problems concerning the exercise of rights according to the official information act, B.E. 2540 of people in Meuang Chiang Mai District ณัฐชยา ไชยสาลี / ณัฐชยา ไชยสลี / 2551 /Full Text
Subject
เอกสารราชการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เอกสารลับ
เอกสารราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1447 ปัญหาการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of policemen in suppressing the copyrights violation in the area of Mueang District, Chiang Mai / ปฏิพล พ่วงเฟื่อง / 2551 /Full Text
Subject
ลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำรวจ -- เชียงใหม่
1448 ปัญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดพิษณุโลก = The problem of accounting internal control for the agricultural cooperative in Phitsanulok province / อนุสอน เทพสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- พิษณุโลก
การควบคุมภายใน
การบัญชี
1449 ปัญหาด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Studying, occupational personal and social life problems of Mathayom Suksa 3 students Banpalou School, Sawankalok District, Sukhothai Province / น้ำฝน เทียนทอง / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านป่าเลา -- นักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ภาวะสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สวรรคโลก (สุโขทัย)
1450 ปัญหาที่ตรวจพบจากการกำกับดูแลธุรกิจโรงแรม ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems found in supervising inspection of the hotel business in the Regional Revenue Office Area 8 / ศรีวิไล ไชยเสน / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8
ธุรกิจโรงแรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงแรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1451 ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in tax collection from immovable property sales in Chiang Mai Province / รุ่งราวรรณ พัวปิติพร / 2551 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
1452 ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in taxes collection from real estate rental business in Chiang Mai Province / สุภักดิ์ แก้วดอนหัน / 2551 /Full Text
Subject
ภาษี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ภาษี -- เชียงใหม่
1453 ปัญหาในการปักปันเขตแดนไทย-พม่า บริเวณแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย = Problems of Thailand-Myanmar boundary demarcation on the Sai and Ruak Rivers in Chang Rai Province / พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ไทย -- ปัญหาชายแดน -- พม่า
ไทย -- เขตแดน -- พม่า
ไทย(ภาคเหนือ) -- เขตแดน
แม่น้ำสาย(เชียงราย)
แม่น้ำรวก(เชียงราย)
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1454 ปัญหาและความต้องการในการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problems and needs for government support of people with disabilities in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / ดารารัตน์ ทิพย์วงค์ / 2551 /Full Text
Subject
คนพิการ -- แม่ฮ่องสอน
ความเอื้อเฟื้อ
คนพิการ -- การสงเคราะห์
1455 ปัญหาและแนวทางการเสียภาษีของผู้ประกอบธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Tax payment problems and guidelines of real estate entrepeneurs in Chiang Mai Province / เจนจิรา สิงห์รีวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
การชำระภาษี
นักธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
ภาษี
1456 ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in criminal prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / พีรวุฒิ คำใจ / 2551 /Full Text
Subject
ตำรวจ
อาชญากรรม -- เชียงใหม่
1457 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in working of investigator, Chiang Mai Province / วีรพงษ์ พึ่งเดชะ / 2551 /Full Text
Subject
พนักงานสอบสวน -- เชียงใหม่
1458 ปัญหาสุขภาพของผู้ลี้ภัยชาวคะเรนนีในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Health problems of Karenni refugees in Ban Mai Nai Soi Refugees Camp, Amphoe Mueang Mae Hong Son / แอนดรู ยะวัน / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ลี้ภัย
สุขภาพ
บ้านใหม่ในสอย (แม่ฮ่องสอน)
1459 โปรแกรมการทดสอบพัฒนาการทางสมองผ่านการรับรู้ทางด้านสายตาประสานกับเคลื่อนไหวของมือ = Brain development testing via eye-hand coordination program / ณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
โปรแกรมสื่อทางการศึกษา
สมอง -- การทดสอบ
1460 โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย = Life skill development program for preventing drug abuse in Primary School Students, Chiang Rai Province / ประณยา ปันปิน / 2551 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงราย
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95