ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกค้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม = Services marketing mix factors affecting customers decision on using micro loan of Kasikornbank public company limited, Nakhon Pathom Province / ชูชาติ สุขเศวต / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- นครปฐม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
สินเชื่อ
1422 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Service marketing mix factors affecting Chiang Mai University undergraduate student selection of apartment rentals / สิทธิพงษ์ ไสยวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
การเช่า
การตลาด -- เชียงใหม่
ห้องชุด
1423 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service maketing mix factors affecting consumers selection of animal clinics in Mueang Chiang Mai District / อภิษฎา วังมูล / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
บริการ -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่
1424 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumers selection of fitness services in Mueang district, Chiang Mai province / เกศมณี ใจจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
สถานออกกำลังกาย -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1425 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของลูกค้าในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting customer selection of transformer maintenance service providers in Samut Sakhon Province / ชัยเนตร เนียมสอน / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
หม้อแปลงไฟฟ้า -- การตลาด
ลูกค้า -- สมุทรสาคร
1426 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting Thai tourists towards selecting boutique hotels in Chiang Mai Province / กรรณเกษม วสันตวิษุวัต / 2551 /Full Text
Subject
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรม -- การตลาด
โรงแรม -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ไทย
1427 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ = Services marketing mix factors affecting car owners in Chiang Mai province towards purchasing voluntary car insurance / กาญจน์วิตรี งามพริ้ง / 2551 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
ประกันภัย -- กรมธรรม์
การตลาด
รถยนต์ -- การตลาด
1428 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทติ่มซำ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumer selection of dim sum restaurants in Chiang Mai Municipality / วัฒนา รัตนเรืองรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1429 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารอิตาเลียน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting customer decision towards Italian restaurants in Mueang Chiang Mai District / วิชญา บรรลือ / 2551 /Full Text
Subject
ปัจจัย
การตลาด
บริการอาหาร
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1430 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอำเภอเมืองลำพูน = Services marketing mix factors affecting parent decision towards selecting kindergartens in Mueang Lamphun District / จินตนา สายเครื่อง / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
บริการ
ผู้ปกครอง -- ลำพูน
โรงเรียนอนุบาล -- ลำพูน
องค์ประกอบ
1431 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการธุรกิจค้าส่งผลไม้สดในตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors of fresh fruit wholesale business in Mueang Mai market, Mueang Chiang Mai District / รัศมี โพธิ์แฉล้ม / 2551 /Full Text
Subject
ผลไม้ -- การตลาด -- เชียงใหม่
ตลาด -- เชียงใหม่
1432 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting purchasing of cotton garments of Thai tourists in Chom Tong district, Chiang Mai province / ศิริกุล มูลโรจน์ / 2551 /Full Text
Subject
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การตลาด
ผ้าฝ้าย -- จอมทอง (เชียงใหม่)
นักท่องเที่ยว -- ไทย
1433 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร = Marketing mix factors affecting food processing factories purchasing decision towards cleaning and sanitizing chemicals / วิชิต เหมพรรณไพเราะ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
การทำความสะอาด
โรงงานแปรรูปอาหาร
1434 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเล่นสื่อดิจิตอลแบบพกพาของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer purchasing decisions for portable digital media in Mueang District, Chiang Mai Province / จิณณะ ถาวรรุ่งกิจ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
การตัดสินใจ
เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ปัจจัย
1435 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันเครื่องของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting consumer purchasing devision toward car engine oil in Samut Sakhon Province / นัฐพงษ์ ไทยรัก / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
น้ำมันเครื่องรถยนต์
รถยนต์
1436 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ Medium SMEs ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในจังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affecting customr slection toward medium SME credit services of Kasikornbank Public Company Limited in Samut Sakorn Province / อนวัช จั่นสกุล / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
ธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดกลาง
สินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
1437 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ของผู้บริโภคในเขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting the purchasing of sport drink of consumers in Bangkapi District, Bangkok / สาวิตรี เวศกาวี / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เครื่องดื่มชูกำลัง -- การตลาด
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1438 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = The marketing mix factors affecting customer decision towards selecting car care services in Mueang Chiang Mai district / สิริจิตวัฒนา ทากุ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1439 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์เพื่อตรวจสภาพประจำปีพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Services marketing mix factor affecting factories in the northern region industrial estate, Lamphun province towards purchasing decisions of employee annual health check-up service / นะภา สุวรรณกุล / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
การตัดสินใจของกลุ่ม
บริการทางการแพทย์
โรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1440 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นตาจากร้านค้าแว่นตาเชนสโตร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting customer decisions on purchasing of eyeglasses from optical-chain stores in Bangkok metropolitan / อโนชา เขียวลงยา / 2551 /Full Text
Subject
แว่นตา
การตลาด
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95