ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer buying decision towards automatic motorcycles in Mueang Chiang Mai District / พันธ์เพชร ฉิมเพ็ชร / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
การตัดสินใจ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถจักรยานยนต์
1402 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting consumer buying decision towards motocycle in Mueang Samut Sakhon district / ประภาส จันทร์อินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
รถจักรยานยนต์
1403 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดของธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting customer decision in purchasing close circuit television system equipment of Hotel Business in Bangkok Metropolitan / ธีรศักดิ์ ดวงสวัสดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
โทรทัศน์วงจรปิด
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ -- การตัดสินใจ
1404 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์การพิมพ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting printing entrepreneur purchasing decision towards printing equipment in Bangkok metropolitan / พิสมัย เหล่าไทย / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด -- กรุงเทพฯ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการ -- กรุงเทพฯ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
1405 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Marketing mix factors affecting customer selection of construction material shops in Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province / สิทธา เจียมพานทอง / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
ลูกค้า -- บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)
1406 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting alternative fuel selection of drivers in Mueang Chiang Mai district / กณกนภา ไพรศรี / 2551 /Full Text
Subject
น้ำมันเชื้อเพลิง -- การตลาด
การขับรถยนต์ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การใช้เชื้อเพลิง
1407 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ยารักษาโรคตาในผู้ป่วยโรคตาของจักษุแพทย์โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = Marketing mix factors affecting Ophthalmologist selection of eye medicine in the hospitals in the Northern Region of Thailand / สิริพิม อร่ามนภา / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
ตา -- โรค -- การรักษา
โรงพยาบาล -- ไทย(ภาคเหนือ)
1408 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้สำเร็จรูปของผู้บริโภค อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Markiting mix factors affecting ready - to - dirnk fruit juice purchasing perferences of consumers in Mueang Chiang Mai District / ดลกร บุญติ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำผลไม้ -- การตลาด
1409 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อส้มสายน้ำผึ้งของผู้ค้าส่งในอำเภอไชยปราการ อำเภอฝางและ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting buying decision for Sainamphueng madarin orange of the wholesalers in Chai Prakan, Fang and Mae Ai District, Chiang Mai Province / จงคณา ทองจินดา / 2551 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- การตลาด
ส้มเขียวหวาน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
ส้มเขียวหวาน -- ฝาง (เชียงใหม่)
ส้มเขียวหวาน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
1410 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ปฎิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ = The Marketing mix factors affecting the selection of residence by Employees at Suvarnabhumi Airport, Samutprakan Province / อลิษา ชวลิตจารีธรรม / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
ท่าอากาศยาน
ที่อยู่อาศัย
1411 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอำเภอเมือง สมุทรสาคร = Market mix factors affecting consumer decision toward choosing gold ornament shops in Mueang Samut Sakhon District ฐิติมา พรนาวากุล / ฐิติมา พรนาวากุล / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องทอง
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
พฤติกรรมผู้บริโภค
1412 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting customer decision towards buying products from ceramic factories in Lampang province / พิมลรัตน์ ลิมป์ไพบูลย์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เครื่องเคลือบดินเผา -- การจัดซื้อ
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- ลำปาง
1413 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่นิวอะไหล่ ชัยเสรี = Marketing mix factors affecting customer decision towards purchasing motorcycle spare parts from Chaisaree Limited Partnership / พัชรา ชัยอิสระเสรี / 2551 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่นิวอะไหล่ ชัยเสรี
รถจักรยานยนต์ -- อะไหล่ -- การจัดซื้อ
การจัดการตลาด
1414 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บัตรบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers in Mueang Chiang Mai district towards selecting Be 1st card of Bangkok Bank public company limited / ปริญญา ศิรบรรจงกราน / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริการเงินด่วน
ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1415 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting purchasing preferences of instant bean vermicelli noodle products of consumers in Mueang Chiang Mai District / วาสนา ศิลปวรเศรษฐ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
วุ้นเส้น
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1416 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากงาของผู้บริโภคในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Marketing mix factors affecting sesame food products purchasing preferences of consumer in Mueang Mae Hong Son District / บุตร์ชล สุวรรณลพ / 2551 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์อาหาร -- การตลาด
ผู้บริโภค -- แม่ฮ่องสอน
1417 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้รถยนต์ในการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting car users towards selecting private car inspection services in Chiang Mai Province / ศิรินทิพย์ ศุภตระกูล / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
การตัดสินใจของกลุ่ม
รถยนต์
1418 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าต่อการซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอลซีดี ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting customer decision towards purchasing LCD TY in Mueang Chiang Mai district / แกร่ง โฆรีรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
โทรทัศน์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1419 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดชุมพร = Services marketing mix factors affecting customer selection of loan credit services from Kasikornbank Public Company Limited in Chumphon province พินัย ในผ่องใส / พินัย ใจผ่องใส / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- ชุมพร
การตลาด
สินเชื่อ
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1420 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจบริการตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นของผู้อยู่อาศัยประเภทบ้านโดดในกรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting residents of detached house towards selecting landscape gardening services in Bangkok Metropolitan / พิภพ ชินวงค์อมร / 2551 /Full Text
Subject
ปัจจัย
การตลาด
การตัดสินใจ
พืชยืนต้น
พืช -- การตัดแต่ง
อุตสาหกรรมบริการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95