ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อผักเมืองหนาวของโครงการหลวงของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the behavior and satisfaction in purchasing royal project temperate vegetable of consumers in Chiang Mai Province / นิตยา แสงบุญ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผัก -- การจัดซื้อ
1382 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การบริโภคอาหารญี่ปุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting for Japanese food demand consumption in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ชนม์เจริญ ธรรมมิโกมินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
อาหารญี่ปุ่น -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
อุปสงค์
1383 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพผู้แทนขายยา = Factors affecting the success of medicine sales representatives / พรพิมล ไชยสลี / 2551 /Full Text
Subject
การขายตรง
การขาย -- ยา
1384 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในครัวเรือนที่ตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน = Factors affecting food sanitation behaviors of food handlers in home at a subdistrict in Nan Province / ไกรวุฒิ แก้วใหม่ / 2551 /Full Text
Subject
สาธารณสุขศาสตร์
สุขาภิบาลอาหาร -- น่าน
อาหาร
1385 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่= Factors related to career interests of Mathayom Suksa 2 students at Sirimangkalanusorn School, Mueang Chiang Mai District อุบลรัตน์ วรรณวิไลย / อุบลรัตน์ วรรณวิไลย / 2551 /Full Text
Subject
ความสนใจในอาชีพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ -- เชียงใหม่
การวัดทางจิตวิทยา
1386 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 3-5 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย = Factors related to oral health status of children aged 3-5 years in Wiang Chiang Rung District, Chiang Rai Province / สุภัทรา สนธิเศวต / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องชี้ภาวะสุขภาพ
การสำรวจสุขภาพ
ทันตวิทยา
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
สุขภาพช่องปาก
สาธารณสุขศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1387 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors assisting success in managing local administrative organization to receive good governance award : A Case study of Donkaew Tambon Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รุ่งนภา ตาอินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
1388 ปัจจัยในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors leading to community leader position : a case study of Srivichai Sub-District, Chiang Mai Munivipality / วัชระ ธัมทะมาลา / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ชุมชน
1389 ปัจจัยในการตัดสินใจรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อการผลิตเป็นไบโอดีเซล = Factors in decision marking on collecting used cooking oil of people in Chiang Mai municipality for biodiesel production / วิมลมาศ เตรียมศศิธร / 2551 /Full Text
Subject
น้ำมันพืช -- การแปรรูป
ประชาชน -- พฤติกรรม
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
1390 ปัจจัยพยากรณ์การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนซึ่งถูกครอบงำกิจการ = Factors predicting employees'Acceptance of changes: A Case study of a Taken-Over Private Hospital / สุนันทา มุทุมณ / 2551 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา)
พนักงาน -- ทัศนคติ
การเปลี่ยนทัศนคติ
1391 ปัจจัยพยากรณ์ความสุขในชีวิตของพนักงานองค์การรัฐบาลและเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors predicting the well-being of public and private organization employees in Mueang District, Chiang Mai Province / พิสมัย วัฒนาวรสกุล / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
1392 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors predicting career self-development behavior of Chiang Mai University Students / เพียงออ ศรีเพชร / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาตนเอง
อาชีพ
นักศึกษา
1393 ปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Sleep disturbinf factors among patients with chronic obstructive pulmonary disease discase attending out-patient department, Fang Hospital, Chaing Mai Province / สายฝน เมืองใจ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1394 ปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Sleep disturbing factors among patients with coronary artery disease in Uttaradit Hospital / นันทิวัน แซ่ซื้อ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1395 ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ = Employee motivation factors towards working at Bangkok Cable Company Limited Samut Prakan Province / ธนกฤต วัฒนากูล / 2551 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน -- สมุทรปราการ
พนักงานบริษัท -- สมุทรปราการ
1396 ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมที่มีผลต่อการเกิดก๊าซมีเทนในระบบการปลูกข้าวและคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Environmental factors and cultural practices affecting methane production in rice-based system and grain quality of rice cv. KDML 105 / ไตรรงค์ ชาญพิชิต / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105
1397 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการซื้อหนังสือจากร้านหนังสือของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร = Retailing mix factors affecting books purchashing from bookstores of consumers in Samut Sakhon province / มนฑา แสงสว่าง / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
การขายปลีก
ร้านหนังสือ
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1398 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงาน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting energy drinks purchase decision of laborers in Mueang Chiang Mai District / คเชน เจียกขจร / 2551 /Full Text
Subject
การซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
การตลาด
เครื่องดื่มชูกำลัง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ปัจจัย
1399 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันพืชของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer decision on purchasing vegetable oils in Mueang Chiang Mai District / วิมลวรรณ เมืองจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
น้ำมันพืช -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1400 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers buying decision for Nham in Mueang Chiang Mai District / ปรัทรวัณ นิรัติศยวานิช / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
แหนม -- การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95