ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้โปรแกรมบัญชี Formula 4 ของสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ = Usage of Formula 4 accounting software for accounting office in Chiang Mai Province / เจริญพร เรืองฤทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
122 การใช้ผังมโนทัศนืในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using concept maps to develop english reading comprehension skills of Mathayom Suksa 3 Students ผ่องศรี วงศ์กระจ่าง / ผ่องศรีวงศ์กระจ่าง / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา
123 การใช้แผนที่ความคิดเพื่อเสริมสร้างทักษะการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using mind map to enhance conceptualizing skills of Prathom Suksa 3 Students, Wat Don Chai School, Chiang Mai Province / อังคณา เลิศศรี / 2551 /Full Text
Subject
ความคิดรวบยอด
แผนที่ความคิด
โรงเรียน -- เชียงใหม่
124 การใช้พืชสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตำบลพระอาจารย์ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก = Medicinal plants usage of Diabetic patients in Pra - arjan Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province / มัลลิกา เขมา / 2551 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- การรักษา
การรักษาด้วยสมุนไพร
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- องครักษ์ (นครนายก)
125 การใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using films to develop English writing skill and critical thinking of expanding level students / อัศวพร แสงอรุณเลิศ / 2551 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
126 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนบ้านยางครก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Using local wisdom in academic affairs of Ban Yang Krok School, Omkoi District, Chiang Mai Province / วัตร สุขใจ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านยางครก
โรงเรียน -- การบริหาร -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
127 การใช้ยาและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Drug use and food consumption of hypertension patients / สิริลักษณ์ พงษ์สวัสดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- การใช้ยา
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย
การใช้ยา -- พฤติกรรม
บริโภคกรรม
อาหาร
128 การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ = Using and user's demand on electronic reference database of Northern Rajabhar University Faculty Staff / ธญา ตันติวราภา / 2551 /Full Text
Subject
การค้นหาฐานข้อมูล
การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ -- อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ -- ไทย (ภาคเหนือ)
129 การใช้วรรณกรรมบำบัดในการปรับปรุงบุคลิกภาพเก็บตัวของวัยรุ่นหญิง ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ = Using bibliotherapy to improve introvert female adolescents in Ban Wiang Ping home for children / มนัสชนก นันทะชัย / 2551 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
บุคลิกภาพ
วัยรุ่นหญิง -- เชียงใหม่
วรรณกรรม -- การอ่าน
130 การใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดเปอร์ออกซีแอซิติกร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก = The Application of hydrogen peroxide and peroxyacetic acid with low temperature storage to control anthracnose disease of mango cv. Nam Dok Mai for export / ชานนท์ เพาะเจาะ / 2551 /Full Text
Subject
เคมีบำบัด
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โรค -- การป้องกันและควบคุม
โรคเกิดจากราในพืช
มะม่วง
แอนแทรคโนส
131 การใช้สื่อสภาพจริงในการส่งเสริมการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using authentic materials to promote reading and creative writing of mathayom suksa 3 students / พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร
กิจกรรมการเรียนการสอน
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
สื่อการสอน
132 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อฝึกทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using e-learning to practice listening skills for prathom suksa 6 students / วราภรณ์ เทพดวงแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
133 การใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กที่ร่วมสร้างโดยครูและนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using teacher-student collaboratively constructed minitext to promote learning on addition and subtraction of prathom suksa 1 students / ศิริพรรณ วงค์คำปัน / 2551 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการศึกษา
การเรียนรู้
นักเรียนประถมศึกษา
134 การใช้หนังสือิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Use of electronic book supplementing biology learning of grade level 4 students / สุพิน ชีวะวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
ชีววิทยา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
135 การใช้หลักการแปรผันสำหรับความถี่ธรรมชาติของคานที่ไม่สม่ำเสมอรองรับด้วยสปริง = Using variational principle for natural frequencies of non-uniform beams supported by springs / เจษฎา พงษ์พิชิต / 2551 /Full Text
Subject
คาน -- การวิเคราะห์
พลศาสตร์
136 การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน จังหวัดเชียงใหม่ = Using learning resources for Instruction of Dokngern Municipal School, Chiang Mai Province / เบญจวรรณ ระตา / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน -- เชียงใหม่
137 การใช้อำนาจทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Exercise of power of the prince royal's college administrator กัญญาณัฐ นาคะตะ / กัญญาณัฐ นาคะตะ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียน -- การบริหาร
138 การใช้โอโซนและน้ำอิเล็กโทรไลต์ในการควบคุมเชื้อรา Penicillium digitatum ของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Use of Ozone and Electrolyzed Oxidizing water to control Penicillium digitatum of Tangerine cv. Sai Nam Pung / ชนัญชิดา สิงคมณี / 2551 /Full Text
Subject
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
ส้ม -- การปลูก
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
139 การดัดแปรผิวเมฆเบรนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบพอลิเมอร์ อิเล็กโทรไลต์โดยการระดมยิงด้วยลำไอออนอาร์กอนพลังงาน 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ = Modification of membrane surface for polymer electrolyte membrane fuel cell by 10 keV Argon ion beam bombardment / จิระเดช คูหากาญจน์ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องปฏิกรณ์แบบเยื่อแผ่น
เมฆเบรน (เทคโนโลยี)
เซลล์เชื้อเพลิง
140 การดำเนินงานกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Agricultural activity performance according to sufficiency economy philosophy in secondary schools, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วรรณพงษ์ เมืองเล็น / 2551 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียน -- แม่ริม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95