ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์จากไม้ในภาคกลาง = Factors influencing sawmills and wood products entrepreneurs towards selection of waste material collectors in the Central Thailand / จิราพร ขุมทอง / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
อุตสาหกรรมไม้ -- ไทย (ภาคกลาง)
วัสดุเหลือใช้
1342 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการปลูกของเกษตรกรในจังหวัดแพร่ = Factors affecting rice varieties selection of farmers for cultivation in Phrae Province / ชาติ พานเหล็ก / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- การปลูก
เกษตรกร
ชาวนา
1343 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสื่อโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting Hotel's selection of internet advertisements in Mueang District, Chiang Mai Province / ภวิน อยู่สุข / 2551 /Full Text
Subject
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
ธุรกิจโรงแรม -- เชียงใหม่
1344 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the morale of operational employee at Krung Thai Bank (Public Company Limited) in Chiang Mai province / ไกรสฤษฎ์ จันทร์แช่มช้อย / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
1345 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the awareness of health and environment on agrochemical utilization of rice farmers, Doi Saket District, Chiang Mai Province / นฤมล กรสุพรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
การเคมีทางการเกษตร -- ผลกระทบทางสรีรวิทยา
การเคมีทางการเกษตร -- พิษวิทยา
เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
1346 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumer demand for Thai Air Asia Airlines in Chiang Mai Province / สุธิดา เมธีธารพงศ์วาณิช / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สายการบิน
1347 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการไม้ตัดดอกในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting demand for cut flowers in Mueang District, Chiang Mai Province / อุระพงษ์ พบประเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ไม้ตัดดอก
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1348 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด = Factors affecting employee engagement at Lumphun Shindengen Company Limited / จักรพันธ์ เทพพิทักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ -- ลำพูน
พนักงาน -- ลำพูน
1349 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' satfaction of siam commercial Bank Public company limited services, Thaphae Branch, Chuang Mai Province / ภาสกร กุลชิต / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค
ผู้บริโภค
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
1350 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารอิเลตทรอนิกส์ของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customer's satisfaction in electronic banking services of Kasikorn Bank in Mueang district Chiang Mai province / ปริญญา อินยา / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
1351 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting ability or self rellance based on sufficience economy philosophy in Chiang Mai Province / กานดาพันธุ์ วันทยะ / 2551 /Full Text
Subject
การพึ่งตนเอง
ความสามารถในตนเอง
ความสามารถในตนเอง -- เชียงใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย (ภาคเหนือ)
เศรษฐกิจพอยังชีพ
1352 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย = Determinants of audit fee : a case study of listed companies in the Stock Exchange of Thailand / จันทร์เพ็ญ ธงไชย / 2551 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน -- การสอบบัญชี
1353 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทีม : กรณีศึกษาเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ของ บจม.ธนาคารกสิกรไทย = Factors Affecting Perfoemance Effectiveness in teams : A case study of Kasikornbank PLC SME business network 2 / มะลิวัลย์ ศุภาหาร / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
การทำงานเป็นทีม
1354 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งข้อมูลขอชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย = Factors affecting data transmission efficiency for medical service charge reimbursement among health care units in Northern Region of Thailand / เบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
1355 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อกระจกประกอบสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumer buying decision towards fitted-pane glass in Chiang Mai Province / อาภาศรี เทวตา / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กระจก -- การตลาด
กระจก -- การจัดซื้อ
1356 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาเพื่อการตอบสนองข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting consumer decision towards selecting tutoring institutes for standard english tests in Amphoe Mueang Chiang Mai / สุภาพงษ์ นิลเกษ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเรียนพิเศษ
การตลาด
1357 ปัจจัยที่มีผลต่อพยาบาลในการตัดสินใจเลือกทำงานในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเพชรบุรี = Factors affecting nurses'decision toward selecting to work for private Hospitals in Phetchaburi Province / ชาลิสา สุกสี / 2551 /Full Text
Subject
การตัดสินใจ
การหางาน
ความสนใจทางอาชีพ
ปัจจัย
โรงพยาบาลเอกชน
1358 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting moral behavior of grade level 3 studets at wattanothai payup school, Mueang chiang Mai district / ชนกพร ศรัทธา / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
นักเรียน -- แง่จิตวิทยา
นักเรียน -- เชียงใหม่
นิสัย
จริยธรรม
1359 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้าในตลาดลำพูนจตุจักร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Factors affecting buyers' behavior in Lamphun Chatuchak market in Mueang Lumphun District, Lamphun Province / สุชีพ ภู่สว่าง / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
สินค้า -- ลำพูน
1360 ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัดยุทธนาฮาร์ดแวร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers buying decision towards construction materials of Yuthana Hardware Limited Partnership, Chiang Mai Province / ยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
ปัจจัย
การตัดสินใจ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95