ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายหลังการควบรวมกิจการ = Factors affecting employees adaptation towards the merger at headquaters of the Bank of Ayudhya Public Company Limited / ชาตรี อันประเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
พนักงาน -- การปรับตัว
การรวมกิจการธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1322 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง = Factors affecting environmental and social disclosures of listed cpmpanies in resource industrial group industrial goods group and real estate and construction group on the stock exchange of Thailand / พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
บริษัทมหาชน -- การบริการ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
1323 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Factors affecting the development of Huay Tom's community enterprise, Na sai Sub-district, Li District, Lamphun Province / กนกกาญจน์ มะลาง / 2551 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- ลี้ (ลำพูน). ตำบลนาทราย
วิสาหกิจชุมชนพระบาทห้วยต้ม (ลำพูน)
1324 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาขอรับบริการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลลำปาง = Contributing factors in financial assistance requests from the social welfare unit of Lampang Hospital / งามไฉน อรุณาทิตย์ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย -- การสงเคราะห์
ค่ารักษาพยาบาล
บริการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ลำปาง
โรงพยาบาลลำปาง
1325 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่หมักด้วยสารเร่ง พด.2 ของเกษตรกร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption on application of aquic-organic fertilizer fermented by microbial activator PD.2 in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / วัชรินทร์ พลราชม / 2551 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์
ธาตุอาหารพืช
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1326 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการพัฒนาคุณภาพซาโยเต้ของเกษตรกร ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption of Chayote quality development in Pongyang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สุธิชัย เถาสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
ผัก -- การปลูก
ซาโยเต้
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
1327 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงปลาน้ำจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption on safety level of fresh water fish culture in San Sai District, Chiang Mai Province / พัชราภรณ์ เยาวสุต / 2551 /Full Text
Subject
ปลาน้ำจืด -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
1328 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามต่อการรณรงค์งดเผาตอซังข้าว = Factor affecting Phrom Phiram farmers' adoption of zero rice straw burning campaign / ปัทมาพร ใคร้วานิช / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรกร
การส่งเสริมการเกษตร
1329 ปัจจัยที่มีผลต่อการโยกย้ายของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the transfers of border Patrol Police Sub Division 33, Chiang Mai Province / สนิท ฟองมาลา / 2551 /Full Text
Subject
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่ -- การย้าย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
1330 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนกวดวิชาภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting taking Thai tutorial class of the fourth grade level students in Mueang Chiang Mai District / นวลนาง สุยะพอ / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนพิเศษ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1331 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting investment in SCB savings fixed income open-end fund of customers in Mueang District, Chiang Mai Province / จุไรรัตน์ อินต๊ะชุ่ม / 2551 /Full Text
Subject
ปัจจัย
การลงทุน
ธนาคารและการธนาคาร
ตราสารการเงิน
1332 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงโคเนื้อในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting beef cattle raising in San Sai Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province / เฉลิมรัฐ ปิยวาจากร / 2551 /Full Text
Subject
โคเนื้อ
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
1333 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในหมู่บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting choice of using shipping service in Baan Tawai Chiang Mai Province / โกสินทร์ โปธิ / 2551 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
บริการ
บริการจัดส่งสินค้า
บริการสาธารณะ
สินค้า -- การขนส่ง
สินค้าออก
หมู่บ้านถวาย (เชียงใหม่)
1334 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทสไทย สาขาลำปาง = Factors affecting customer decision to use deposit account of the Islamic Bank of Thailand, Lampang branch / อาริสรา ณ วงค์จันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารและการธนาคาร -- การตลาด
เงินฝากธนาคาร -- ลำปาง
1335 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง = Factors affecting consumers' choice of mobile telephone service in mueang district, Lampang Province / มธุรส ชูฤกษ์ / 2551 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การจัดซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ลำปาง
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
ผู้บริโภค -- ลำปาง
1336 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนออกของ ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the entrepreneur's choice of shipping agency in Chiang Mai Province / อัจฉรา คำตาบุตร / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการส่งออก
การค้าระหว่างประเทศ
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ตัวแทนทางการค้า -- เชียงใหม่
1337 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ของตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting export agents's choice of container trailer service in Chiang Mai Province / หฤทัย ลิขิตตระกูลวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
ตู้คอนเทนเนอร์
การส่งออก
1338 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการลงโฆษณาในนิตยสารประเภทแจกฟรีในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the users' choice of advertisement in free copy magazine in Chaiang Mai Province / สาริศา อือตระกูล / 2551 /Full Text
Subject
โฆษณา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1339 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเคหะของลูกค้าสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงราย = Factors affecting customers' choice of housing loan of Siam Commercial bank public company in Chiang Rai Province / สุบิน ไชยสุภาพ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- เชียงราย
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- เชียงราย
ผู้บริโภค -- เชียงราย
1340 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factor affecting customers'choice in using housing-loan of financial institutes in Mueang District, Lamphun Province / อรสา หวลอ่อน / 2551 /Full Text
Subject
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- ลำพูน
สถาบันการเงิน -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95