ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับเหมาไฟฟ้าในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในจังหวัดลำพูน = Factors affecting decision 0f electrical contractors purchasing electrical equipments in Lamphun Province / พิศาล เกียรติโภคะ / 2551 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- ลำพูน
1302 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยราชการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting government agency decision towards using electronic auction in Mueang Chiang Mai district / ภัทรินญา ลำแสง / 2551 /Full Text
Subject
การตัดสินใจ
การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนราชการ -- เชียงใหม่
1303 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเสริมบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting customer decision towards non-voice service from Advanced Info Service Public Company Limited. in Mueang Chiang Mai District / ชวลิต ฤทธีตานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1304 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อบุคคลของลูกค้าธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล = Factors affecting customers decision in choosing personal loans from the Bank Thai PCL in Bangkok metropolitan and vicinity / เทวินทร์ บุบผาคำ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยธนาคาร
สินเชื่อ -- กรุงเทพฯ
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- กรุงเทพฯ
1305 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อฉลากติดบรรจุภัณฑ์แบบสติ๊กเกอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุนทรปราการ = Factors affecting factories buying decision toward pressure sensitive labels in the Samut Prakan Industrial Estate / ไพศรี กลัดสำเนียง / 2551 /Full Text
Subject
การซื้อสินค้า
การตัดสินใจ
1306 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย = Factors affecting decision making of Thai labors to work abroad / กิ่งกรานต์ แสนศิริ / 2551 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่นของแรงงาน -- ไทย
แรงงานต่างด้าวไทย
1307 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของแพทย์ประจำโรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting doctor decision on the selection of the parenteral antibiotic for Hospital acquired infection disease patients in Chiang Mai province / สุภารัตน์ พรหมขัติแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ปฏิชีวนะ
โรคติดเชื้อ
1308 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumers'decision in using herbal food and beverages in Mueang District, Chiang Mai Province / ธัญลักษณ์ นนทวิศรุต / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องดื่มสมุนไพร
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1309 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของคนงานรายวันในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting daily employees decision to work for factories in Samut Sakhon Province / ต่อเกียรติ จินจุนทการ / 2551 /Full Text
Subject
การตัดสินใจ
การหางาน -- สมุทรสาคร
โรงงาน
สภาพแวดล้อมการทำงาน
1310 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจขนส่งรถบรรทุกของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาตร = Factors affecting factory towards selection of trucking transportation services in Samut Sakhon Province / จินห์จุฑา สุรัฐชนานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
การขนส่งทางบก -- สมุทรสาคร
โรงงานอุตสาหกรรม -- สมุทรสาคร
รถบรรทุก
1311 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting clients towards selecting SME credit services at the Bank of Ayudhya PCL Branches in Samut Sakhon Province / สกล ชะอุ่ม / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อการค้า
ธุรกิจขนาดกลาง -- สมุทรสาคร
ธุรกิจขนาดย่อม -- สมุทรสาคร
สินเชื่อการค้า
1312 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารกรุงไทย เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers choice of using loan of the Krung Thai Bank Public Company Limited, Sansai District, Chiang Mai Province / อำนวย ราชศิลา / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ
ธนาคารและการธนาคาร -- สันทราย (เชียงใหม่)
1313 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อส้มชีวภาพของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumers' choice of organic orange in Mueang District, Chiang Mai Province / ชลธิรา ศิริภัทรนุกุล / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ส้ม -- การจัดซื้อ
การตัดสินใจ
1314 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจให้การสนับสนุนของผู้บริจาคต่อโครงการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร = Factors influencing the donators supporter decision towards school construction projects in Remote Areas / ณัฐพงษ์ จันทร์ขจร / 2551 /Full Text
Subject
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
ธุรกิจเอกชน -- การกุศล
โรงเรียนชุมชน
1315 ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors influencing the National Achievement Examination of Mathayom Suksa 3 students, Mueang Chiang Mai District / ศศิธร สุริยา / 2551 /Full Text
Subject
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ -- เชียงใหม่
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา
การวัดผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
1316 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting voluntary car insurance buying in Mueang District, Chiang Mai Province / จันทร์จีรา ปาลี / 2551 /Full Text
Subject
ประกันรถยนต์ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1317 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Factors affecting food consumption and nutritional status of Grade Level 2 Student / พบพร พิมประภากร / 2551 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
อาหาร
พฤติกรรมผู้บริโภค
1318 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในจังหวัดพัทลุง = Factors affecting state property management by Treasury Department in Phatthalung Province / ปกรณ์ วโรรส / 2551 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- พัทลุง
ที่ดินสาธารณะ -- พัทลุง
ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ -- พัทลุง
1319 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ป่าคา ตำบลทุ่งตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors affecting practices of health promoting behaviors in members of an elderly club at Raipaka Village, Thatum Subdistrict, Pa Sang District, Lamphun Province / ปาณิศา ติใหม่ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1320 ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจร้านอาหารต่างชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting business operation of foreign food restaurants in Chiang Mai municipality มรกต เทพยศ / มรกต เทพยศ / 2551 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
การจัดการร้านอาหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95