ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = Motivation factors of line operators at abbeycrest (Thailand) company Limited in Lamphun Province / น้ำฝน วิภูสันติ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน -- ลำพูน
1262 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัท โฮย่า กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด = Motivation factors of supervisors and assistant managers at HOYA Glass Disk (Thailand) Company Limited / ปริญญา สืบแสน / 2551 /Full Text
Subject
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การจูงใจในการทำงาน
ผู้บังคับบัญชา
1263 ปัจจัยเชิงซ้อนที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Complex factors affecting the use of green manure for highland soil and water conservation : a case study of Karen Community at Mae Tho Village, Bo Kaeo Sub-District, Samoeng District, Chiang Mai Province / เทวัญ พีรประเสริฐศักดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ดิน
น้ำ
กะเหรี่ยง
1264 ปัจจัยเชิงนิเวศ ไฟป่า และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการเกิดดอกเห็ดเผาะในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Ecological factors, forest fire and indigenous knowledge on Fruit-body formation of astraeus hygrometricus (Pers.) morg, in Mueang Na Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / จักรวรรดิ์ ศุภวัฒน์วิโรจน์ / 2551 /Full Text
Subject
นิเวศวิทยา
ไฟป่า
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลเมืองนะ
เห็ดเผาะ
1265 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 = Caisal factors affecting teachers'teaching behavior guide by Education Reform in Phayao Educational Servince Area 2 / อรพิน สีแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
ครู -- พฤติกรรม
ครู -- การทำงาน
ครู -- พะเยา
การสอน
1266 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวของร้านก๋วยเตี๋ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing factors affecting flat rice noodle purchasing preferences of noodle shops in Mueang Chiang Mai district / ธิติมา ตั้งนนทพัทธ์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ก๋วยเตี๋ยว -- การจัดซื้อ
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1267 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกกลุ่มอาการปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal disorders among Thai traditional massage practitioners / ประณีต ปิ่นเกล้า / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1268 ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ = Psychosocial work factors and occupational stress among youth workers in convenience stores / ดลฤดี เพชรขว้าง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1269 ปัจจัยทางการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของสมาชิกชุมชนเสมือน : กรณีศึกษา กลุ่มสมาชิกของเว็บไซต์ชุมชนกีฬากอล์ฟในประเทศไทย = Communication factors affecting decision making in buying products and services of virtual community members : a case study of the members of golf sports community website in Thailand / กุลวัฒน์ อังกสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
การตัดสินใจ
การซื้อสินค้า
1270 ปัจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าสุด อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Family factors and children's nutritional status of child development centers in Thasud subdistrict,Mueang Chiang Rai district, Chiang Rai province / หทัยวรรณ ตันหนิม / 2551 /Full Text
Subject
โภชนาการ
เด็ก -- โภชนาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- ไทย (ภาคเหนือ)
1271 ปัจจัยทำนายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ = Predicting factors of knowledge sharing among nurses in hospitals participating in knowledge management project / รวงผึ้ง ทาช้าง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1272 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข = Factors predicting intention in prevention and control of avian influenza of village health volunteers / เอมิตา ขุมทอง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1273 ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์ = Predicting factors of exclusive breastfeeding intertion among pregnant women / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1274 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก = Predictors of infection preventing behaviors among adolescents with nephrotic syndrome / โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection -- Prevention & control
1275 ปัจจัยที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินนาลุ่ม กับผลกระทบต่อความสามารถในการพึ่งตนเองด้านการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา = Factors determining land use in the lowlands and their impacts on farmer's self-reliance production in Phayao Prevince / ปภาดา อุทุมพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- พะเยา
เกษตรกร -- พะเยา
การพึ่งตนเอง
1276 ปัจจัยที่กำหนดการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่กลับมาเที่ยวซ้ำในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting accommodation choices of revisiting foreign tourists in Chiang Mai Province / ศรัณยา พัฒนะณรงค์เลิศ / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่พักนักท่องเที่ยว
1277 ปัจจัยที่กำหนดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors determining the non-performing loan of hire-purchasing automobile business of one Commerical Bank in Chiang Mai Province / กนกอร วาฤทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
สินเชื่อการค้า -- เชียงใหม่
การกู้ยืมทางการค้า -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การค้า
1278 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to students'decision on enrolling in the vocational education program, Sarapeepittayakom School, Chiang Mai province / วิลาวัลย์ นามวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1279 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Factors relating to decision on choosing to pursue the bachelor of Science in Technical Education, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Northern Campus, Chiang Mai / ปิติพงษ์ คำแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- การตัดสินใจ
การศึกษา -- หลักสูตร
นักศึกษา -- การศึกษาต่อ
ครุศาสตร์ -- หลักสูตร
1280 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to prevention and control of cionjunctivitis among students in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ประภาพร มุทุมล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95