ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 แนวปฎิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเช่าซื้อรถยนต์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า = Guidelines on accounting practice for automobile hire purchase business with accounting standard NO.29 Leases (Improvement 2550) / เรือนจิตร ทองดี / 2551 /Full Text
Subject
การบัญชี
รถยนต์ -- การเช่า
1182 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ = Guidelines to audit rish assessments of computer information systems / อาณดา โซ่จินดามณี / 2551 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
ความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
1183 บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีเฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The role of village headmen and authority of the Tambon Adiministrative Organizations : a case study of Meuang Chiang Mai District / ประพัฒน์ วงค์ชมภู / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
1184 บทบาทของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาสถานศึกษาในตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Role of basic education institution commuttee to develop educational institutions in Mueangpaeng sub-district, Pai district, Mea Hong Son province / จำเนียร งามสงวน / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาการศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
การบริหารการศึกษา
1185 บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of police in 2007 general election : a case study of Chomthong Police Station, Chiang Mai Province / จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง
การเลือกตั้ง
ตำรวจ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
1186 บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการจัดการบริการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชนของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of community leaders on health promotion and community health service of Yang Noeang Municipality, Sarapee District, Chiang Mai Province / วันดี เขียวคำ / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาบตำบลยางเนิ้ง
สาธารณสุขมูลฐาน -- สารภี (เชียงใหม่)
บริการอนามัยชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
ผู้นำชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
1187 บทบาทของผู้นำชุมชนต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The role of local leaders on sufficiency economy project of Papai Village, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ธัญญารัตน์ นันติกา / 2551 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้นำชุมชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
1188 บทบาทของผู้นำสตรีกับการบริหารพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of women leaders in local administration development : a case study of Don Kaew Sub-District Administration, Sarapee District, Chiang Mai Province / วิไล บูรณุปกรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
นักการเมืองสตรี -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
สตรีกับการเมือง -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
1189 บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of Local Admintrative Organization leaders in promoting sufficiency economy in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / พิมพ์ แสนมะโน / 2551 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้นำ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1190 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Role of administrators in secondary School Teacher Development, Phan District, Chiang Rai Province / สันติ อวรรณา / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหารงานบุคคล
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การพัฒนาบุคลากร
ครู -- เชียงราย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พาน (เชียงราย)
1191 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = Role of administrators on educational quality development of basic educational institutions attached to Lamphun educational service area 2 วีรชน จิรัชยากร / วีรชน จิรัชยากร / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การบริหาร
1192 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = Parents' roles in promoting reading of early childhood students, anuban Chiang mai school / เกศรินทร์ ชุ่มจิตต์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม
การอ่าน
1193 บทบาทของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาการเติบโตของการท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Role of state in natural resources management : a case study of the growth of tourism in Pai District, Mae Hong Son Province / บัญชา พุฒิวนากุล / 2551 /Full Text
Subject
รัฐ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
การท่องเที่ยว
1194 บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร = Tambon Administrative Organization Council member's role on agricultural development, Kamphaeng Phet province / พงษ์ธร ชุติมานันท์ / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาการเกษตร -- กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบล -- กำแพงเพชร
1195 บทบาทครอบครัวในการป้องกันโรคอ้วยในวัยเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Role of family in preventing obesity among school aged children at Chumchonbanmaetan School, Tha Song Yang District, Tak Province / พิมพ์รวี บุญบำเรอ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1196 บทบาทผู้นำท้องถิ่นอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 = Role of local leaders in Saraphi District Chiang Mai Province in the 2007 general elections / สรายุธ ณะศรี / 2551 /Full Text
Subject
ผู้นำท้องถิ่น
การเลือกตั้ง
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
1197 บทบาทผู้ปกครองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Parent's roles regarding nutrition and nutritional status of Prathomsuksa 2 / กฤษณ์ ชัยพิมาน / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ปกครองกับเด็ก
เด็ก -- โภชนาการ
1198 บทบาทผู้สูงอายุตำบลฟ้าฮ่ามต่อการพัฒนาท้องถิ่น = The Role of senior citizens on local development of Tambon Faham / กฤตศิลป์ อินทชัย / 2551 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
1199 บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำพูน = Roles and direction of Tambon Administrative Organizationhs in Lamphun Province / รักษ์เกียรติ ศิริจันทรานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
1200 บทบาทและพลวัตของสื่อพม่าพลัดถิ่นในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง = Roles and dynamics of exiled Burmese media in political movements / อัจฉรียา สายศิลป์ / 2551 /Full Text
Subject
สื่อ
การเมือง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95