ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย = Social thoughts on sufficient economy in Thai Society / ประเสริฐ ยังปากน้ำ / 2551 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
สังคมไทย
1162 แนวคิดเรื่องความรุนแรงในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Concept of violence in Theravada Buddhist Philosophy / พระชิดชัย สีดอกไม้ / 2551 /Full Text
Subject
พุทธปรัชญา
ความรุนแรง
1163 แนวคิดเรื่องชีวิตของฟริตจ๊อฟ คาปร้า = Fritjof Capra's concept of life / ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี / 2551 /Full Text
Subject
คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
มนุษยนิยม
การดำเนินชีวิต
มนุษย์
1164 แนวคิดเรื่องธรรมชาติในทัศนะของ สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า = Satya Narayan Goenka's concept of nature / จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า
ธรรมชาตินิยม
พุทธปรัชญา
1165 แนวคิดเรื่องมนุษย์ในคัมภีร์ปฐมมูลมูลี = The Concept of man in the Pathamamulamuli / วิสิฎฐ์ คิดคำส่วน / 2551 /Full Text
Subject
คัมภีร์ปฐมมูลมูลี
มนุษย์
1166 แนวคิดและทิศทางของการเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ = Conceptions and directions of converting the status of National Universities into Autonomous Universities / ปิยะวรรณ ใจอักษร / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษา -- การออกนอกระบบราชการ
สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การบริหาร
1167 แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชี ของเทศบาลตำบลในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Guidelines for financial and accounting internal control of Subdistrict Municipality in Mueang Chiang Mai District / จงกลณีย์ สุริยะวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล -- การบัญชี
การบัญชี
1168 แนวทางการคำนวนต้นทุนฐานกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย = Calculation guidelines on activity based costing for rajamangala University of technology Lanna Chiangrai / สุปราณี แสนคำ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ต้นทุน
1169 แนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องดื่มลำไยผงสำเร็จรูป = Good manufacturing practice for instant Longan drink powder / รวิพรรณ จาวรรณา / 2551 /Full Text
Subject
น้ำผลไม้ -- การผลิต
น้ำลำไย
เครื่องดื่ม
1170 แนวทางการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานคร = Guidelines to audit rish assessment of tax auditors in Bangkok Metropolitan / นันทิศา วิศิษฎ์ธรรมศรี / 2551 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ภาษี
อากร
1171 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (จี.เอ็ม.พี) เพื่อการปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงครัวโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก = The Application of GMP for improvement of Hospital catering building and facilities : Case study at Buddhachinaraj Phitsanuloke Hospital / ศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
1172 แนวทางการประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000: 2005 ในการผลิตชาสมุนไพรขิงผสมชาเขียว ของบริษัท ชาระมิงค์ จำกัด = Guidelines on the application of food safety management system following ISO 22000:2005 in the production of ginger herbal green tea of Raming tea company limited / รุ่งฤทัย รังษี / 2551 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 22000-2005
มาตรฐานการผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม -- มาตรฐานการผลิต
1173 แนวทางการพัฒนากลุ่มเครือข่ายอาชีพธุรกิจอัญมณีแก้วโป่งข่าม ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Guidelines for developing gemstone quartz crystals profession business group network, Mae Thod Sub-District, Thoen District, Lampang Province / แก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ
การแนะแนวอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ -- เถิน (ลำปาง). ตำบลแม่ถอด
อัญมณี -- การผลิต
1174 แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A guideline for developing the accounting and financial system for drug and medical supplies business of University Pharmacy, Chiang Mai University / สุทธนิตย์ ทรัพย์หงส์ทอง / 2551 /Full Text
Subject
เวชภัณฑ์
ยา
1175 แนวทางการพัฒนาระบบปฎิบัติงานของฝ่ายผลิต บริษัท ไทตาตามิโปรดักส์ จำกัด = Guidelines for development of the production division's operating system of the Thai Tatami Products Company Limited / อนุชิต หอเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ไทตาตามิโปรดักส์ จำกัด
การผลิต
1176 แนวทางการพัฒนาอาาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ = Approach to occupational development of farmers in land reform zone, Chiang Mai province / สถิตย์ อุปาลี / 2551 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ -- เชียงใหม่
เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
1177 แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Guideline to strengthen potential and cooperation of framer housewife group in Pasak sub-district, Mueang district, Lamphun province / เสาวดี ศรีฟ้า / 2551 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- ป่าสัก (ลำพูน)
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร -- ป่าสัก (ลำพูน)
อาหาร -- การเก็บและรักษา
1178 แนวทางการลดต้นทุนการขนส่งมันฝรั่งสดในระบบโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบ = Guideline for reducing cost of fresh potato transportation on logistics system of snack and fried potato manufacturer company / ประสาร ทองโม้ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การบริหารงานผลิต
มันฝรั่ง -- การขนส่ง
1179 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหารสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก = Guidelines for cost analysis in managing private educational institutes: A Case study of Phitsanuloke Technical Commercial School / พรพิมล ทวี / 2551 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
การบริหาร
ต้นทุนและประสิทธิผล
1180 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for developing educational provision in English program based on Curriculum of Ministry of Education of Chiang Mai School, Chiang Mai Province / ธันยพร ธรรมพรวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ -- หลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95