ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ทัศนคติของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีต่อบริการของแผนกวิศวกรรมโรงงาน บริษัท โกลโบ ฟูดส์ จำกัด = Attitude of Globo Food Co.,Ltd. employees in the production department towards service of factory engineering division / สุรศักดิ์ นามเดช / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท โกลโบ ฟูดส์
พนักงาน -- ทัศนคติ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1142 ทัศนคติของลูกค้าต่อบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองราชบุรี = Customer attitude towards internet banking services of Krung Thai Bank Public Company Limited in Mueang Ratchaburi District / วรรณวิมล ชูศูนย์ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า -- ราชบุรี
1143 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการเคทีบี ลิสซิ่ง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer attitudes toward KTB leasing service of Krung Thai Bank Public Company Limited, Chai Pra Karn Branch, Chiang Mai Province / สมโภช ใจสาร / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยปราการ -- เชียงใหม่
ทัศนคติ
บริการเงินด่วน
1144 ทัศนคติของลูกค้าและพนักงาน ธนาคารกสิกรไทน สำนักงานใหญ่ ที่มีต่อโครงการจัดประกวด KBANK e-Girls = The Attitudes of customers and employees at Kasikornbank headquaters towards KBANK e-Girls contest / สุรยุทธิ์ เพ็ชรศรีประสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พนักงาน -- ทัศนคติ
1145 ทัศนคติต่อการจัดทำเว็บไซต์กิจการของผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม ในหมู่บ้านถวายหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes of Ban Thawai handicraft-store entrepreneurs towards developing store websites in Hang Dong District, Chiang Mai Province / อนุรักษ์ พูลสวัสดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ทัศนคติ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1146 ทัศนคติต่อการเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Attitudes towards subsistent fish culture of farmers in the surrounding villages of Huai Hong Khrai Royal development study center / วีระพงษ์ เดชจินดา / 2551 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปลา -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1147 ทัศนคติที่มีต่อบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer attitudes electronic monye services in Bangkok metropolitan / วลัยลักษณ์ เดชณัฐวุฒิ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
บริการเงินด่วน
ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
1148 ทัศนคติผู้บริโภคต่อหน่อไม้ปี๊บในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer's attitude towards canned bamboo shoot in Mueang Lampang district / กุลระวี ธรรมวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
หน่อไม้ปี๊บ
1149 ทัศนคติและความยินดีที่จะจ่ายเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude and willingness to pay for air pollution management in Chaing Mai Province / ชัยยุทธ หงะเจะแอ / 2551 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
1150 เทคนิคการพิมพ์แบบฉีดหมึกและสภาพนำไฟฟ้าของหมึกผสมท่อนาโนคาร์บอนบนฟิล์มที่โค้งงอได้ = Ink-jet printing technique and electrical conductivity of carban nanotube-ink composite on flexible films / เจษฎา จันทร์ผา / 2551 /Full Text
Subject
การพิมพ์
การนำไฟฟ้า
หมึกพิมพ์
1151 เทคนิคในการนำความร้อนทิ้งกลับคืนสำหรับกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวและอาหารกระป๋อง = Heat recovery techniques for noodle production and canned food processes / คมกริช ถุงคำ / 2551 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การนำกลับมาใช้ใหม่
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
การทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ
1152 ธรรมาภิบาลกับการจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and solid waste management of Nong Chom Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province / ทัศน์วรรณ พละปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- เชียงใหม่
ธรรมรัฐ
บรรษัทภิบาล
พุทธศาสนากับการบริหารรัฐกิจ
การบริหารรัฐกิจ -- แง่ศีลธรรมจรรยา
1153 ธุรกิจการปั้นหม้อโบราณในตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Traditional pottery business in Tambon Han Kaeo, Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / จำรอง ชีโนวัง / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมพื้นบ้าน -- หางดง (เชียงใหม่)
การปั้น -- หางดง (เชียงใหม่)
1154 ธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Home decorative manufacture business in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / วาสนา ตรียานุรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
สินค้า
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์
1155 นมผงเสริมบีตาแคโรทีนที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ = Fortification of milk power with beta-carotene extracted from crude palm oil / ตรีชฎา อุทัยดา / 2551 /Full Text
Subject
นมผง
เบต้าแคโรทีน
น้ำมันปาล์ม
1156 นโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทยในการจัดการการค้าชายแดน : กรณีศึกษา ด่านศุลกากรเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Policy and measure of Thai Government toward border trade management : A Case study of the Chiang Saen Customs Office, Chiang Saen District Chiang Rai Province / ธานัญญารัชต์ ลั้วสมบูรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
ด่านศุลกากรเชียงแสน
เชียงราย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
ไทย(ภาคเหนือ) -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1157 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกกับธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง = Alternative tourism promotion policys and spa business in Mueang Chiang Mai District and vicinity / เอื้อมพร วิมลไชยจิต / 2551 /Full Text
Subject
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
1158 แนวคิดการแนะแนวตามแนวทางท่านศาสดามุฮำมัด (ซ.ล) = Guidance concept as guided by prophet mohammad (P.U.H.) / ไพซ้อน ยิ่งนิยม / 2551 /Full Text
Subject
ศาสนาอิสลาม -- การศึกษาและการสอน
ศาสนาอิสลาม -- คำสอน
การแนะแนว
1159 แนวคิดเชิงปรัชญาในพิธีกรรมลำทรง ในเขตอำเภอมัญจาคีรี และอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น = A Philosophical concept in Lam Song rituals in Mancha Khiri and Phra Yuen Districts, Khon Kaen Province / เกรียงไกร ผาสุตะ / 2551 /Full Text
Subject
ปรัชญา
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
1160 แนวคิดเชิงปรัชญาในพิธีกรรมหมอธรรม = Philosophical concept in Modham rituals / อธิราชย์ นันขันตี / 2551 /Full Text
Subject
ปรัชญา
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95