ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ถอดประสบการณ์ผู้พิพากษาสบทบในบทบาทผู้ไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว : กรณีศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ = Decoding experience of associaled judges as mediator in family court cases : a case study of the Chiang Mai Javenile and Family Court / ศิริกันยา หาญผจญศึก / 2551 /Full Text
Subject
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ครอบครัว -- เชียงใหม่
ผู้พิพากษาศาล -- เชียงใหม่
1122 ทรรศนะเรื่องธรรมชาติและการปกป้องธรรมชาติของกลุ่มก่อการร้ายเชิงนิเวศน์ = The Ecoterrorist's perception on nature and natural protection / ปิยบุตร สามตติกุล / 2551 /Full Text
Subject
ธรรมชาตินิยม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1123 ท่วงทำนองแห่งสีสัน = Rhythm of colours / ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
แสงในศิลปะ
สี
ศิลปกรรม
1124 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือในจังหวัดอุทัยธานี = Farmers' attitude towards buffalo raising in Uthai Thani province / มานิตา จันทร์เศรษฐี / 2551 /Full Text
Subject
กระบือ -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- อุทัยธานี
เกษตรกร -- ทัศนคติ
1125 ทัศนคติของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป = Attitudes of farmers in Phrao district, Chiang Mai province towards higienic vegetable and fruit production for processing industry / ปริญญา อินต้น / 2551 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ -- การผลิต
ผลไม้
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
1126 ทัศนคติของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยว = Attitudes of working people in Bangkok metropolitan towards styles of travelling / ธัชมาศ มิ่งขวัญ / 2551 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ -- กรุงเทพฯ
การท่องเที่ยว
1127 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อสินค้าของที่ระลึกบนถนนคนเดินถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of foreign tourists towards souvenirs on the walking streed of rachadamnern road Mueang Chiang Mai District / อุมาพร ปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ทัศนคติ
ของที่ระลึก -- การตลาด
ของที่ระลึก -- เชียงใหม่
1128 ทัศนคติของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงทุนในออปชันที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 = Attitude of Chiang Mai investors towards SET50 index options / วีรชาติ พิสิษฐ์กุล / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุน
การสำรวจทัศนคติ
การลงทุน -- แง่จิตวิทยา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
นายทุน
ทัศนคติ
1129 ทัศนคติของนักศึกษาหญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง = Attitudes of female University students in Mueang Chiang Mai district toward purchasing local cotton textile / ชลิตยา สนธิไชย / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ -- เชียงใหม่
ผ้าฝ้าย -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1130 ทัศนคติของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำพูนต่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี = Attitude of accountants in Lamphun Province toward the continuing professional development for accountants (CPD) / ณพิชญา อภิวงค์งาม / 2551 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- ลำพูน
การบัญชี
1131 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อฉลากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Consumer attitude towards the label of processed vegetarian food in Mueang Chiang Mai District / พีรวัส กันตาคม / 2551 /Full Text
Subject
ฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร -- การตลาด
อาหารสำเร็จรูป
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1132 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อชาสมุนไพรเจียวกู่หลานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer attitude to jiaogulan herbal tea in Mueang Chiang District / กัญจนา กุศลชู / 2551 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การสำรวจทัศนคติ
1133 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำสำรองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of consumers towards drink from Scaphium Macropodum Beaum in Mueang Chiang Mai District / กรกมล วิจารณ์พล / 2551 /Full Text
Subject
น้ำสำรอง
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
1134 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมในกรุงเทพมหานคร = Consumer' attitude toward medicine produced by the government pharmaceutical organization in Bangkok metropolitan / จีรานันท์ แตงประวัติ / 2551 /Full Text
Subject
ทัศนคติ
ทัศนคติ -- ผู้บริโภค
1135 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อหลอดไฟฟ้าแบบคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ในจังหวัดกระบี่ = Consumer attitudes towards compact fluorescent lamps in Krabi province / ดำรงศักดิ์ เชื่องยาง / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กระบี่
หลอดไฟฟ้า
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- กระบี่
1136 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์อาหารตราเทศโก้ = Attiudes of consumers in Mueang Chiang Mai District Towards TESCO Brand Food Products / วชิรปิลันท์ วชิรญาณนันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
ทัศนคติ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1137 ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านทางธนาคารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Entrepreneru attitude towards social security fund payment via banks in amphoe Mueang Chiang Mai / ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
1138 ทัศนคติของผู้ฟังรายการทำมาหากินทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ = Audience attitudes towards Tamma Hakin program from mass communication radio station, Chiang Mai Province / ชนะ เต็งพฤทธิ์ธนากร / 2551 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุ -- เชียงใหม่
การสำรวจทัศนคติ
1139 ทัศนคติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือตอนบนต่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ = Attitudes of certified public accountants in upper north region towards professional continuing knowledge development / เจนจิรา ถาปินตา / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาต่อเนื่อง
วิชาชีพ
ผู้สอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
1140 ทัศนคติของผู้เสียภาษีต่อมาตรการภาษีปี 2551 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Attitudes of taxpayers toward tax measures on 2008 for economic stimulus package in Revenue Department Chiang Mai Area 1 / พัทยา กลิ่นขจร / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
การจัดเก็บภาษี -- เชียงใหม่
ภาษี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95