ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่น = Drying kinetics of sliced pineapple / พลรัชต์ บุญมี / 2551 /Full Text
Subject
จลนศาสตร์
เครื่องอบแห้ง
สับปะรด -- การอบแห้ง
1102 จลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสีของลำไยแบบคว้านเมล็ดออกภายใต้การอบแห้งไอน้ำร้อนยวดยิ่งและลมร้อน = Kinetics of color change of longan without stone undergoing superheated steam and hot air drying / ปิยะวรรณ มาศิริ / 2551 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
จลนพลศาสตร์
ความไวของปฎิกิริยา
1103 จินตนาการจากสภาวะที่แปรเปลี่ยน = Imagination from changeable conditions / ชณชนม์ กังก๋ง / 2551 /Full Text
Subject
การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ)
จินตนาการ
โลกในอุดมคติ
1104 ช่องทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Channel and opportunities for corruptions of the local government organizations / พุทธชาด สุธีวสินนนท์ / 2551 /Full Text
Subject
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย
1105 ช่องว่างทางสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Core competencies gap of teachers of Ban Terd Thai School, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province / ลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ / 2551 /Full Text
Subject
ครู -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
สมรรถภาพในการทำงาน
1106 ซอฟต์แวร์จัดตารางสอนและตารางสอบสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Class and examination scheduling software for Uttaradit Rajabhat University / ทวีศักดิ์ อุ่นคำปา / 2551 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
ตารางสอน
ตารางสอบ
1107 ฐานะและบทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในเมืองเชียงใหม่หลังเสด็จกลับมาประทับอย่างถาวร (พ.ศ.2457-2476) = The Status and role of Princess Dararasmi in Chiang Mai after her return for a permanent stay, A.D.1914-1933 / นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ดารารัศมี, พระราชชายาเจ้า, 2416-2476
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
1108 ต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในปีเพาะปลูก 2547-2548 = Organic vegetable production cost of farmers at Royal Project Development Center in Annual cultivating 2005-2006 / เลอสัณห์ มูฮำหมัดอารี / 2551 /Full Text
Subject
ผัก -- ต้นทุนการผลิต
เกษตรอินทรีย์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
1109 ต้นทุนกิกรรมการบริการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย = Activity-based cost of services to injurersf from transportaiton accident at Chiang Rai Regional Hospital, Chiang Rai Province / สุวรรณี ภาคสุโพธิ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1110 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของโครงการโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง = Product costing of processing and development factory project under Royal Project Foundation / อนุวัตร เดชศิริ / 2551 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
การบัญชีต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ -- ต้นทุนการผลิต
1111 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on production of biodiesel from used cooking oils in Chiang Mai Province / วราภรณ์ รอดโพธิ์ทอง / 2551 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อัตราผลตอบแทน
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- เชียงใหม่
1112 ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนผลิตกระเป๋าหนังแท้ ในจังหวัดลำปาง = Cost and return on investment of genuine leather bags production in Changwat Lampang / กมลวรรณ พิมพะปะตัง / 2551 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
กระเป๋า -- ต้นทุนการผลิต
กระเป๋า -- อัตราผลตอบแทน
การลงทุน -- ลำปาง
1113 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return on investment in the cultivation of chrysanthemum in Mae Rim District, Chiang Mai Province / วิไลกุล ศรีวิลัย / 2551 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อัตราผลตอบแทน
ดอกเบญจมาศ -- การปลูก
1114 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบ้านกำแพงดิน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่=Cost and return of arabica coffee cultivation and arabica coffee been processing : A case study of coffee growers in Bann Gampanghin, Tambon Thepsadet, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ชวนชม เธียรสิริ / 2551 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
ตุ้นทุนการผลิต
อุตสาหกรรมกาแฟ
1115 ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผัก ผลไม้และสมุนไพร ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Costs and returns on herbal processed products: a case study of community enterprise of vegetables, fruits and herbs processing, Tambon Ban Pin, Amphoe Long, Changwat Phrae / นพกาญจน์ ศุภวิริยกุล / 2551 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
วิสาหกิจชุมชน -- ลอง (แพร่). ตำบลบ้านปิน
ผัก -- การแปรรูป
ผลไม้ -- การแปรรูป
สมุนไพร -- การแปรรูป
1116 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกงาของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Cost and return on sesame cultivation of agriculturist in Mae Hong Son Province / ศุภลักษณ์ มูลสมบัติ / 2551 /Full Text
Subject
งา -- ต้นทุนการผลิต
งา -- อัตราผลตอบแทน
งา -- การปลูก
เกษตรกร -- แม่ฮ่องสอน
1117 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร = Cost and return on the investment of cassava cultivation in Kamphaeng Province / พรรณธิภา ทาชมภู / 2551 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
มันสำปะหลัง -- การผลิต
มันสำปะหลัง -- อัตราผลตอบแทน
มันสำปะหลัง -- กำแพงเพชร
1118 ต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดย่อม กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน บ้านกอก ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = small and micro community enterprise, Ban Kok Wampee processing group, Tambon Tanow, Amphoe Phu Phiang, Changwat Nan / ศศิธร ชิณะวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
มะไฟจีน -- การแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน -- ภูเพียง (น่าน)
1119 ตัวตนกับภาวะ = Self and condition / มารุต ธรรมบุญเรือง / 2551 /Full Text
Subject
มนุษย์
ภาพพิมพ์
ศิลปะ -- ปรัชญา
1120 ตัวแบบการอยู่รอดของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 บี ถึง 4 เอ ที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสีและเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 = Survival model for cervical cancer patients stages IB-IVA treated by radiotherapy and chemotherapy at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Druing 1997-2001 / จิรัชยา วงค์ษาบุตร / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- สถิติ
ปากมดลูก -- มะเร็ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95