ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 คุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดอะมิโนของกระบือปลักขุนที่ได้รับอาหารข้นสองระดับ = Meat quality and amino acid composition of finishing swamp buffalo fed with two levels of concentrate / สมปรารถนา ยะเขตต์กรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
โคกระบือ -- การเลี้ยง
โคกระบือ -- อาหาร
เนื้อกระบือ
1082 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการศูนย์สุภาพชุมชนทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Service quality as perceived by clients at thakad primary care unit, Mae Tha Distric Lamphun Province / อัมพร ปิงชัย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1083 คุณลักษณะของผู้จัดการที่ผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่พึงประสงค์ = Preferred characteristics of managers by health spa entrepreneur requirement in Mueang Chiang Mai district / อนิดา มีพลกิจ / 2551 /Full Text
Subject
นักธุรกิจ
นักบริหาร
ธุรกิจสปา
1084 คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียนที่มี ภาวะโภชนาการเกิน เขตเทศบาลเมืองลำพูน = The characteristics regarding nutritional status of overnutrition students in the schools of Lamphun Municipal Area / อารีรักษ์ ชลพล / 2551 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ
เด็ก -- ลำพูน
เด็กน้ำหนักเกิน -- ลำพูน
1085 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของบุคลากรครูโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Desirable characteristics of administrators on teacher's perspective of sacred heart college, Chiang Mai province / ลักฮั้ว แซ่โค้ว / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
ครู -- ความพอใจสนการทำงาน -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
1086 คุณลักษณะภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Traits of leadership and employee engagement of officials in Doi Saket Tambon Administrative Organizations, Chiang Mai Province / ภัทรา สุภา / 2551 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบล -- พนักงาน
ผู้นำชุมชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ความผูกพันต่อองค์การ
1087 คุณสมบัติการรับแรงของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับงานปรับปรุงคุณสมบัติโดยวิธีผสมลึกในชั้นดินเชียงใหม่ = Strength properties of soil-cement-fly ash for deep mixing stabilization in Chiang Mai subsoil / อรุณเดช บุญสูง / 2551 /Full Text
Subject
ดินซีเมนต์ -- การวิเคราะห์
ขี้เถ้าลอย
วัสดุการทาง
1088 คุณสมบัติของนักบำบัดสปาที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Desired qualifications of SPA therapists as perceived by SPA business executives in Mueang District, Chiang Mai Province / รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล / 2551 /Full Text
Subject
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
ผู้บริหาร
1089 คุณสมบัติของพนักงานของโรงแรมบูติคที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่ = Employee characteristics of sucessful boutique hotels in Chiang Mai Province / อภิชาต กรรมสิทธ์ / 2551 /Full Text
Subject
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
พนักงานบริการส่วนหน้า
1090 คุณสมบัติทางกายภาพของอิฐที่ทำด้วยดินเหนียวผสมขี้เลื่อยโดยกระบวนการโคลนแข็ง = Physical properties of bricks made of clay and saw dust by stiff-mud process / สกนธ์ พิทักษ์วินัย / 2551 /Full Text
Subject
อิฐ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1091 เครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่เลาะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Social network in forest conservation of Mae Laoh Watershed, Saluang Subdistrics, Mae Rim District, Chiang Mai Province / กำจรเดช ศรีวิลัย / 2551 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ
เครือข่ายสังคม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่เลาะ (เชียงใหม่)
1092 เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Community justice network in preventing andsolving the crime problems in Tambon Nongtong, Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง / 2551 /Full Text
Subject
อาชญากรรม -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองตอง
ยุติธรรม
1093 เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ขั้วแบบเวลาจริงบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล = Personal computer-based real-time Twelve-lead electrocardiograph / อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เวชภัณฑ์
1094 โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อ เอ 356 โดยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน = Microstructure of cast aluminium A356 by electron microscopy / สุทธาวัลย์ อิ่มอุไร / 2551 /Full Text
Subject
อะลูมินัม
โครงสร้างจุลภาค
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
1095 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์ยึดชั่วคราวทางทันตกรรม = Microstructural and mechanical properties of dental temporary cement / พรรณี อดทน / 2551 /Full Text
Subject
โครงสร้างจุลภาค
วัสดุเชิงประกอบ
ทันตกรรม
1096 โครงสร้างต้นทุนและรายได้และความพึงพอใจของผู้ใช้รถโดยสารขนาดเล็กประจำทางสายเชียงใหม่-ฝาง = Cost and revenue structure, and user's satisfaction of the Mini-bus on Chiang Mai-Fang route / ตวงพร แซ่อื้อ / 2551 /Full Text
Subject
รถประจำทาง -- ต้นทุนการผลิต
รถประจำทาง -- รายได้
รถประจำทาง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
1097 โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์สำหรับการประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม = Zinc Oxide Nanostructures for dye sensitized solar cell application / สรรเพชญ นิลผาย / 2551 /Full Text
Subject
สังกะสีออกไซด์
เซลล์แสงอาทิตย์
สารกึ่งตัวนำ
1098 เงื่อนไขเชิงซ้อนที่มีผลต่อการปฏิบัติเกษตรกรรมอินทรีย์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านเมืองวะ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Complex conditions affecting the practive of organic farming : a case study of Mueang Wa Village, Luang Nuea Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / วิทูรย์ ดาลีทอง / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรอินทรีย์
1099 จริยธรรมของทนายความขอแรงในศาลจังหวัดเชียงใหม่ = Ethics of volunteer lawyers in Chiang Mai Provincial Court / บุศรินทร์ ใหม่รุ่งโรจน์ / 2551 /Full Text
Subject
ทนายความ
จริยธรรม
ศาล -- เชียงใหม่
1100 จริยธรรมของนักเรียนตามการรับรู้ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Morality of student as perceived by student, teachers, and parents at Chiang mai university demonstration school / มณีรัตน์ เค้าศรีวงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพัฒนาจริยธรรม
จิตวิทยาเด็ก
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95