ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักกีฬาฟุตบอลชาย ผู้ที่สังกัดทีมและผู้ที่ไม่สังกัดทีม = Adversity quotient of male soccer players with an without team affiliation / เกริกวิช บุญรักษา / 2551 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
นักกีฬาฟุตบอล
อุปสรรค
1062 ความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผลิตน้ำดื่มตำบลสันพระเนคร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Achievement the project implementation under the community economic stimultion policy of Samphanet Sub-District cooperative drinking water manufacturing group, San-Sai District, Chiang Mai Province / นรวีย์ สมิตตะสิงห์ / 2551 /Full Text
Subject
ธุรกิจชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลสันพระเนตร
น้ำดื่ม
1063 ความสำเร็จในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Achieverment in establishing good governance system in Tambon Administrative Organization, Amphoe Chom Thong, Changwat Chiang Mai / สิทธิชัย รุ่งศรีทอง / 2551 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น
ระบบราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
การปกครอง
1064 ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชาวไทยภูเขาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Suicidal risk among hill tribes and related factors / พัชรี พรมทับ / 2551 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย -- ปัจจัยเสี่ยง
ชาวเขา -- ไทย
1065 ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพื้นท้องน้ำในแม่น้ำโขงที่ผ่านประเทศไทยและการประยุกต์เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ = Diversity of macroalgae and benthic diatoms in Mekong River passing Thailand and their application for water quality monitoring / สุภัทรธิรา พฤฒิวรนันทน์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำ
น้ำ -- การวิเคราะห์
สาหร่าย
แม่น้ำโขง
1066 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่บ้านอาโยะใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Genetic diversity of local rice varieties at Ayomai Village, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province / วิชุตา ต๊ะใจ / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- พันธุ์พื้นเมือง
ข้าว -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
1067 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางไฟโลเจเนติกของไซยาโนแบคทีเรียในน้ำพุร้อน = Genetic diversity and phylogenetic relationship of hot spring Cyanobacteria / ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาพันธุกรรม
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ไซยาโนแบคทีเรีย
พันธุกรรม
1068 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Health care expenditure of immigrant labour in Mae Sot hospital, Tak Province / ชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สอด
ค่าใช้จ่าย
แรงงานต่างด้าว -- ตาก
1069 คุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ของต้นข้าวโพดฝักอ่อนเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม = Nutritve values and utilization of baby corn stover as a source of roughage of dairy cows / สุนิตา เรืองกาญจน์ / 2551 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
โคนม -- การเลี้ยง
ข้าวโพด -- แง่โภชนาการ
1070 คุณภาพการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่มจากพริกพันธุ์แม่ปิงที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ = Shelf-life quality of pasteurized Nam Prik Noom from capsicum annum L. var. Maeping / ธัญรัตน์พร ประทีปกุลวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
อาหาร -- การเก็บและรักษา
น้ำพริกหนุ่ม -- การเก็บและรักษา
1071 คุณภาพการบริการการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังในตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Quality of the home health care service among persons with a chronic disease in Sop Prap Subdistrict, Sop Prap District Lampang Province / กนกวรรณ พุทธวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1072 คุณภาพการให้บริการสาธารณะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Quality of public services of public works division, Chiang Mai Provincial Administrative Organization / บุญเรือง โพธิ์นิล / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. กองช่าง
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
1073 คุณภาพของเนื้อลำไยที่ผ่านการอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน = Quality of longan dehydrated by combined microwave and hot air drying / แดนชัย เครื่องเงิน / 2551 /Full Text
Subject
ลำไย
ลำไย -- การอบแห้ง
ลำไยอบแห้ง -- คุณภาพ
1074 คุณภาพของผักกาดหัวที่ปลูกในดินเหนียว ดินร่วน และดินทรายที่ได้รับการปรับสภาพต่างกัน = Quality of Chinese radish cultivated in clayey, loamy and sandy soils with different amendment / รัตติกาล ว่องวิกย์การ / 2551 /Full Text
Subject
การปลูกพืชสวน
ผลิตผลเกษตร -- คุณภาพ
ผักกาด
1075 คุณภาพของมะเดื่อ (มะนอด) แช่อิ่มอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด = Quality of sugaring figs (Ma Nod) Dehydrated by Tray Dryer / สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม / 2551 /Full Text
Subject
มะเดื่อ -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
1076 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of working life of non-teaching staff at Faculty of Economics, Chiang Mai University / แสง ไชยสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ -- บุคลากร
คุณภาพชีวิต
1077 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาด้านไวรัส ณ คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Quality of life among people living with HIV receiving antiretroviral therapy at special clinic, Chiang Rai Regional Hospital / ปริมวิชญา อินต๊ะกัน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1078 คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนที่พิการทางกายและการเคลื่อนไหว จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Quality of life of children with physical disability in Mae Hong Son Province / วราภรณ์ ขันธ์เขียว / 2551 /Full Text
Subject
เด็ก -- แม่ฮ่องสอน
เด็กพิการ
คุณภาพชีวิต
1079 คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 = Quality of working life and employeo engagement of police officers, Provincial Police Region 5 / สุปรียา เตชะอศวนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่
1080 คุณภาพชีวิตในการทำงานและคุณภาพการบริการของพนักงานโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life and service quality of hotel personel in Mueang District, Chiang Mai Province / ผกาภรณ์ เขียวฉอ้อน / 2551 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95