ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรและอายุการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม่ = Relationship between quality of work life, organizational commitment and working years of operational staff at YMCA of Chiang Mai / นฤปชา เมืองอินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
สมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม่
ความผูกพันต่อองค์การ
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
1042 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ และความเชื่ออำนาจควบคุมกับความเครียดในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน = The Relationships of job characteristic, organizational climate, and locus of control to job stress of employees in private company / พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ / 2551 /Full Text
Subject
ความเครียดในการทำงาน
สภาพแวดล้อมการทำงาน
1043 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับการเข้าร่วมโครงการบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between capital structure and good corporate governance participation of listed companies in the stock exchange of Thailand / รุจิรา จันทรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
บรรษัทภิบาล
หลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1044 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางการตลาดของฟิลลิป คอตเลอร์ กับลัทธิบริโภคนิยม = The relationship between Philip Kotler's concept of marketing and consumerism / ยุวดี ช่วยกิจ / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
บริโภคนิยม
1045 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้บรรยากาศองศ์การและ ความผูกพันต่อการของพนักงานโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ = The Relationships between personal factor, perceived organizational climate and organizational commitment of Hotel Employees, Chiang Mai Province / กินรี อินทะวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
1046 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลน่าน = The Relationship between personal factors, self-esteem and stress-coping behavior of nurses in Nan Hospital / คนึงนิตย์ นุเกตุ / 2551 /Full Text
Subject
ความเครียดในการทำงาน
ความนับถือตนเอง
พยาบาล -- น่าน
1047 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงาน และความเครียดในการทำงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลย์ จำกัด = The Relationships between personal factors, job factors, and job stress among employees at J. D. Pools Group Co., Ltd. / มธุรา จุลเจิม / 2551 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความเครียดในการทำงาน
บริษัท เจ.ดี.พูลย์ จำกัด
1048 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูก ในตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Relationship between pesticide usage behavior and health of agriculturists in Na Korn Jedi subdistrict, Pa sang district, Lamphun province / พันธญาณี ไชยแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรกร
ยากำจัดศัตรูพืช
สารเคมีทางการเกษตร
พฤติกรรมสุขภาพ
1049 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน = The Relationship between online game behavior and emotional quotients of high school students in Mueang District, Nan Province / นฤมล ตนะทิพย์ / 2551 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
เกมคอมพิวเตอร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม -- น่าน
1050 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในทัศนะของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน = The Relationship between man and nature in the concept of sustainable agriculture group / เดือนทะเล อินทร์จันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
มนุษย์
ธรรมชาติ
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
1051 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกที่แท้จริงของรถยนต์และชิ้นส่วนกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มยานยนต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between real export value of automobile and parts and automotive index in the stock exchange of Thailand / ขนิษฐา ภูสีมุงคุณ / 2551 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
รถยนต์ -- ชิ้นส่วน -- การส่งออก
1052 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการจัดการทางการเงินและระดับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationships between levels of financial management capability and success in operation of contractors in Chiang Mai / นันทนัช จินตพิทักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- การเงิน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
ความสำเร็จทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
1053 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับผลการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = The Relationship between leadership pattern and results of lecturers'development at Maejo University / แสงจันทร์ ศรีวังพล / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- อาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- การพัฒนาบุคลากร
ผู้นำทางการศึกษา -- เชียงใหม่
1054 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและการจัดการที่มีผลต่อความหอมและคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Relationship between environment and management on aroma and milling quality of Khao Dawk Mali 105 rice variety / จักรพงษ์ สมหนองหว้า / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
1055 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางสมองด้านการประเมินค่าทางพฤติกรรมกับการตัดสินเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Relationships between behavioral evaluation dimension of mental abilities and moral judgment of Mae Fah Luang University students / ชัยพงศ์ แกล้วกล้า / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
สมรรถภาพทางสมอง -- การทดสอบ
จริยธรรม
1056 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินหลักกับราคาหุ้นสามัญในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between key financial rations and stock prices in the banking sector, The Stock Exchange of Thailand / ธัชวิน โอจรัสพร / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
หุ้นสามัญ
หุ้นและการเล่นหุ้น
ธนาคารและการธนาคาร
1057 ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นมาตรฐาน = Problem solving ability through problem-based learning of science of grade level 3 students / จุไรรัตน์ สุริยงค์ / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
การแก้ปัญหา
การเรียนแบบมีส่วนร่วม
การศึกษาขั้นมัธยม
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
1058 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน = Scientific problem solving abilities of grade level 3 students with different learning styles เหมือนฝัน ศรีศักดา / เหมือนฝัน ศรีศักดา / 2551 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1059 ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของไทยระหว่างปี 2527-2549 โดยการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดคงที่ = Export competitiveness of Thai cassava starch during year 1984-2006 by canstant market share analysis / ไฉไล กองทอง / 2551 /Full Text
Subject
แป้งมันสำปะหลัง -- การส่งออก
อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
1060 ความสามารถในการทำนายของการเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อการปรับตัวทางสังคมของหญิงรักหญิง = Predictability of being proactive, self-esteem and social support on lesbian's social adjustment / นวพร ปิตาวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
สตรี -- จิตวิทยา
การปรับตัวทางสังคม
การปรับตัว (จิตวิทยา)
รักร่วมเพศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95