ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2545 - 2549) = Power relationships among central, regional and local goverments : a case study of development of the historical site in the center of Chiang Mai city (2002-2006) A.D. / วิลาวัณย์ หงษ์นคร / 2551 /Full Text
Subject
อำนาจบริหาร
การปฏิรูประบบราชการ
ระบบราชการ -- เชียงใหม่
1022 ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชนกับประชาชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Patronage relationship between community leaders and people effecting political participation in Parbath Sub-district, Mueang District, Lampang Province / อุดม คุมา / 2551 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ลำปาง ตำบลพระบาท
ผู้นำชุมชน -- ลำปาง ตำบลพระบาท
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ลำปาง ตำบลพระบาท
1023 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between corporate governance and firm performance of Thai listed companies in the Stock Exchange of Thailand / สุชลธา บุพการะกุล / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบริหารงาน
บริษัท
1024 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง คุณลักษณะงานความพึงพอใจในงาน กับผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationships between perceived self-efficacy, joy characteristic, joy satisfaction and job performance of employees in Faculty of Agriculture, Chiang Mai University / กิรดา พุ่มพงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ความอใจในงาน -- เชียงใหม่
ลูกจ้าง -- เชียงใหม่
1025 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในประเทศจีน เวียดนาม และไทย = Relationship between foreign direct investment and economic variables in China, Vietnam and Thailand / อรรถพล มาพวง / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุน
จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
เวียดนาม -- ภาวะเศรษฐกิจ
1026 ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออก อัตราแลกเปลี่ยน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเกาหลีใต้ = Relationship between export, exchange rate, and economic growth of Thailand China Japan Malaysia and South Korea / สินี สุวรรณกาศ / 2551 /Full Text
Subject
สินค้าออก
การค้าระหว่างประเทศ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ
มาเลเซีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกาหลีใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ
1027 ความสัมพันธ์ระหว่างการออมและการลงทุนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย = Relationship between savings and investment in Asian countries / กาญจนา ลังกาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุนของต่างประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประหยัดและการออม
เอเชีย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
1028 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน กลยุทธ์การจัดการความเครียด และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Relationships among job stress, coping strategies and counterproductive work behavior among employees at the Bangkok Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / จิตรลดา เฮงทับทิม / 2551 /Full Text
Subject
ความเครียดในการทำงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
1029 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และกลยุทธ์การจัดการความเครียด กับพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Relationships of job stress, work-family conflicts and coping strategies to organizational citizenship behavior of teachers at Montfort College / นัฏชุกา คำวินิจ / 2551 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ครู -- การทำงาน
ครู -- เชียงใหม่
ครู -- ความเครียดในการทำงาน
1030 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Relationships among job stress, relations with supervisors, and organizational citizenship behavior of supporting staff, Rajabhat Chiang Mai University / กัญญ์ชลา แสงด้วง / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -- พนักงาน
ความเครียดในการทำงาน
พฤติกรรมองค์การ
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
1031 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณลักษณะงานกับคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The relationships of emotional intelligence and job characteristic to service quality of Commercial Bank Employees in Amphoe Mueang, Chiang Mai Province / มีนา นาคธน / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- พนักงาน
ความฉลาดทางอารมณ์
การทำงาน
1032 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอเมืองเชียงราย = The Relationship between accountant professionalism and quality of financial reports of small and medium enterprise in Mueng Chiang Rai district / ยุพา ยะใจมั่น / 2551 /Full Text
Subject
นักบัญชี
การเงิน
วิสาหกิจขนาดกลาง -- เชียงราย
วิสาหกิจขนาดย่อม -- เชียงราย
1033 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน : กรณีศึกษาบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด = Relationships of job satisfaction and organizational commitment to intention to leave : a case study of Nim See Seng transportation 1988, Co., Ltd. / รพีพรรณ สุกัณศีล / 2551 /Full Text
Subject
บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
ความพอใจในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
การลาออก
1034 ความสัมพันธ์ระหว่างความมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationship between self-discipline and learning achievement of Mathayom Suksa 3 students at Chiangmai university Demonstration School / ศิริพร สอาดล้วน / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วินัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1035 ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงในสื่อเกมออนไลน์กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between violence in On-line game media and aggressive behavior of teenagers in Chiang Mai Province / สิริวรรณ ปัญญากาศ / 2551 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
ความก้าวร้าวในเยาวชน -- เชียงใหม่
เกมคอมพิวเตอร์
1036 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคการตั้งเป้าหมายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี = Relationship among adversity quotient, goal setting and health-promoting behaviors of adolescents with HIV / อัปษรศรี ธนไพศาล / 2551 /Full Text
Subject
เป้าหมาย (จิตวิทยา)
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น
เอชไอวี (ไวรัส)
1037 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงานกับการรับรู้ความสำเร็จในงานของลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย เขต 1-4 = Relationships of work values and quality of work life to perception of job success among temporary teachers in Chiang Rai Educational Service Area Office 1-4 / นาฎลดา ก่อเกิด / 2551 /Full Text
Subject
ค่านิยม
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
ครู -- เชียงราย
1038 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน วัฒนธรรมองค์การ กับผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Relationships between quality of work life, organizational culture and job performance of instructors at Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai / เกวลี ดวงกำเหนิด / 2551 /Full Text
Subject
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
การทำงาน
คุณภาพชีวิต
วัฒนธรรมองค์การ
1039 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) = Relationships between quality of working life and employee engagement of hte Siam Cement Public Company Limited / สุธินี เดชะตา / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1040 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิค ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = The Relationship between quality of work life, organizational commitment and organizational citizenship behavior among teachers at technical colleges in the Three Southern Border Provinces / วรวรรณ บุญล้อม / 2551 /Full Text
Subject
การทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
ครู -- ทัศนคติ -- การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95