ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ความร่วมมือในการรักษาและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Adherence to therapeutic regimens and depression among patients with heart failure in Chiangmai Ram Hospital / จันทร์เพ็ญ สมโน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1002 ความร่วมมือระหว่างแพทย์ พยาบาลและความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป = Nurse-Physician collaboration and satisfaction in providing care among professional nurese in a general hospital / ปาริชาติ ธาดาจันทน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1003 ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของพรรคไทยรักไทย = The rise and fall of the Thai Rak Thai Party / อภิชาติ ศิวพรพิทักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
พรรคการเมือง
พรรคไทยรักไทย
1004 ความรุ้และพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Knowledge and behavior on prevention of diarrhea among people in Ban Thi subdistrict, Ban Thi District, Lamphun Province / เพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1005 ความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กวัยรุ่นเอส แอล อี = Knowledge regarding illness, social support and illness uncertainty among adolescents with systemic lupus erythematosus / บัณฑิตา นฤมาณเดชะ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1006 ความรู้ความเข้าใจของพระสงฆ์ต่อการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ = Monks' knowledge and understanding on the new theory of agriculture / พระสถาพร โปร่งสกุล / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
1007 ความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล ในจังหวัดสมุทรสาคร = Knowledge and understanding toward BRC (British Retail Consortium) food quality ans safety system at seafood factories in Samut Sakhon Province / วนิดา บุญยบุตร / 2551 /Full Text
Subject
อาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหารทะเล -- สมุทรสาคร -- การควบคุมคุณภาพ
1008 ความรู้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านความรู้และความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Village fund committee's knowledge towards operations of loan knowledge and satisfaction of village fund members towards loan scheme in Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province / ศรินพร จำเนียรพรหม / 2551 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- การบริหาร
กองทุนหมู่บ้าน -- นครชัยศรี (นครปฐม)
1009 ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา ของเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Farmers' knowledge of local frog culture in villages surrounding the Huai Hong Hrai Royal Development Study Center / รุจิราภรณ์ มุสิกะพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
กบ
กบ -- การเลี้ยง
1010 ความรู้และการปฎิบัติเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and practice on organic agriculture of farmer group, Saluang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ธีรพงศ์ มนต์แก้ว / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรอินทรีย์ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลสะลวง
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลสะลวง
1011 ความรู้และการปฎิบัติในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจของผู้ปกครองในโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge and practices in caring for children with respiratory tract infection among parents in maesariang Hospital, Mae Hong Son Province / จินตนา วงค์สุริยะ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1012 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการเสพยาบ้า (แอมเฟตามีน) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Knowledge and practice in prevention of amphetamine usage among high school students in Soem Ngam District, Lampang Province / สุจิตรา ศรีสองเมือง / 2551 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
ยาเสพติดกับวัยรุ่น
ยาเสพติดกับเยาวชน
แอมฟิตะมิน
สาธารณสุขศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1013 ความรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีบ้านหนองอึ่ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding of the people in environment management of households for controlling and preventing DengueHemorrhagic Fever: a case of Ban Nong Ueng, Wiang Subdistrict, Fang District, Chiang Mai Province / วิลาวัลย์ ตั้งสัตยาธิษฐาน / 2551 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ไข้เลือดออก
ครัวเรือน
1014 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกรชุมชนดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Knowledge and behavior on leptospirosis prevention and control among farmers in Dongmada Sybdustructm Nae Lao District, Chiang Rai Province / กานดา พาจรทิศ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1015 ความรู้และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and behavior in reduction of pollution from plastic bag of people in Nonghan subdistrict, San Sai district, Chiang Mai province / โฉมหญิง ประจักร / 2551 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ถุงพลาสติก
มลพิษ -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลหนองหาร
1016 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer ;Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer / บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1017 ความสนใจทางการเมืองไทยของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Interest in Thai politics of Thai gay ment in Mueang Chiang Mai District / นที ธีระโรจนพงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
เกย์ -- กิจกรรมทางการเมือง
รักร่วมเพศ -- เชียงใหม่
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
1018 ความสอดคล้องของการจัดทำบริการสาธารณะกับความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี = The relevancy of public service to the needs of the people : a case study of Bankao Tambon Administrative Organization, Phan Thong District, Chon Buri Prevince / ประเสริฐศักดิ์ บุตรสา / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
บริการสาธารณะ -- พานทอง (ชลบุรี)
1019 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศภาวะระหว่างผู้หญิงแรงงานอพยพชนบทกับครอบครัวชุมชนและรัฐก่อนและหลังนโยบายกลไกเศรษฐกิจใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Gender power relations of rural migrant women and family, community and the state before and after new economic mechanism of Lao People Democratic Republic / ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช / 2551 /Full Text
Subject
แรงงาน
สตรี -- ลาว
เพศ
1020 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณท้ายน้ำลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Power relations affecting in solving water resource management conflicts: a case study of Tambon Administrative Organizations in downstream Mae Ta Chang Watershed, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ทิวากร ศิริรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
การคิดแบบสัมพันธ์
การจัดการน้ำ
ความขัดแย้งทางสังคม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95