ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพตราสินค้าพิงค์ธรรมชาติ = Customer satisfaction towards micro-organism products of Ping Thammachad Brand / เชาวพรรณ อัชนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การจัดการ
982 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการห้างหุ้นส่วนจำกัดกะเหรี่ยงซิลเวอร์ = Customer satisfaction towards services marketing mixes of Karen Silver Limited Partnership / ชาลิสา ทวีอภิรดีมณี / 2551 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกะเหรี่ยงซิลเวอร์
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
การตลาด
983 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองแขม ในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction toward services of Bangkok Bank Public Company Limited, Nong Khaem Branch in Bangkok Metropolitan / อาทิตย์ โลหะญาณจารี / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริโภค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
984 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of the government savings bank, Chiangdow branch, Chiang Mai province / ภาวิณี ใจโพธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธนาคารออมสิน
985 ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อการใช้บริการสินเชื่อของสำนักธุรกิจสันป่าข่อย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards credit services of Sanpakoi Business Center, Bangkok Bank Public Company Limited, Chiang Mai Province / นรินทร์ หงษ์อนุรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การค้า
ความพอใจ
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
สินเชื่อการค้า
986 ความพึงพอใจของลูกค้าในบ้านสร้างเสร็จก่อนขายของโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction for completely built houses before sale of housing estate in Chiang Mai Province / จำลอง วงศ์ศิริอำนวย / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
987 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการใช้บริการสินเชื่อกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดราชบุรี = Small and medium enterprises customer satisfaction towards the credit services of Kasikornbank Public Company Limited in Ratchaburi Province / สมชาย ขวัญชัยศักดา / 2551 /Full Text
Subject
ความพึงพอใจของผู้บริโภค -- ราชบุรี
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
สินเชื่อ
988 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ต่อบริการบริหารการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ บรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) = Customer satisfaction of small and medium enterprises in Chiang Mai Province Towards K-Cash Connect services of Kasikornbank Public Company Limited / อลิศรา มหาวันไชย / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
989 ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Employee satisfaction towards motivational factors at the Thai Military Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ภัคภร เตียวตระกูล / 2551 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
ธนาคารทหารไทย -- พนักงาน
ธนาคารทหารไทย -- เชียงใหม่
990 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Employee satisfaction at Bank of Ayudhya Public Company Limited in Chiang Mai province / ศุภชัย สุทธสิริคุณ / 2551 /Full Text
Subject
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
991 ความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของลูกค้า บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards after-sales services of Nat Motor company limited Chiang Mai Province / วีระชาติ ตรีชัยวิจิตร / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท นัติมอเตอร์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
992 ความพึงพอใจในงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Job satisfaction of employees in Northern Region Industrial Estate = Job satisfaction of employees in Northern Region Industrial Estate / มนต์ทิชา ชัยชื่น / 2551 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความพอใจในการทำงาน
พนักงาน -- ทัศนคติ
993 ความพึงพอใจในงานของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of hotel front office in Chiang Mai Province / อัศวินี ไชยวุฒิ / 2551 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานบริการส่วนหน้า
994 ความยากจนกับการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Poverty and democracy development : a case study of Mae Fack Sub-District, San Sai District, Chiang Mai Province / อาทิตยา จำรูญจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
ความยากจน -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลแม่แฝก
ประชาธิปไตย
995 ความยืดหยุ่นของการทดแทนในด้านพลังงานภาคอุตสาหกรรม = Elasticity of energy substitution in industrial sectors / ทรงวุฒิ เป็นพนัสสัก / 2551 /Full Text
Subject
พลังงาน -- การควบคุมต้นทุนการผลิต
การใช้พลังงาน
การจัดการอุตสาหกรรม
996 ความร่วมมือของชุมชนในโครงการตำรวจบ้านต่องานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Communities cooperation in the community police project in crimes prevention and suppression, Samoeng District, Chiang Mai Province / พัชรพงษ์ อัครเมธากุล / 2551 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
อาชญากรรม -- สะเมิง (เชียงใหม่)
997 ความร่วมมือของประชาชนต่อการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = People's cooperation with police officers in interogating criminal cases, Banthi District, Lamphun Province / ณรงค์ศักดิ์ ยศแก้วอุด / 2551 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา
ความร่วมมือ
ไทย (ภาคเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง
998 ความร่วมมือของผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในการชำระภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย = The Collaboration of the golf business entrepreneur to pay tax excise at Chiang Mai Area Excise Office, San Sai Branch / ประพันธ์ ขุนนา / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย
อากรสรรพสามิต
การชำระภาษี
สนามกอล์ฟ -- เชียงใหม่
999 ความร่วมมือทางวิชาการรระหว่างไทย-จีน : กรณีศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน ในสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Academic cooperation between Thailand and China : A Case study of Chinese language teaching in the universities in Chiang Mai and Chiang Rai หวัง หยวนหยวน / หวัง, หยวนหยวน / 2551 /Full Text
Subject
ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- ไทย
ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- จีน
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา -- ไทย
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา -- จีน
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงราย
1000 ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเขตภาคเหนือ ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ = Collaboration in clinical practice of nursing students of the Praboromarajchanok Institute in Northern Regions as perceived by Nursing Faculties and professional nurses / นิสา เขมทัศน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95