ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การจำลองสภาพค่าสัดส่วนช่องว่างของวัสดุพรุนแบบซินเตอร์ที่ใช้ในท่อความร้อน = Void fraction simulation of sintered wicks used in heat pipes / ณัฐ ธัชยะพงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ท่อความร้อน -- แบบจำลอง
82 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเหนียวก่ำ (Oryza sativa L.) ที่สัมพันธ์กับการสะสมสารต้านอนุมูลอิสระ = Growth and development of purple glutinous rice (Oryza sativa L.) in relation antioxidant accumulation / อัจฉรา พิงทะวงศ์กุล / 2551 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียว
ข้าว -- การเจริญเติบโต
แอนติออกซิเเดนท์
83 การชดเชยกระแสฮาร์มอนิกด้วยวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบขนานโดยใช้การตรวจจับแรงดันและกระแสด้านแหล่งจ่าย = Harmonic current compensation with shunt active power filter using source voltage and current detection / อุดม เครือเทพ / 2551 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า
เครื่องกรองไฟฟ้า
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
84 การชดเชยแรงดันตกชั่วขณะของระบบขับแบบปรับความเร็วได้โดยใช้บูสต์คอนเวอร์เตอร์ = Voltage sag compensation adjustable speed drive system using boost converter / มนตรี เงาเดช / 2551 /Full Text
Subject
แรงดันไฟฟ้า
บูสต์คอนเวอร์เตอร์
85 การใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในการเขียนของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Use of scaffolding strategies to promote writing ability and decrease writing anxiety of expanding level students / สุภาพร พันธุ์ซื่อ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
86 การใช้การเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานในการจัดกิจกรรมชุมชนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านเมืองคอง จังหวัดเชียงใหม่ = Using context-based learning in organizing mathematics club activities for grade leavel 3 students, Baan Muangkong school, Chiang Mai province / บพิธ กิจมี / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเมืองคอง -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียน -- เชียงใหม่
87 การใช้การวาดภาพเพื่อจัดการความเครียดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Using painting for tension coping among grade level 4 students / รัตติกาล ใจหมั่น / 2551 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักเรียน
จิตวิทยาการศึกษา
88 การใช้การวาดภาพเพื่อบรรเทาภาวะซึมเศร้าของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Using painting to alleviate depression of third grade level students / รัตนาพร วัฒนากรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
การวาดเขียน
89 การใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลร่มเย็นที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ = Using participatory action research to empower personnel of Romyen Kindergarten aiming at becoming a learning organization / เชาวลี สุทธินันท์ไชย / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น -- การพัฒนาบุคลากร
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
90 การใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Using backward desing for planning to further study in higher education level of grade level 4 students / วิฑูรย์ ไทยราชา / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การศึกษา -- การวางแผน
นักเรียน
91 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการเผชิญกับอารมณ์ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงจังหวัดชลบุรี = Using group activities to develop life skills to cope with emotion of youths in Ban Bueng Juvenile Training Center, Chon Buri Province / สุภาพร นกเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการศึกษา
เยาวชน -- จิตวิทยา
อารมณ์ในวัยรุ่น
92 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง = Using group activities to promote social self-adjustment abilities of students at lampang sports school / จิตตริน มงคลชัย / 2551 /Full Text
Subject
การปรับตัวทางสังคม
นักเรียน -- ลำปาง
นักเรียน -- จิตวิทยา
จิตวิทยาสังคม
93 การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้รูปแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก จังหวัดเชียงใหม่ = Using team assisted individualization mathematics instructional activities, Mathayom Suksa 1, Ban Thung Luke School, Chiang Mai Province / อรรถพล บุญกลิ่น / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
94 การใช้กิจกรรมการเรียนนู้แบบใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using brain-based learning activities to promote English vocabulary knowledge and reading ability of Prathom Suksa 3 Students อรวรรณ บุญสมปาน / อรวรรณ บุญสมปาน / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอน
95 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้หมวกคิด 6 ใบเพื่อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศชั้นเรียนของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using six-thinking-hats learning activities to promote creative English writing ability and classroom atmosphere of expanding level students / สุพรรณิการ์ สุทธหลวง / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
96 การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using life skill activities to develop self-esteem of mathayom suksa 1 students / แววดาว ดวงจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
สัจจการแห่งตน
97 การใช้กิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Using of situational activities via computer program on English reading and writing abilities and achievement motivation of developing level students วรวรรณ สิสถาน / วรวรรณ สิสถาน / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
98 การใช้กิจกรรมแนะแนวที่ประยุกต์จากความคิดพื้นฐานของเม็กก้าสกิลส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 = Using guidance activities applied from the basic ideas of Maga Skills for enhancing adversity quotient of grade level 3 students at Rajaprachanukroh 34 school / สุรีย์พันธุ์ ยุรี / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
การแนะแนว
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
นักเรียน -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน). ตำบลถ้ำลอด
99 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Use of guidance activities to enhance self-discipline of mathayom suksa 3 students / ประพิมพร สันวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- วินัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
100 การใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using semantic mapping activities to develop english reading comprehension of prathom suksa 4 students / ผุสดีพร จันตาใหม่ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95