ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ = Lessee satisfaction towards the servise markeging of Pantip Plaza building, ChiangMai / จาตุรงค์ ไชยเวช / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สำนักงาน
962 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร = Customers satisfaction toward the credit services of Bangkok Bank Public Company Limited in Samut Sakhon province / พงษ์สันต์ ทรัพย์เย็น / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อการค้า
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
963 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดสมุทรสาคร = Customer satisfaction towards PTT gas service stations in Samut Sakhon Province / วรัญญา ตรีชะฎา / 2551 /Full Text
Subject
สถานีบริการน้ำมัน -- สมุทรสาคร
ความพอใจของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
964 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Users' satisfaction towards the internet banking services of Siam Commercial Bank public company limited in Mueang district,Chiang Mai province / สุวิสา สุรังสิมันต์กุล / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
965 ความพึงพอใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในการใช้ก๊าซติดรถยนต์ LPG ในเขตกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction of car users in Bangkok Metropolitan towards LPG usage / นพดล ขำขันทอง / 2551 /Full Text
Subject
ความพึงพอใจ
ก๊าซเชื้อเพลิง
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
966 ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย = Management's satisfaction of Thai and Alien labor in Thai Textile Industry / ณัฐ ประสีระเตสัง / 2551 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว
ผู้บริหาร
ความพึงพอใจในการทำงาน
967 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสองต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of used-car entrepreneurs towards automobile leasing credit services of Thanachart Bank Public Company Limited, Chiang Mai province / กฤษณะ แสนวาสน์ / 2551 /Full Text
Subject
สินเชื่อธุรกิจ
รถยนต์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
968 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคลินิคทางเดินอาหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Patient satisfaction towards gastroenterology unit services at Chiang Mai Ram Hospital / สมโภช แซ่ลี้ / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
969 ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ต่อการบริการอาหารของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง =Inpatient's satisfaction towards food service of a private Hospital / วชิตาลักษณ์ สวัสดิ์ปกรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- สุขภาพจิต
ความพอใจ
อาหารสำหรับผู้ป่วย
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
970 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐม = Customer satisfaction towards of Nakhon Pathom Legal Execution office / อุทาน จิตจำนงค์ / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- นครปฐม
971 ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของบริษัทดริสเซ่นแอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด = Employee satisfaction toward working motivation factors : case study of Drissen Aircraft Interior Systems(Thailand) CO.,Ltd / กชกร ทุ่งสี / 2551 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
ความพอใจ
คุณภาพชีวิตการทำงาน
972 ความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction in using housing loan service of Kasikorn Bank in Mueang District Chiang Mai Province / วิสุทธิ์ ดวงอาภัย / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
973 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ เคทีบี ลิสซิ่ง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards KTB leasing services of Krung Thai Bank Public Company Limited in Amphoe Mueang Chiang Mai / พงศ์ พรินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
974 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัททักษะเพอเฟ็คท์พรีเซนท์เทชั่น เอเจนซี่ จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of Taksa Perfect Presentation Agency Company Limited, Chiang Mai Branch / ประไพศรี ประเสริฐแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัททักษะเพอเฟ็คท์พรีเซนท์เทชั่นเอเจนซี่ จำกัด สาขาเชียงใหม่
ลูกค้า -- เชียงใหม่
975 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเจริญยางยนต์ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ = Customer satisfaction towards the services of Limcharoen Yangyont Limited Partnership Amphoe Mueang Uttaradit / ชนัต เตชะมหาพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจ
ความพอใจของผู้บริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
976 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของบริษัท ไอ เอ็น จี ประกันชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of ING Insurance Company Limited, Chiang Mai Province / วลัยพรรณ เตชะเบญจรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริษัท ไอ เอ็น จีประกันชีวิต
ลูกค้า -- เชียงใหม่
977 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Chiangmai Phucome Hotel, Chiang Mai Province / พรรณวดี พัฒนชัย / 2551 /Full Text
Subject
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า
978 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของบริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด = Customers' satisfaction towards services of A&A NEO TECHNOLOGY Company Limited / อารยา อินตา / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า
979 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของร้านขายยาฟาสซิโนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards markeing mix factors of fascino drug stores in Mueang Chiang Mai district / ชนปภพ ปั้นทอง / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
980 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวลัยทองผ้าฝ้ายไทย จังหวัดลำพูน = Customer satisfaction towards marketing mixed factors of bualaitong Thai Cotton Limited Partnership, Lumphun Province / กรภัทร์ วงศ์รัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวลัยทองผ้าฝ้ายไทย
ผ้าฝ้าย -- การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำพูน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95