ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตรอบนอกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Employee engagement towards Thailand Post Company Limited outside Mueang District, Chiang Mai Province / ทศพร อมรจารุชิต / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
942 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Employee engagement towards Thailand post company limited at post office in Amphoe Mueang Chiang Mai / วุฒิรัตน์ อุ่นจิตติ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
ไปรษณีย์ -- เชียงใหม่
943 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในจังหวัดเชียงราย = Employee engagement towards Thailand post company limited in Chiang Rai Province / เอกรินทร์ ยะกันมูล / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด -- ลูกจ้าง
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงราย
944 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กิจการซีแพคภาคเหนือ = Employee engagement towards The Concrete Products and Aggregate Company Limited CPAC Northern Business / ชัยวัฒน์ เทพจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
945 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement towards federal express (Thailand) Company Limited / แวววรรณ ละอองศรี / 2551 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง
พนักงาน
946 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด = Employees engagement towards Yamanashi electronics (Thailand) company limited / พงศธร ไทยประเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
การบริหารบุคคล
947 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) = Employee engagement towards Loxley Public Company Limited / จิรวดี ตั้งศิริสัมฤทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
948 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement towards Innovex (Thailand) Company limited / มนัส ธาราวัชรศาสตร์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
949 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานแผนกค้าส่ง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด = Employee engagement towards True Move company limited at wholesale department / ธิติกานต์ เอื้อสุนทราชุน / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ทรู มูฟ
ความผูกพันต่อองค์การ
950 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 7 ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด = Employee engagement towards Muang Thai Life Assurance Company Limited at salary saving department 7 / ชนิดา ฝูงพิทักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
การบริหารงานบุคคล
951 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ไปรษณีย์ ในสังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด = Employee engagement towards Thailand Post Cpmpany Limited at mail centre of regional postal bureau (region 5) / บุญส่ง เล้าสินวัฒนา / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ความผูกพันต่อองค์การ
952 ความผูกพันต่อองค์การพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำปาง = Employee engagement towards The Bank for Agriculture and Agicultural Cooperatives, Lampang Province / ประภาพร คำฟู / 2551 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ -- ลำปาง
ความภักดีของลูกจ้าง
พนักงานธนาคาร -- ลำปาง
องค์การ
953 ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for basic education provision of Ban Glang sub-district administrative organization, Chiang Mai province / วริยา กาวิล / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
954 ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Readiness for preschool education provision of Huaiyap Sub-district Administrative Organization, Ban Thi District, Lamphun Province / พัชรี ชุ่มสวัสดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาปฐมวัย -- บ้านธิ (ลำพูน). ตำบลห้วยยาบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
955 ความพร้อมในการบริการของเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 = Readiness in service of third generation mobile network technology / นุชนารถ ศรีบาล / 2551 /Full Text
Subject
เทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลือนที่
956 ความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง = Readiness in acquiring devolution of educational management tasks of Pichai sub-district municipality, Mueang Lampang district / ศิริลักษณ์ ณ ลำปาง / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลพิชัย -- ลำปาง
การศึกษา -- การบริหาร -- ลำปาง
957 ความพร้อมและความต้องการของประชาชนต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness and needs of people to upgrade Tambon Administrative Organizations to Tambon Municipalities in Phrao district, Chiang Mai province / จำเริญ ย่างไพบูลย์ / 2551 /Full Text
Subject
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- พร้าว (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- พร้าว (เชียงใหม่)
958 ความพึงพอใจของเด็กที่มีการบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา = Children's satisfaction with lunch service in secondary school / รัชนีกร ขยัน / 2551 /Full Text
Subject
อาหารกลางวัน
ความพอใจ
โรงเรียน
959 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการเรือนแรม ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน= Tourist satisfaction towards services of guest houses in Pai district, Mae Hong Son province / เสาวณีย์ ตนหมั้น / 2551 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
ที่พักอาศัย -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
960 ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปางต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการกลโรงงานและงานเชื่อม = Student satisfaction with the service of machine and welding laboratory in Rajamangala University of technology Lanna Lampang Campus / สรายุทธ มาลัยพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- ลำปาง
นักศึกษา -- ลำปาง -- ทัศนคติ
ความพอใจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95