ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ความเต็มใจยอมรับมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to accept soil and water conservation measures of farmers in Upper Maesa Watershed, Chiang Mai Province / เก นันทะเสน / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ดิน
การอนุรักษ์น้ำ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
922 ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวในความแข็งแรงและการตั้งตัวของต้นกล้าปลูกโดยวิธีการหว่านข้าวแห้ง = Genotypic variation in seedling vigor and establishment in rice by dry seeding / ชลธิชา ถวิลไพร / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- กล้า
923 ความถี่ธรรมชาติของคานสม่ำเสมอที่มีมวลจุดและรองรับด้วยสปริง = Natural frequencies of a spring-supported uniform beam with point masses / ศราวุธ อมรดารา / 2551 /Full Text
Subject
คาน -- การวิเคราะห์
พลศาสตร์
924 ความเป็นชายขอบกับการจัดการศึกษาไทยในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปางคามในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Marginality and Thai formal formal education in the Thai-Burmese border Area : a case study of Ban Pangkam school in Pang Mapha District Mae Hong Son Province / กรรณาภรณ์ สอนสมฤทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปางคาม
การบริหารการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียน -- การบริหาร -- แม่ฮ่องสอน
925 ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง กับ อำเภอดอยสะเก็ด = Citizenship in democratic regime of Chiang Mai people : a comparative study between people in Mueang District and Doi Saket District / ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่ / 2551 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
สิทธิทางการเมือง -- เชียงใหม่
สิทธิของพลเมือง -- เชียงใหม่
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
926 ความเป็นพลวัตของการจัดการที่ดินของเกษตรกรในระบบพืชไร่หมุนเวียนและพืชไร่เชิงเดี่ยวบนที่สูงในลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamism of farmers' land management in highland rotation cripping and mono cropping systems in Mae Tia Sub-watershed, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ณรงค์ ออนแสน / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ
927 ความเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่น: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (พ.ศ.2533-ปัจจุบัน) = Changes in local politics: A Case study of Pasak TAO. Amphoe Mueang, Changwat Lamphun from 1995 to the present / รัตติกาล หินแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ลำพูน
การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน
928 ความเปลี่ยนแปลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษา ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The change of village and sub-district headman under the provincial affairs law (number 11) of B.E. 2551 : a case study of Saraphi District, Chiang Mai Province / สรียา วิไลพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
กำนัน -- สารภี (เชียงใหม่)
ผู้ใหญ่ -- สารภี (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
929 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของยีนอาร์วายอาร์ 1 และความสัมพันธ์ของยีนอาร์วายอาร์ 1 ต่อคุณภาพเนื้อในสุกรลูกผสม = Genetic variation of RYR1 Gene and association of RYR1 Gene with meat quality in crossbred pig / สุมาลี แท้สูงเนิน / 2551 /Full Text
Subject
เนื้อสุกร
ความผิดปกติทางพันธุกรรม
เชื้อพันธุ์
930 ความผันแปรของลักษณะฟีโนไทป์จีโนไทป์และการเป็นปฎิปักษ์ของเชื้อเอนโดไฟท์ติกแอคติโนมัยซีส ของพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อควบคุมโรคใบจุด = Phenotypic, genotypic and antagonistic variation among endophytic actinomycetes implicated in crucifer to control leaf spot / ไพลิน ถาใจ / 2551 /Full Text
Subject
กะหล่ำ
โรคใบจุด
931 ความผูกพันของพนักงานต่อ บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด = Employee engagement towards manora Food Industry Company Limited / ช่อสุดา โสระดา / 2551 /Full Text
Subject
บริษัทมโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร
ความผูกพันต่อองค์การ
932 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Employee's Commitment to their organizations in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / อิทธิศาสตร์ อินทรโชติ / 2551 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ -- ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
933 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มแผนงานจังหวัดลำพูน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Employee engagement towards Bangkok Bank Public Company Limited, Lumphun Cluster / ป่านสวาท เฉียบแหลม / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำพูน
ความผูกพันต่อองค์การ
934 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขต จังหวัดลำพูน = Employee engagement towards provincial electricity authority in Lumphun Province / อรทัย เมืองใจ / 2551 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
935 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่ = Employee engagement towards Bangkok Bank Public Company Limited, Chiang Mai Cluster / นิธิวดี ไต่วัลย์ / 2551 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
936 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เขต 31 = Employee engagement towards Kasikorn Bank Public Company Limited, in Zone 31 / สุภาวดี โชติอัมพร / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
937 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ซี.อาร์.พี.จิลเวลรี่ (เชียงใหม่) จำกัด = Employee engagement towards CRP jewelry (Chiangmai) Company Limited / ณัฐพงษ์ ถาวรานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ซี.อาร์.พี.จิลเวลรี่ (เชียงใหม่) จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
938 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด = Employee engagement towards Bluechips Microhouse Company Limited / วรพจน์ เลิศสุวรรณเสรี / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
939 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน = Employee engagement towards oil business group at headquarters of PTT Public Company Limited / ชานนทร์ ปวงละคร / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานบริษัท
940 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ทำการไปรษณีย์ใน จังหวัดลำปาง = Employee engagement towards Thailand Post Company Limited in Lampang Province / กัลย์ธีรา จิยะวรนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด -- พนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด -- ลำปาง
ความผูกพันต่อองค์การ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95