ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ความชอบธรรมของสถาบันทางการเมืองไทย : การศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างในเขตกรุงเทพมหานคร = The legitimacy of Thai political institutions: the comparative study on the view point of middle class and lower class in Bangkok metropolitan area ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ / ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์ / 2551 /Full Text
Subject
การเมืองเปรียบเทียบ
เสถียรภาพทางการเมือง
902 ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ = Legitimacy of Thaksin goverment / มงคล สงปรางค์ / 2551 /Full Text
Subject
ความชอบธรรมของรัฐบาล -- ไทย
เสถียรภาพทางการเมือง
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
903 ความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม ในตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี = Health belief in Cervical cancer prevention among Muslim females in Bangpu Subdistrict, Yaring District, Pattani Province / อุสมาน แวหะยี / 2551 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การป้องกันและควบคุม
สตรี -- ยะหริ่ง (ปัตตานี)
904 ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางในจังหวัดนราธิวาส = Health beliefs and socio-cultural context in relation to self care of anemia pregnant women in Narathiwat Province / ยามีละ มุซอ / 2551 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
สตรีมีครรภ์ -- นราธิวาส
เลือดจางในสตรีมีครรภ์
905 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health belief and preventive of risk group diabetes mellitus in Ko Kha District, Lumpang Province / นันทวดี ดวงแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม -- เกาะคา (ลำปาง)
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
906 ความเชื่อเรื่องอาหารและการปฏิบัติตัวหลังคลอดของหญิงชาวม้ง = Food belief and post-partum practice of Hmong Women / ยุพา ภัทรเคหะ / 2551 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
ม้ง
สตรีมีครรภ์
สตรี -- โภชนาการ
907 ความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = People's awareness and conscience in environment management of Umong Municipality Mueang Lamphun / ปริญญา โปธาเกี๋ยง / 2551 /Full Text
Subject
จิตสำนึก
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำพูน
908 ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students' need for bachelor's degree program in industrial education, Faculty of Education, Chiang Mai University / วิวัฒน์ สินธุบุญ / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ
การศึกษา -- การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
909 ความต้องการของผู้เดินทางที่มีต่อสถานที่แวะพักเอกชนตามเส้นทางสู่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Traveler demands on private rest areas along the Fang district route, Chiang Mai Province / เอื้อมดาว วจนานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
การเดินทาง
ที่พักนักท่องเที่ยว -- ฝาง (เชียงใหม่)
910 ความต้องการของผู้นำชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาด้านอาชีพของกองการศึกษาเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Community Leader's needs for vocational education provision of educational department, Chan Juar Sub-district Municipality, Mae Chan District, Chiang Rai Province / วันชัย คำลือ / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลจันจว้า
การศึกษาทางอาชีพ -- แม่จัน (เชียงราย)
911 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' needs for preschool education provision in international schools, Chiang Mai Province / ทิพาพร ตันฆศิริ / 2551 /Full Text
Subject
การวางแผนการศึกษา
การศึกษา -- เชียงใหม่
912 ความต้องการในการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครูของบุคลากรครู ในโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Needs for development towards professional teaching standards of teachers at sacred heart college, Chiang mai province ศิรพรรณ ดิลกวัฒนานันท์ / ศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
ครู -- มาตรฐาน
ครู -- เชียงใหม่
913 ความต้องการบริการดูแลสุขภาพสุนัขที่บ้านในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Needs for dog home health care services in Mueang Chiang Mai District / พาที ศรีสวัสดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
สุนัข -- การดูแล
สุนัข -- สุขภาพ
สุนัข -- เชียงใหม่
914 ความต้องการบริการแนะแนวในโรงเรียนของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Need for school guidance services of school administrators, education institution committee, teachers, parents, and Grade Level 3 Students at Ban Pongtam School, Chai Prakan District, Chiang Mai Province ชฎาลักษณ์ ปาลี / ชฎาลักษณ์ ปาลี / 2551 /Full Text
Subject
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
การแนะแนว -- เชียงใหม่
บริการของโรงเรียน
โรงเรียน -- การบริหาร
915 ความต้องการพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลจากพืชเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' needs on diesel substituted energy from plants for farm use in Phrao district, Chiang Mai province / กิตติ แพงมา / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
พลังงานทดแทน
916 ความต้องการพัฒนาบุคลากรของอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Needs for personnel development of the Far Eastern University Instructors / กรรณิการ์ กงแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -- การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -- อาจารย์
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหารงานบุคคล
917 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Needs and need responses of laminectomy patients, Nakornping Hospital, Chiang mai province / อัมภิชา นาไวย์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
กระดูกสันหลัง -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
918 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง หอผู้ป่วยพิเศษเมตตา โรงพยาบาลลำปาง = Needs and need responses of patients after abdominal surgery, metta private ward, Lampang Hospital / พรเพ็ญ วงศ์คำแน่น / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
919 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Needs and need responses of family members in the surgical intensive care unit, Uttaradit Hospital / วารุณี บัวมีธูป / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Patients
Intensive care unit
920 ความเต็มใจจ่ายเพื่อให้ได้รับทรัพยากรน้ำที่ดีขึ้นของเกษตรกรปลายน้ำในลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to pay achieving better water resources by downstream farmer in Mae Sa Watershed, Chiang Mai Province / นงคราญ ประมูล / 2551 /Full Text
Subject
แหล่งน้ำ
การใช้น้ำ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95