ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความเข้าใจในการใช้ยา Isotretinoin เพื่อรักษาสิวของผู้ที่เข้ารับบริการในคลินิกผิวหนังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Comprehension on Isotretinoin use for acne treatment in patient at dermatologic clinic, Chiang Mai Province / ผ่องพรรณ สุวรรณเพ็ชร / 2551 /Full Text
Subject
การใช้ยา
ความเข้าใจ
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่
882 ความเข้าใจเรื่องความสันโดษในพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าค่ายคุณธรรม = Understanding the concept of contentment in Buddhism among students in dhamma training camp / สุเนตร ธนศิลปพิชิต / 2551 /Full Text
Subject
ศีล (พุทธศาสนา)
ค่ายคุณธรรม
สันโดษ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
883 ความคงอยู่ในอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาในหมู่บ้านพนาวัลย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Continuation of pottery making occupation of panawan willage, Mae Rim district, Chiang Mai province / อุทัย ดวงบาล / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา -- เชียงใหม่
เครื่องปั้นดินเผา -- การผลิต
หัตถกรรม
หมู่บ้านพนาวัลย์ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
884 ความคาดหวังของคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อคุณภาพบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย = Expectations of Maejo University lecturers for the quality of University Library Service / อริศรา สิงห์ปัน / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- ห้องสมุด
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
885 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เทศบาลนครเชียงใหม่ = People expectation towards air-conditioned bus services of Chiang Mai municipality, Chiang Mai province / วิชชาดา แสงจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
886 ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการจากสถานปฎิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Customer expectations and perceptions of the service quality of Chiang Mai University Pharmacy / วิลาสิณีย์ จำปาดะ / 2551 /Full Text
Subject
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
บริการทางการแพทย์
บริการลูกค้า
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การรับรู้
887 ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทางคลินิกกิจกรรมบำบัด = Creativity in occupational therapy clinical practice / นที จินดาคำ / 2551 /Full Text
Subject
Occupational therapy
Creative thinking
กิจกรรมบำบัด
การบำบัดด้วยการเล่น
โรงพยาบาล
888 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Okra growers opinions toward good agricultural practice (GAP) for export production of Okra in Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province / ศราวุธ เตละวาณิชย์ / 2551 /Full Text
Subject
การส่งออก
กระเจี๊ยบเขียว
เกษตรกร -- บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร)
889 ความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริการเติมเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบวันทูคอล = Opinions of Chiang Mai sub-dealers towards services marketing mix factors of One-2-call payment service via mobile phones / ไตรรงค์ พุทธจรรยาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ -- การตลาด
การจัดการตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
890 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าในสวนสัตว์เชียงใหม่ = The Tourist's opinions towards the services of Pandas exhibition at Chiang Mai Zoo / ชากรณ์ ขันแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
หมีแพนด้า
891 ความคิดเห็นของนักบัญชีในอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่มีต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม = Opinion of accountants in Mueang Phitsanulok District toward profession performance with morals and ethics / รุ่งทิพย์ ไชยเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- พิษณุโลก
นักบัญชี -- จรรยาบรรณ
892 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต = Opinion of Master's Degree of Chiang Mai University towards internet banking service / เบญจมาศ แก้วประดิษฐ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
893 ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ ต่อการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า = The Opinion of administrators and instructors of educational institute in the Northern Region Toward Participating in the Department of Business Development Audit Project / สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา / 2551 /Full Text
Subject
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การบัญชี
โครงการตรวจสอบบัญชี
ผู้บริหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
894 ความคิดเห็นของลูกค้าชาวญี่ปุ่น ต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ของผู้ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ = Opinion of Japanese customers towards the marketing mix of hand-woven cotton products by Producers in Chiang Mai / รพีพร ฉัตรตระกูลชัย / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
ผ้าฝ้าย -- เชียงใหม่
ลูกค้า
ชาวต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น
895 ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการควบคุมและป้องกันไฟป่า : กรณีบ้านใหม่สันคะยอม ตำบลบ้านปง อำเภอหางคง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinion and participation of the people in controlling and preventing foerest fire : A case of Mai Sankayom village, Ban pong subdistrict, Hang dong district, Chiang Mai province / วีระชัย ไชยมงคล / 2551 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านปง
ไฟป่า -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านสันคะยอม (เชียงใหม่)
896 ความเครียดจากการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Working stress of Chiangmai Rajabhat University's Officer / วิทญา ตันอารีย์ / 2551 /Full Text
Subject
ความเครียดในการทำงาน
ความเครียด
พนักงานมหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
897 ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน = Occupational stress and work performance among truck drivers in lignite mine / จันทนา สิทธิกัน / 2551 /Full Text
Subject
คนขับรถบรรทุก
ความเครียดในการทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
898 ความเครียดและการจัดการกับความเครียดของเยาวชนในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Stress and coping with stress of youth in Ban Thi District, Lamphun Province / ศิวาพร จี้ปัน / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารความเครียด
ความเครียด
เยาวชน -- สุขภาพจิต
เยาวชน -- บ้านธิ (ลำพูน)
899 ความเครียดและการจัดการความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดนราธิวาส = Stress and coping with stress of health workers at Health Centers in Narathiwat Province / มะมัสซูกี สามะแอ / 2551 /Full Text
Subject
ความเครียด
การบริหารความเครียด
สถานีอนามัย -- นราธิวาส
900 ความเครียดและเทคนิคการขจัดความเครียดของทีมเรือพายประเภทคยัค-แคนูทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 24 = Stress and coping techniques of Kayak-Canoe Team, the 24th SEA Games'Thai National Team / นิพวรรณ ใจทนง / 2551 /Full Text
Subject
การแข่งเรือ
นักกีฬา -- ไทย
กีฬาทางน้ำ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95