ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 การออกแบบสารสนเทศบนแผนที่สัมผัสสำหรับเด็กบกพร่องทางสายตาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ = Designing information on tactile map for visually impaired chidren in the Northern school for the blind / มานิต เปนะนาม / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
หนังสือเบรลล์
แผนที่ -- เชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ความบกพร่องทางสายตา
862 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้เรื่องเรือนกาแล = Information design for managing knowledge of Kalae house / กรณ์ดนัย วิทยานุการุณ / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
เรือนกาแล
863 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมและของขวัญ : กรณีศึกษา บริษัท แอ็ดไมร ดีไซน์ แอนด์ ครีเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด = Print media design for branding gift and premium goods business : a case study of admire design and creation (Thailand) Co.Ltd. / วิภูษิต ทองพิทักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท แอ็ดไมร ดีไซน์ แอนด์ ครีเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
พาณิชยศิลป์
การแบบเลขศิลป์
สิ่งพิมพ์
ภาพลักษณ์บริษัท
864 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา บริษัท บลูมอร์โฟ จำกัด = Designing corporate identity : a case study of blue morpho Co., Ltd. / ระลึก อินเสมียน / 2551 /Full Text
Subject
พาณิชยศิลป์
ภาพลักษณ์องค์การ
องค์การ -- การประชาสัมพันธ์
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
865 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการขาย : กรณีศึกษา โรงเรียนสอนดีเจ ไอเลิฟดีเจ = Corporate identity design and print media production for sale promotion : a case study of I love DJ, a Dise Jockey School / ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
พาณิชยศิลป์
โฆษณา
การส่งเสริมการขาย
สิ่งพิมพ์ -- การออกแบบ
ภาพลักษณ์องค์การ
องค์การ -- การประชาสัมพันธ์
866 การออกแบบอีโมติคอนสื่ออารมณ์ ความรู้สึกที่มีความเป็นไทย = Emoticon design to express the emotion of Thaiism / สุรีลักษณ์ วีระโจง / 2551 /Full Text
Subject
การออกแบบ
ภาษากับความรู้สึก
สัญลักษณ์ทางภาษา
867 การอ่านริมฝีปากแบบอัตโนมัติโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ = Automatic lip reading using hidden markov models / กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล / 2551 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางวิศวกรรม
แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ
การพูด -- แบบจำลอง
868 กิจกรรมการพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัดกับการฟื้นสภาพภายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Pre-and post-operative nursing activities and post-operative recovery among patients undergone abdominal surgery / อัจฉรา สุจาจริง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
869 กิจกรรมการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Learning activities using movies to promote english listening ability and critical thinking of Mathayom Suksa 4 Students / อรพรรณ สุธาพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
870 กิจกรรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากสารเคมีของพนักงานศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ = Self-empowerment activities for pronothing preventive action against chemicals hazard of crop research center staff in Chiang Mai / สนทยา อนุสรณ์รัชดา / 2551 /Full Text
Subject
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ -- พนักงาน
สารเคมี -- การป้องกัน
871 กิจกรรมต้านออกซิเดชันของสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing = Antioxidant activity of Tao, Spirogyra neglecta (Hassall) Kutzing / ฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่ / 2551 /Full Text
Subject
ออกซิเดชัน
วิทยาสาหร่าย
สาหร่าย -- กายวิภาค
872 เกมคอมพิวเตอร์ต่อต้านยาเสพติด = Anti drugs computer game / พงค์พัฒน์ ศรีทิพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
เกมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
873 ขวัญกำลังใจและความเครียดในการทำงานของชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = Morale, metivation and job stress of the drugs investigation and suppression task force of Chiang Mai Provinceal Police / ศุภชัย จันทรา / 2551 /Full Text
Subject
ขวัญในการทำงาน
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ยาเสพติด -- การควบคุม
874 ขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคธุรกิจลำปาง = Employees morale at TMB Bank Public Company Limited, Lampang Northern Region Office / อุดม ทาบุญสม / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารทหารไทย -- ลำปาง -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
875 คติความเชื่อที่มีผลต่อตัวเรือนเผ่าลาวลุ่มในเขตเมืองหลวงพระบาง = Moral-belief effecting in the construction of Lao Lum's houses in Lung Prabang Area / วิไลมอญ พงค์สวัสดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ลาว
ชนพื้นเมือง -- ลาว
876 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ในเขตภาคเหนือ = Work-family conflict, relations with supervisors, and counterproductive work behavior among the narcotics suppression officers in Northern Region / เชลิสา ศิริมหันต์ / 2551 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การทำงาน
ครอบครัว
ยาเสพติด -- การควบคุม
877 ความขัดแย้งเรื่องน้ำจากการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเข้ม : กรณีศึกษาชุมชนในกลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Water resource conflict from the intensive agricultural land use : A Case study of communities in Mae Tia watershed, Doi Kaew Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province / มณีภัทร เพชรคำ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว
น้ำในการเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว
ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ(เชียงใหม่)
878 ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งของทรัพยากรป่าไม้โดยการจัดการร่วม : กรณีศึกษาบ้านห้วยขนุน ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflicts and conflict management of forest resources by co-management : A Case study of Ban Huai Khanun, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ พิมพ์ลัดดา / 2551 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การจัดการป่าไม้ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ป่าชุมชน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
บ้านห้วยขนุน(เชียงใหม่
879 ความเข้มแข็งของความเป็นชุมชน หมู่บ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The strength of communitization of Mae Khapeang Village, Salluang Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ภัทรพงศ์ ศรีอำไพ / 2551 /Full Text
Subject
ชุมชน
ความเข็มแข็งของชุมชน
880 ความเข้าใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบใหม่ พ.ศ. 2550 = An Understanding of the 2007 new election system of voters in Mueang Chiang Mai District กานค์รวี บุญญานุขสิรินันท์ / กานต์รวี บุญญานุขสิรินันท์ / 2551 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95