ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลต่อการตอบสนองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ : กรณีศึกษา = Family participation in caring on responses among traumatic brain injury patients, Nakomping Hospital : a case study / ปราณี เมธาภรณ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
842 การให้ความหมายพระคู่บ้านคู่เมือง : กรณีศึกษาพระบางและพระพุทธรูปอื่น ๆ ในสังคมเมืองหลวงพระบางในช่วง พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน = Meaning of sacred Buddha images : a case study of Phra Bang and other Buddha images in Luang Phra Bang society during the years 1975 to present / ธนะกฤษฎิ์ เยี่ยมกมลวรชาติ / 2551 /Full Text
Subject
พระพุทธรูป
พุทธศาสนา -- สัญลักษณ์
843 การให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองของผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน = Using peer counseling to increase self - control among female with excessive weight / อัจฉรา บุญกลิ่น / 2551 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
โรคอ้วน
น้ำหนักตัว
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
844 การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการสูงอายุชนบท หมู่บ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Graphic design for identity communication of rural elderly entrepreneur development center, Mae Jong Village, Doi Saket District, chiang Mai Province / จารุวรรณ เพ็งศิริ / 2551 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการสูงอายุชนบทหมู่บ้านแม่จ้อง -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
โลโก (สัญลักษณ์) -- การออกแบบ
845 การออกแบบแคทตาล็อคสินค้าออนไลน์แบบสามมิติ : กรณีศึกษาเรือไม้จำลอง = Design of three dimensional online catalog : a case study of wooden boat models / คมกฤช จิระบุตร / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การตลาดอินเตอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
846 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องเติมอากาศโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดสอบแบบกระแทก = Concrete structure design to reduce vibration of air blower by Finite Element and Impact Test / วิเชียร บาทวงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
คอนกรีตเสริมเหล็ก -- การออกแบบและการสร้าง
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
เครื่องเติมอากาศ
847 การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ยา เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนราง : กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Designing for communication of Medicine package label for low vision persons : A case study in the Northen school for the blind, Chiang Mai province ์ / วันทนา เอี่ยมเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
ฉลาก
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ -- การออกแบบ
848 การออกแบบต้นแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสำหรับกลุ่มคนแนวฮิปฮอป : กรณีศึกษากลุ่มคนแนวฮิปฮอปในจังหวัดเชียงใหม่ = Prototype clothes and accessories design for Hiphop People : a case study of the Chiangmai Hiphop People / จิตตนา จินะกาศ / 2551 /Full Text
Subject
การออกแบบ
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
การออกแบบเครื่องประดับ
เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ
ฮิปฮ็อป
849 การออกแบบตัวการ์ตูนล้อเลียนนักการเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548-2550 = Design of Thai politician caricatures in between 2005 - 2007 / วารุต ยืนนาน / 2551 /Full Text
Subject
การ์ตูน
การ์ตูนการเมือง
ภาพล้อ
ล้อเลียนการเมือง
850 การออกแบบตัววัดความเร่งแบบเซอร์โวสำหรับระบบแยกการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ = Design of servo accelerometer for active vibration isolation system / นัฐพงค์ พันธุ์ขันคำ / 2551 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือน
เครื่องจักรกล -- การออกแบบและการสร้าง
851 การออกแบบผนังทรอมบ์โดยใช้คอนกรีตบล็อก = Design of trombe wall using concrete block / ทัศนีย์ สุนทรธรรม / 2551 /Full Text
Subject
ผนัง -- การระบายอากาศ
การระบายอากาศ
ความร้อน -- การถ่ายเท
คอนกรีตบล็อก
852 การออกแบบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ = Design of television commercials for creating alcoholic drink perception: a case study of Johnnie Walker alcoholic drink / อวิรุทธ์ แก่นพลอย / 2551 /Full Text
Subject
โฆษณาทางโทรทัศน์
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
853 การออกแบบระบบควบคุมการทำงานสำหรับสแต๊กเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Design of control system for proton exchange membrane fuel cell stack / สายชล สิทธิพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง
การออกแบบระบบ
854 การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อแก้ปัญหาระบบชี้นำทางของโรงพยาบาล = The Sign systems design to solve the wayfinding problems of hospital / ขนิษฐา ไชยประดิษฐ์ / 2551 /Full Text
Subject
การออกแบบ
ป้ายสัญลักษณ์
855 การออกแบบเรื่องราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่เลือกสรรของเด็กออทิสติก = Designing the social story for reducting a selected undesirable behavior of an autistic child / พิกุล ทองรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
856 การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพลำรังสีประจำวันของเครื่องเร่งอนุภาค = Design and development the daily radiation beam checker for linear accelerator machine / เจษฎาพงษ์ พุ่มร่วมใจ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องเร่งอนุภาค
เวชภัณฑ์
Dissertations, academic -- Medical Physics
857 การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึมที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ = Design and construction of an absorption chiller powered by exhaust gas from biogas electricity generator / นัฐพร ไชยญาติ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องทำความเย็น -- การออกแบบและการสร้าง
ก๊าซ (ท่อไอเสีย)
ก๊าซชีวภาพ
858 การออกแบบเว็บไซต์ขององค์กรการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกรณีศึกษา สถาบันวิจัยหริภุญชัยลำพูน = Web design of research organization for local development : A case study of Hariphunchai Research Institute Lamphun / อัครเดช จันทะวัง / 2551 /Full Text
Subject
สถาบันวิจัยหริภุญชัยลำพูน
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การจัดการฐานข้อมูล
การพัฒนาชุมชน -- วิจัย
859 การออกแบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรพัฒนาสังคม : กรณีศึกษา มูลนิธิรักษ์เด็ก = Web design for social development organization : a case study of the Life Skills Development Foundation / สาวิตรี เตชะคำ / 2551 /Full Text
Subject
มูลนิธิรักษ์เด็ก
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
องค์การ -- การประชาสัมพันธ์
860 การออกแบบสร้างระบบอัตโนมัติในการเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแผนภูมิควบคุม = Disign and constuction for mobile network system system error with control chart / นพกฤต ก้อนใจ / 2551 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95