ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 การสอนโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษความสามารถในการเขียนสรุปความและการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน = Using transactional strategies instruction with online learning to promote English reading comprehension, summary writing ability and autonomous learning of learners / ภูดิท จุลโพธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การสอนด้วยสื่อ
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
822 การสอนแบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับต้น = KWL - Plus teaching technique to enhance English reading and writing skills of the beginner level students / วิสิฏฐา แรงเขตรการ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
823 การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Teaching thai sa a second language through phonics approach to develop thai language readiness of students at Ban Pla Dao kindergarten, mae Taeng district, Chiang mai province วันเพ็ญ เดียวสมคิด / วันเพ็ญ เดียวสมคิด / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลปลาดาว
การสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- หลักสูตร
โรงเรียนอนุบาล -- แม่แตง (เชียงใหม่)
824 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Synthesis of research on teaching and learning and evaluation in basic education level ปริวัตร เขื่อนแก้ว / ปริวัตร เขื่อนแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบการเรียนการสอน
การประเมินผลทางการศึกษา
825 การสั่งใช้ยาในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยใช้ทฤษฎีฟัซซีเซต = HIV patient prescriptions using Fuzzy set theory / สุภาวดี มณียศ / 2551 /Full Text
Subject
การใช้ยา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ป่วย -- การดูแล
สาธารณสุข
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
826 การสำรวจพืชสมุนไพรที่ชาวกะเหรี่ยงใช้ ณ ตำบลบ้านจันทร์และแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = A Survey of medicinal plants used by Karen people at Ban Chan and Chaem Luang Subdidtricts, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ตรีทิพย์ สุขโข / 2551 /Full Text
Subject
พืชสมุนไพร -- การใช้รักษา
ยาสมุนไพร
กะเหรี่ยง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
827 การสำรวจละอองเรณูในอากาศบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Survey of airborne pollen grains in Chiang Mai University จักรทิพย์ สงห์ไพร / จักรทิพย์ สิงห์ไพร / 2551 /Full Text
Subject
ละอองเกสร
อากาศ
828 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Promotion mix factors affecting decision to use credit card issued by Krunhthai card public company limited in Mueang Chiang Mai district / รัตนาภรณ์ แปงใจ / 2551 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด
บัตรเครดิต
829 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้โรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication affect patient selecting of private hospitals in Mueang Chiang Mai district / ศรัณย์ จุฑานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลเอกชน -- เชียงใหม่
830 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication affecting consumer decision to purchase ready-to-drink fruit juice in Mueang Chiang Mai District / ศศิกานต์ เกียรติไชยากร / 2551 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
การตลาด -- เชียงใหม่
การซื้อสินค้า
การสื่อสารทางการตลาด
831 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing communication affecting customer decision towards selecting deposite services of commercial banks in Mueang Chiang Mai district / วรรณภา ไพศาลตันติวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
การสื่อสาร
การสื่อสารทางการตลาด
การตลาด -- เชียงใหม่
832 การหาค่าที่เหมาะสมของเงื่อนไขในการผลิตโพลาเพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อการใช้งานในยานพาหนะ = Optimization of polar plate fabrication conditions for proton exchange membrane fuel cell for vehicle application / วีรวัชร์ อุดมผล / 2551 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง
โพลาเพลต
เมมเบรน (เทคโนโลยี)
833 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยในกระบวนการทำความสะอาดแขนจับยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิค โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ = Optimization of parameters in ultrasonic cleaning process for hard disk drive arm using taguchi experimental design technique / ชีวนันท์ อมรศรีสัจจะ / 2551 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์ -- การทำความสะอาด
อัลตร้าโซนิค
834 การหาคำตอบแบบจำลองการเจริญเติบโตสโตคลาสติกโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ = Solving the Stochastic growth model using a Finite element method / อภินันท์ อ่ำเกษม / 2551 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์
835 การหาคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเชียงใหม่โดยวิธีแอมเบียนท์ไวเบรชั่น = Identification of dynamic properties of reinforced concrete buildings in Chiang Mai by ambient vibration method . / เสวก กาวิละ / 2551 /Full Text
Subject
อาหารคอนกรีตเสริมเหล็ก
การทดสอบทางพลศาสตร์
การทดสอบการสั่นสะเทือน
836 การหาจุดทำงานกระแสตรงทั้งหมดโดยใช้วิธีนิวตันแบบช่วงทีละองค์ประกอบ = Finding all direct current operating points using component-wise interval newton method / ปฏิญญา พรโสภิณ / 2551 /Full Text
Subject
กระแสไฟตรง
วงจรไฟฟ้า -- กระแสตรง
837 การหาตำแหน่งฟอลต์ในระบบจำหน่ายแบบเรเดียลโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน = Fault location in radial distribution systems using support vector machine / ณรงค์ นันทกุศล / 2551 /Full Text
Subject
ตำแหน่งฟอลต์
กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
838 การหาลักษณะเฉพาะของข้าวปทุมธานี 1 (Oryza sativa L. cv. Patumthanee 1) พันธุ์กลาย ที่ถูกชักนำการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ = Characterization of Patumthanee 1 Rice (Oryza sativa L. cv. Patumthanee 1) Mutants induced by low energy ion beam / วรรณาภา ยาวิชัย / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การกลายพันธุ์
ข้าว
การกลายพันธุ์
839 การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรที่เตรียมโดยเทคนิคไมโครเวฟ = Characterization of diamond-like carbon thin film prepared by microwave technique / เปรม ทองชัย / 2551 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
ไมโครเวฟ
840 การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในผักสลัด (Lactuca sativa L.) ห้าสายพันธุ์โดยลำไอออนพลังงานต่ำ = Mutation induction in five varieties of Lettuce (Lactuca sativa L.) by low energy ion beam / พัชราวดี ทองคำคูณ / 2551 /Full Text
Subject
การกลายพันธุ์
ผักกาดหอม -- การกลายพันธุ์
พันธุ์ศาสตร์พืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95