ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 การสร้างภาพพจน์ผ่านการแสดงพฤติกรรมเรื่องเพศและเอดส์ของวัยรุ่น = Creating image through sex-related behaviors and AIDS among adolescents / จีระเกียรติ ประสานธนกุล / 2551 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
โรคเอดส์
ภาพพจน์
802 การสร้างภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมสังคมให้เกิดความตระหนักแก่เยาวชนเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัด = Production of public service animated advertisement film for creating realization to the youth about the stray dogs problem / รวิวรรณ ดวงแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
ภาพยนต์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
ภาพยนต์โฆษณา
ภาพยนต์กับเยาวชน
สุนัข
803 การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดสภาวะโลกร้อน = Creation of 3D animation film for campaigning the bicycle use to decrease global warming / อดิศร เจียมจิตร / 2551 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
804 การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นนำเสนอผลกระทบจากขยะเพื่อสร้างความตระหนักแก่เยาวชน = Creation of an animation film presenting the impact of garbage for creating realization of the youth / ณัฐพล วรรณาภรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์การ์ตูน
การ์ตูน (แอนิเมชั่น)
ขยะ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
805 การสร้างแม่แบบเว็บเพจสำหรับการทดสอบแบบเทเลอร์ ตามยุทธวิธีของเบย์เซียน = Construction of webpage template for Tailored testing through Bayesian strategies / รุ่งเรืองรอง สืบมงคลชัย / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
806 การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนทางการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of learning objects to improve basic science process skill for Mathayom Suksa 1 students / ญาณิน ทองเพิ่ม / 2551 /Full Text
Subject
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
807 การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Construction of learning objects in mathematics on geometric transformations for Mathayom Suksa 2 students / ศราวุธ ใจจะดี / 2551 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์
เรขาคณิต
เทคโนโลยีทางการศึกษา
808 การสร้างวีดิทัศน์ประกอบการฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนเต็มโดยใช้แบบรูปของจำนวน = Construction of video supplements to practice skills on addition and subtraction of integers of integers through number patterns / นฤพันธ์ ยินดี / 2551 /Full Text
Subject
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
809 การสร้างสมการพยากรณ์ความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนจากพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Constructing an equation to predict school administration achievement from leadership behaviors of school administrators in Chiang Mai Educational Service area / ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
810 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสื่อถึงลักษณะนางในวรรณคดีในความหมายของจริต 6 = Creation of Art works to reflect the characters of women in literature through the meanings of the six temperaments / สิตารัพภ์ รัตนากร / 2551 /Full Text
Subject
ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
สตรีในวรรณคดี
ศิลปะ
การออกแบบสื่อ
811 การสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านเพลงปฏิวัติลาวตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน = The Construction of national conciousness through Lao revolutionary songs since the end of world war II to present / กิตยุตม์ กิตติธรสกุล / 2551 /Full Text
Subject
ลาว -- ประวัติศาสตร์
ชาตินิยม -- ลาว
ความรักชาติ -- ลาว
812 การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล = Video creation for Mae Ngat Somboonchon dam power plant public relations / ณัฐธิดา ศิริหิรัญ / 2551 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล -- การประชาสัมพันธ์
วีดิทัศน์ -- การผลิต
813 การสร้างหนังสือการ์ตูนจากนิทานพื้นบ้าน เรื่อง เต่าน้อยอองคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of a folk tale cartoon book based on Dhao Noi Ohng Kham for prathom suksa 5 students / สามารถ จันทร์แจ่ม / 2551 /Full Text
Subject
การ์ตูน
นวนิยายภาพ
หนังสือ
นิทานพื้นเมือง
814 การสร้างหนังสือการ์ตูนประกอบการสอนคุณธรรมเรื่องความดีที่น่ายกย่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Construction of a supplementary cartoon book on morals entitled praise-deserving deeds for Prathom Suksa 1 Students, Anubarn Maemo School, Mae Mo District, Lampang Province / ลัดดา อินทนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ประถมศึกษา
คุณธรรม
ความดี
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่เมาะ (ลำปาง)
การ์ตูน
815 การสร้างหนังสือเตรียมความพร้อมทางภาษา สำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Construction of textbook for language readiness preparation for learners of Thai as a foreign language / สุกัญญา ศุภพลกิจ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
816 การสร้างหนังสืออ่านประกอบเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 = Construction of supplementary reading books titled sufficiency economy for first grade level students / สายฝน วรธเนศ สิงห์อินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
หนังสืออ่านประกอบ
เศรษฐกิจพอเพียง -- หนังสืออ่านประกอบ
817 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการอ่านของนักเรียนภาวะเสี่ยงทางการเรียนรู้ด้านภาษา กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Construction of an E-book to develop reading readiness of a student at risk of language deficiency: a case study of Wat Suan Dok school, Mueang Chiang Mai District / จรัญญา จงวสุศรี / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดสวนดอก
ภาษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษา -- การศึกษาและการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่
818 การสร้างหลักสูตรเกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวลำ จังหวัดลพบุรี = Construction of integrated agriculture curriculum based on sufficiency economy concepts using the workshop approach for students at Ban Hualum school, Lop Buri Province / จารุวรรณ พูลฤทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านหัวลำ
การวางแผนหลักสูตร
การศึกษา -- หลักสูตร
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียน -- ลพบุรี
819 การสลายไขมันจากกระบวนการผลิตปลาส้มโดยแบคทีเรียที่สลายลิพิดและการประยุกต์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย = Degradation of fat from fermented fish production process by lipid-degrading bacteria and its application for wastewater treatmant / นภัสพร พันธุ์ทอง / 2551 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
แบคทีเรีย
ไขมัน
น้ำมัน
820 การสอนซ่อมเสริมโดยใช้กิจกรรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Remedial teaching by using integrated activities for developint thai language pronunciation of prathom suksa 4 hill tribe students / สมจิตต์ ชัยพูน / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอนซ่อมเสริม
ภาษาไทย -- การออกเสียง -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
ชาวเขา -- การศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95