ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง = Constructing computer-assisted instruction lessons to develop listening skills for Rajamangala University of Technology Lanna Lampang Students / นิตยา เอกบาง / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง -- นักศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การฟัง
782 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ภูมิศาสตร์ภาคเหนือของไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of computer - assisted instruction on geography in north of Thailand for prathom suksa 5 studentnts / ไพรสันต์ สุวรรณศรี / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ -- แบบเรียน
783 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องไตรภูมิพระร่วงสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Construction of computer-assisted instruction for teaching Thai on the topic Tri Phum Pra Raung for grade level 4 / ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ไตรภูมิพระร่วง
784 การสร้างบทเรียนเพื่อสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านระบบ อี เลิร์นนิง ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Construction of lesson plans for remedial mathematics teaching on pythagoras theorem for mathayom suksa 2 students through e-learning system of the Prince Royal's College / ศศิวิมล แสงสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
785 การสร้างบทเรียนโมดูลเรื่องการทำเค้ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Construction of a learning module on cake baking for undergraduate students, Chiang Mai Rajabhat University / มยุรี ชมภูงาม / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การสอนด้วยสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เค้ก
786 การสร้างบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บเรื่อง การใช้คำให้ถูกต้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Construction of web-based thai language titling using correct words for mathayom suksa 3 students / อรชา นิลสนธิ / 2551 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบเรียนสำเร็จรูป
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- แบบเรียน
787 การสร้างบทเรียนสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การตัดต่อวิดีโอ ด้วยระบบนอนลิเนียร์ สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of electronic multimedia courseware on editing video with nonlinear system for broadcasting students, Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University / ณัฐวุฒิ ไชยคุณ / 2551 /Full Text
Subject
สื่อประสม
วีดิทัศน์
788 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง การใช้สื่อการสอนทางไกลเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = Construction of e-Learning courseware titled using distance instructional media in education for undergraduate students, Faculty of education, Rajabhat mahasarakham uninversity / ธนพล กมลหัตถ์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. คณะครุศาสตร์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาทางไกล -- มหาสารคาม
789 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการเขียนแบบ วิศวกรรมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of e-Learning courseware on engineering drawing for students of Faculty of Engineering, Ciang Mai University นัฎพันธ์ นันทวาศ / นัฎพันธุ์ นันทวาศ / 2551 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การเขียนแบบวิศวกรรม
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ -- เชียงใหม่
790 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Construction of e-learning courseware on the making of women shirts for undergraduate students, Chiang Mai Rajabhat University / จินตนา พันจันดา / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
791 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Construction of e-learning courseware titled health assessment for undergraduate students, faculty of nursing, Khon Kaen university / พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การประเมิน
สุขภาพ
นักเรียน
การสำรวจสุขภาพ
แบบเรียนสำเร็จรูป
792 การสร้างแบบจำลองความเที่ยงตรงและพื้นผิวสำเร็จสำหรับทองเหลืองอลูมิเนียมและเหล็กหล่อโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบ = Modeling of accuracy and surface finish for Brass, Aluminum and Cast Iron using response surface methodology / บุญฤทธิ์ ปินตาสี / 2551 /Full Text
Subject
วัสดุ -- การผลิต
ทองเหลือง
อลูมิเนียม
เหล็กหล่อ
793 การสร้างแบบจำลองบล็อคเพื่อประเมินค่าแคลเซียมออกไซด์ในชั้นถ่านลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ = Block modeling for estimation of calcium oxide of lignite seams at Mae Moh Mine / สันติ ศรีวรกุล / 2551 /Full Text
Subject
ถ่านหิน
ลิกไนต์
แบบจำลอง
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
794 การสร้างแบบจำลองและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิคด้วยโครงข่ายประสาทเทียม = Modeling and optimization of cleaning process for Hard Disk Drive Arm with ultrasonic technology using artificial neural networks / พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล / 2551 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์ -- การผลิต
หัวอ่านฮาร์ดดิสก์
795 การสร้างแบบวัดลักษณะความเป็นหญิงในเพศชาย และลักษณะความเป็นชายในเพศหญิง ตามทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของจุง สำหรับวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี = Construction of anima and animus inventory based on Jung's psychoanalysis theory for teenagers 13-18 years old / สุรีรัตน์ บุญสุข / 2551 /Full Text
Subject
การวัดทางจิตวิทยา
วัยรุ่น -- จิตวิเคราะห์
การทดสอบทางจิตวิทยา
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
เพศ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
796 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการฝึกทักษะการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย = Construction of lesson plans emphasizing on addition and subtraction skill activities for Prathom Suksa 3 Students at Dara Academy / ลดาวัลย์ วงศ์เยาว์ / 2551 /Full Text
Subject
การบวก
การลบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
797 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of mathematics project lesson plans for grade level 3, Maeaiwittayakhom School, Chiang Mai Province ศิริพร แก้วใจมา / ศิริพร แก้วใจมา / 2551 /Full Text
Subject
โครงงานคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
798 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Constructing mathematics lesson plans using storyline method for prathom suksa 6 students / ศิราพร พุฒิเศรษฐ์ / 2551 /Full Text
Subject
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
799 การสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมารศึกษาสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษาเรือนไทลื้อ = The creation of virtual museum for promoting education in thai architecture : A case study of thai lue house / กลวัชร คล้ายนาค / 2551 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมไทย -- การศึกษาและการสอน
พิพิธภัณฑ์ -- การออกแบบ
เรือนไทย (ภาคเหนือ)
800 การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชายรักร่วมเพศ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Social space construction of homosexual male in Mueang Chiang Mai District / จิรเดช วิชัยคำ / 2551 /Full Text
Subject
รักร่วมเพศ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95