ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี = Ecotourism management in HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Herbs Gardens / นภาสิทธิ์ ญาณมุข / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สมุนไพร
สวนสมุนไพร
62 การจัดการธุรกิจผ้าตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มธุรกิจชุมชนบ้านข้างน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Managing garment business basing on sufficiency economy theory by community business group, Baan Khangnam, luangnua sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province นิภาพร เครือมา / นิภาพร เครือมา / 2551 /Full Text
Subject
ผ้า -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลลวงเหนือ
กลุ่มธุรกิจชุมชนบ้านข้างน้ำ
63 การจัดการปัญหาและการพัฒนาศักยภาพตนเองของผู้พยายามฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน = Problem management and self capacity development of attempted suiciders, Lamphun province / กาญจนา เทพมาลัย / 2551 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย -- การป้องกัน
การฆ่าตัวตาย -- ลำพูน
64 การจัดการมลพิษของผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าว : กรณีศึกษาอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก = Pollution management of the ricemill owners : a case of Prompiram, Phitsanulok / พิญญารัศม์ ธรรมหิเวศน์ / 2551 /Full Text
Subject
มลพิษ
การป้องกันมลพิษ
โรงสีข้าว -- พรหมพิราม (พิษณุโลก)
65 การจัดการมลภาวะจากการดำเนินงานก่อสร้างในโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Constructional pollution management at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai Province / ชัยศักดิ์ ศรีจินตอังกูร / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มลพิษ -- เชียงใหม่
การป้องกันมลพิษ
การก่อสร้าง
66 การจัดการมลภาวะทางกลิ่นของฟาร์มสุกรในชุมชนบ้านหัวข่วงอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Odor pollution management of pig farm in Ban Hua Khwang Community, Doi Lo District, Chiang Mai Province / เฉลิมวุฒิ อุชัยวงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การป้องกันมลพิษ
ฟาร์มสุกร -- เชียงใหม่
67 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์ สเก็ตชแพด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Organizing learning activity on conic sections through the geometer's sketchpad for mathayom suksa 4 students at montfort college / วิลาวัณย์ ไชยประสพ / มาหวิทยาลัย 2551 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
คณิตศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จีโอมิเตอร์สเก็ตช์แพด
จีเอสพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
68 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง กราฟ ที่เน้นการสร้างมโนมติและการฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง = Provision of learning activities on graph emphasizing concept construction and practice for Mathayom Suksa 3 students at Maethapattanasuksa School, Lampang Province / อรพรรณ ประมาละ / 2551 /Full Text
Subject
กราฟ
คณิตศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
69 การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Organizing role playing activities to develop english speaking skills of prathom suksa 6 students / อรุโณทัย กิตติธีระวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การพูด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
70 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพฤติกรรมดูแลตนเองของผู้ใส่กายอุปกรณ์เสริมโลหะประกับหลังในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Activity provision for promoting confidence on self-care behavior among back brace orthopedic patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นพดล วิสุพร / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
71 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Provision of activities to enhance reading habits of prathom suksa 4 students / ดวงหทัย เมธา / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา
การอ่าน
72 การจัดทำแผนที่แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Map making of local learning resources for instruction of Thai language learning substances in Doi Lo district, Chiang Mai province / วัชรี เกณฑ์ปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
การทำแผนที่
การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
สื่อการเรียนการสอน
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
73 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัดของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 = The formulation of provincial plan and budgeting process of Chiang Mai Govermer's Office in pursuant to the administration of state affairs act, B.E. 2550 (No. 7) / รุ่งทิพย์ เหล็กดี / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาจังหวัด -- เชียงใหม่
จังหวัด
งบประมาณ
74 การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Drafting of action plan for solid waste management in Mae Chai Municipality, Mae Chai District, Phayao Province / วรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่ใจ
การกำจัดขยะ -- แม่ใจ (พะเยา)
ขยะ -- แม่ใจ (พะเยา)
ชาวเขา -- ตาก
75 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน = Integrated curriculum and instruction provision for Prathom Suksa 3 Students, Anubanlamphun School Lamphun Province / ผาสุก วงศ์ฝั้น / 2551 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบบูรณาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
หลักสูตร
76 การจำแนกกลุ่มภาพโรคผิวหนังโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลากกลุ่ม = Dermatoscopic Images classification using multiclass support vector machines / สหรัชช์ แป้นสุข / 2551 /Full Text
Subject
กลศาสตร์ประยุกต์
เวกเตอร์วิเคราะห์
77 การจำแนกสายพันธุ์ข้าวจากองค์ประกอบสารระเหยในเมล็ดข้าวโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = Rice varieties classification based on volatile components in rice grain using artificial neural network / นิรัติยา ใจเสียง / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว
ข้าว -- การจำแนก
ข้าว -- องค์ประกอบ
78 การจำลองการจราจรเครือข่ายสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Simulation of network communication traffic for Maejo University / อุทัยวรรณ ศรีวิชัย / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารระบบดิจิตอล
ระบบสื่อสารข้อมูล
79 การจำลองและการตรวจสอบสภาพความถูกต้องทางความร้อนภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล = Simulation and validation of thermal environment inside car cabin using computational fluid danamics / รณชาติ มั่นศิลป์ / 2551 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
ความร้อน
พลศาสตร์ของไหล
80 การจำลองสภาพของการแตกร้าวในวัสดุเม็ดแบบโคเฮซีฟภายใต้แรงกระแทก = Simulation for crack in cohesive granular materials under impact load / เชษฐพนธ์ ขวัญกลัด / 2551 /Full Text
Subject
โครงสร้างจุลภาค
วัสดุ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95