ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างบริษัทที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการบรรษัทภิบาลที่ดีโดยความสมัครใจของตลาดหลักทรัพย์ = A Comparative study of the performance between firms participating and not participating on the voluntary corporate Governance Program of the Stock Exchange of Thailand / ฐิตินันท์ จันทร์ศรีเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บรรษัทภิบาล
บริษัทมหาชน
742 การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและผลระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างระบบเกษตรปลอดสารพิษกับระบบเกษตรเคมี : กรณีศึกษาการปลูกผักสลัดแก้วและผักสลัดคอสในหมู่บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = A comparative study on economic returns and environmental impacts between convertional and pesticide-free farming systems : a case study of head and cos lettuce farming in Pong Yang Nai Village, pong Yang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / เสาวนีย์ แพรวกลาง / 2551 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ผักปลอดสารพิษ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
บ้านโป่งแยงใน (เชียงใหม่)
743 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกลุ่มที่ฝึกปกติและกลุ่มที่ฝึกหนัก = The Comparative study of physical fitness between Sea-Air-Land (SEAL) with normal training and strenuous training level / คงสิริ กระจ่างจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาเปรียบเทียบ
สมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย -- การทดสอบ
744 การศึกษาโปรติโอมิกส์ของโปรตีนป้องกันที่ตอบสนองต่อโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมในพริกชี้ฟ้า (Capsicum annuum Limm.) = Proteomic study of defensive proteins responding to fusarium wilt in chili (Capsicum annuum Linn.) / อภิญญา วงศ์เปี้ย / 2551 /Full Text
Subject
โปรตีน
โปรติโอมิกส์
พริกชี้ฟ้า -- การทดลอง
745 การศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นการพนันฟุตบอลในเขตเมืองเชียงใหม่ = A Behavior study of soccer glambers in Chiang Mai Province / วรรณศักดิ์ จิตธรรม / 2551 /Full Text
Subject
การพนัน
ฟุตบอล
เยาวชน -- พฤติกรรม -- เชียงใหม่
746 การศึกษาภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่การศึกษาเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549 = A Study on the depression status and behavior for coping with problems of Maathayomsuksa 6 students in Educational Region 1, Mueang District, Chiang Mai Province in the adademic year 2006 / ทัศวรรณ อินทะสร้อย / 2551 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา
ความซึมเศร้า
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
747 การศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย = A study of electronic commerce systems and online marketing tools of Thai handicraft websites / พรศิริ สุทธิรัตน์ชัยชาญ / 2551 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์
หัตถกรรมไทย
การตลาดอินเตอร์เน็ต
748 การศึกษาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในกระบวนการผลิตแผนกเบเกอรี่ ของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง = Good Manufacturing Practice System (GMP) of the bakery processing at Big C Super Center Public Company Limited in Chiang Rai, Chiang Mai and Lampang / ธาวดี พุทธนานุวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
กรรมวิธีการผลิต
การวางแผนการผลิต
ศูนย์การค้า -- ไทย (ภาคเหนือ) -- สถานที่ตั้ง
749 การศึกษารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 50 = The Study of related party transactions of listed companies in SET 50 group / นันท์นภัส ธนาชัยกุลวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน -- การเงิน
750 การศึกษารูปแบบการบริหาร ลักษณะองค์การและกระบวนการทำงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง = The study of best practice management of PTT public company limited, Rayong Gas separation plant / นัฐกานต์ อัศวแก้วฟ้า / 2551 /Full Text
Subject
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
การบริหาร
การจัดองค์การ
751 การศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ กับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = A Study on the appropriate patterns and procedures in providing community academic services for private universities : a case study of Payap and North-Chiang mai University / สุรัสวดี อินทร์ชัย / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- บริการสังคม
752 การศึกษาเรื่องมิลินทปัญหาฉบับล้านนา = A Study of Lanna version of milindapanha / คีรินทร์ หินคง / 2551 /Full Text
Subject
มิลินทปัญหา
พุทธศาสนา -- คำถามและคำตอบ
753 การศึกษาลักษณะ การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้แผ่นดินเย็นพันธุ์ HKRC01 และ HKRC02 = Characterization, growth and development and aseptic propagation of Nervilla aragoana Gaud. var. HKRC01 and HKRC02 / พิชญนาถ อัญชลิสังกาศ / 2551 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
กล้วยไม้ -- การขยายพันธุ์
กล้วยไม้ -- การปลูก
754 การศึกษาลักษณะของเทียนพันธุ์ป่า = Characterization of wild impatiens ขนิษฐา เสนาวงศ์ / ขนิษฐา เสนาวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
พืชสวน -- กายวิภาค
เทียน -- พันธุ์ป่า
755 การศึกษาลักษณะของบานดึกและเอื้องดินลาว ที่รวบรวมจากป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง = Characterization of Spathoglottis eburnea gagnep. and S. pubescens lindl. collected from Khun Mae Kwuang National Reserved Forest / บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว / 2551 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- สันฐานวิทยา
กล้วยไม้ -- กายวิภาค
เอื้องดิน
756 การศึกษาลักษณะของเอื้องน้ำต้นจากแหล่งเจริญเติบโต 3 แหล่ง = Characterization of Calanthe cardioglossa Schltr. from three growth habitals / สันติ สายสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
เอื้องน้ำต้น -- เจริญเติบโต
เอื้องน้ำต้น -- การขยายพันธุ์
757 การศึกษาลักษณะและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลลิพาริสและสกุลมะแลกซิสบางชนิด = Characterization and growth and development of some liparis and malaxis / อมรพรรณ ฟูปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
กล้วยไม้ -- กายวิภาค
758 การศึกษาลักษณะและการผสมพันธุ์ว่านจูงนางที่รวบรวมจากป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง = Characterization and hybridization of geodorum spp. collected from Khun Mae Kwuang National Reserved Forest / อมรรัตน์ ทองแสน / 2551 /Full Text
Subject
ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง
ว่านจูงนาง -- สัณฐานวิทยา
ว่านจูงนาง -- พันธุ์
โครโมโซมพืช
759 การศึกษาลักษณะและการเพิ่มโครโมโซมของเอื้องใบไผ่ = Characterization and chromosome doubling of bamboo orchid / ทรงชัย แซ่ตั้ง / 2551 /Full Text
Subject
เอื้องใบไผ่
โครโมโซมพืช
กล้วยไม้ -- พันธุ์
760 การศึกษาลักษณะและวงจรการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แผ่นดินเย็น = Characterization and growth cycle of nervilia aragoana gaud / หทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
กล้วยไม้ -- สัณฐานวิทยา
กล้วยไม้แผ่นดินเย็น -- สัณฐานวิทยา
กล้วยไม้แผ่นดินเย็น -- การเจริญเติบโต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95