ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โปรแกรม วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์อย่างง่าย เพื่อเป็นเครื่องมือทดสอบการไหลของอากาศในอาคารแทนโต๊ะน้ำ = A Feasibility study of replacing water table with program easy finite element method as a tool for simulation of air flow in buildings / ปะกาศิต พรแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
ความร้อน -- การถ่ายเท
สถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
722 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจ ร้านอาหารในเขตการศึกษา ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Feasibility of the restaurant business in Kaewnawarat Road, Mueang District, Chiang Mai Province / สุวรรณรักษ์ จอมราช / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุน
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
723 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจบูติคโฮเต็ล ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = A feasibility study on the investment in a Boutique Hotel in Pai district, Mae Hong Son province / พัชรีพร ยศบุญเรือง / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
โรงแรม -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
724 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านอาหารชีวจิตในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Feasibility study on cheewajit restaurant investment in Mueang Chiang Mai District / ปุณยนุช สมพัตร์ / 2551 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้
การจัดการร้านอาหาร -- เชียงใหม่
725 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนร้านจำหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study on the investment of gemstone and jewelry shop in Mueang District, Chiang Mai Province / จิรวดี พฤตินิลภัทร์ / 2551 /Full Text
Subject
อัญมณี -- การค้า -- เชียงใหม่
เครื่องประดับ
726 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงเรียนสอนทำอาหารไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A feasibility study for investing in a thai cooking school for foreigners in Mueang Chiang Mai district / ฐิติมา ชัยมา / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
อาหาร -- การศึกษาและการสอน
727 การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของธนาคาร = The study on the satisfaction of government savings Bank employees towards the Bank's Welfare Benefits / มลธิรา อินธกุลชัย / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
สวัสดิการข้าราชการ
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
728 การศึกษาช่องทางการส่งออกไม้ตัดดอกปทุมมาไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ของกลุ่มผู้ปลูกดอกปทุมมา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = A study of the channels in exporing Curcuma cut-flower to the Netherlands of Curcuma growers, Mae Taeng district, Chiang Mai province / ลำพู เมฆคนอง / 2551 /Full Text
Subject
ดอกปทุมมา -- การส่งออก
ธุรกิจขนาดย่อม -- แม่แตง (เชียงใหม่)
729 การศึกษาชุมชนชาวอโศก จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรัฐและสังคมในอุดมคติ = A study of Asoke community in Chiang Mai as a utopia / ชุมพล ศรีรวมทรัพย์ / 2551 /Full Text
Subject
รัฐ
ชุมชนชาวอโศก
สังคม
730 การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาประสบการณ์การทำงานของนักกิจกรรมบำบัดในสถานศึกษา = Working experiences of occupational therapists in educational settings: A Phenomenological study / วิชิตา เกศะรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
Occupational Therapy
Play Therapy
กิจกรรมบำบัด
การบำบัดด้วยการเล่น
โรงเรียน
731 การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ = A study of economic cost of alcohol consumption / น้ำผึ้ง กลิ่นชู / 2551 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
732 การศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ = A Study of information searching skills using search engines of Uttaradit Rajabhart University Undergraduates / สายสุนีย์ คำวรรณะ / 2551 /Full Text
Subject
การค้นข้อสารสนเทศ
การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
นักศึกษา -- อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
733 การศึกษานโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารของไทย พ.ศ. 2540-2549 = A study of the policy on privatization of communication state enterprise of Thailand B.E. 2540-2549 / รพี ชื่นจิตต์ผ่อง / 2551 /Full Text
Subject
รัฐวิสาหกิจ
การสื่อสาร
734 การศึกษาน้ำหนักคะแนนที่เหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยระบบแอดมิชชั่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Study of appropriate weight score of the central university admissions system : The case study of Chiang Mai university / อรรถกร คุณพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
735 การศึกษาบทบาทของผีในนิทานพื้นบ้านล้านนา = A Study of spirit's roles in the Lanna Folktales / ศุภลักษณ์ ปัญโญ / 2551 /Full Text
Subject
นิทานพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผีในวรรณกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
736 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยวิธีเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม = A Study of rubber production efficiency in upper northern region of Thailand by stochastic frontier method / เนตินัย พระไตรยะ / 2551 /Full Text
Subject
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ยางพารา
อุตสาหกรรมยางพารา
เศรษฐศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
737 การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสำหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย = A comparative study of regulations for professional accountants in Thailand, Singapore and India / คีรีบูน โปธา / 2551 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- สิงค์โปร
738 การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย = A Comparative study of risk and return between mutual and long-term equity funds in Thailand / นัฐพล อัศวแก้วฟ้า / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาเปรียบเทียบ
ความเสี่ยง
อัตราผลตอบแทน
739 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผู้ใหญ่บ้านต่อการพัฒนาท้องถิ่นในตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The comparative study of the roles of sub-district headman towards local development in Tambon PaPong, , Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / กรกฎ วิสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลป่าป้อง
การพัฒนาชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน
740 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ = A Comparative study of administrative productivity among state, autonomous, and Private Universities : A Case study of Chiang Mai University, Mae Fah Luang University, and Assumption University / นิชานท์ สิงหพุทธางกูร / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริหาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- การบริหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95