ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 การวิเคราะห์อายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีตริมชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทยที่เสื่อมสภาพด้วยคลอไรด์ = Life service analysis of reinforced concrete marine structures in southern part of thailand under chloride deterioration / อุดม ธรรมนิยม / 2551 /Full Text
Subject
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีต -- การทดสอบ
ชายฝั่ง -- ไทย (ภาคใต้)
702 การวิแคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวบางชนิดในพื้นที่โครงการหลวง = Cost-benefit analysis of some selected temperate flowers production in the Royal Project Area / กฤษณา ภูรังษี / 2551 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ไม้ดอก
โครงการหลวง
703 การวิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 = Classrom action research for improving the quality of teaching and learning Mathermatics for Prathom Suksa 5 and 6 of Bann Lungka School, Chiang Rai Educational Service Area Office 2 / ทรงวุฒิ ทาอุปรงค์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านลังกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วิจัยเชิงปฎิบัติการศึกษา
704 การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 = Action research for development of Mathematical thinking skills through exercises of Mathayom Suksa 6 students / สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา / 2551 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิจัยเชิงปฎิบัติการทางการศึกษา
705 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช้ซิปปาโมเดลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Classroom action research using CIPPA model on improving quality of teaching and learning mathematics for mathayom suksa 2 students / ศิริพัฒน์ กันทะวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
706 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่างกัน = Classroom action research for development of creativity in mathematics of Prathom Suksa 6 Students with different levels of mathematics abilities / วชิราพร สุวรรณศรวล / 2551 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- วิจัย
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
707 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Classroom action research for enhancement of creative english writing ability of mathayom suksa 5 students at Sacred Heart College, Chiang Mai Province / จินตนา ทองเรือง / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
708 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Participatiory action research for enhancement of applying mathematical process skills in daily life of Mathayom Suksa 1 Students (English program) at Wichai Wittaya Bilingual School, Mueang Chiang Mai District / แววดาว อุทิศ / 2551 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
โรงเรียนวิชัยวิทยา
709 การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา = Diagnosis of mathematics learning deficiencies on vectors in three dimensional space of Mathayom Suksa 4 Students at Chun Wittayakom School, Phayao Province / วรนุช มาตระกูล / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนจุนวิทยาคม
เวกเตอร์วิเคราะห์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียน -- พะเยา
710 การวินิจฉัยสถานประกอบการโดยใช้เทคนิคชินดังของห้างหุ้นส่วนจำกัด แมวใจดี สตูดิโอ = Enterprise diagnosis using the Shindan Technigue at Meo Jai Dee Studio Limited Partnership / กีรติ วงศ์เสถียรชัย / 2551 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สถานประกอบการ
711 การศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์เกย์ = A study of clotings design process to reflect Gay indentities / ธิดารัตน์ พุทธอาสน์ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องแต่งกาย -- การออกแบบ
เครื่องแต่งกาย
อัตลักษณ์
712 การศึกษาการใช้ก๊าซแอลพีจีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ในจังหวัดเชียงใหม่ = A Study of using liquefied petroleum gas (LPG) in personal cars in Chiang Mai province / วิภาสิริ สุระจิตต์ / 2551 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
ก๊าชปิโตรเลียมอัดเหลว
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
713 การศึกษาการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวางแผนการควบคุมภายในของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอัญมณี : กรณีศึกษา บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด = A Study of accounting information usage for internal control planning of jewelry processing industrial business : a case study of Georg Jensen (Thailand) Ltd. / ประไพพรรณ เฉลิมพิชัย / 2551 /Full Text
Subject
การบัญชี
การวางแผน
การวางแผนธุรกิจ
สารสนเทศ
อุตสาหกรรมอัญมณี
714 การศึกษาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Study of administration to the excellence of the Faculty of Nursing, Chiang Mai University / อภิญญา ขัดมะโน / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- การบริหาร
715 การศึกษาการยอมรับแหล่งพลังงานทางเลือกของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ = A study to evaluate the acceptance of an alternative energy source for people in Chiang Mai province: a case study of nuclear power plants / ภัทิรา เตียตรงจิตรมั่น / 2551 /Full Text
Subject
แหล่งพลังงานทดแทนทางธรรมชาติ
แหล่งพลังงานทดแทน -- เชียงใหม่
โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ -- เชียงใหม่
โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ -- เชียงใหม่
พลังงานนิวเคลียร์
716 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนศูนย์เพื่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Feasibility study of investment in center for children with delayed development in Mueang Chiang Mai District / สุภาพันธ์ คำสี / 2551 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
การลงทุน -- เชียงใหม่
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- เชียงใหม่
717 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงงานผลิตสเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น = A feasibility study of an anti-mite herbal spray factory project / ธนิกา สุวรรณรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
โครงการโรงงาน
สมุนไพร
ไรฝุ่น
718 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการขยายการผลิตอาหารโคของฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อขนาดใหญ่ในจังหวัดนครปฐม = The feasibility study on the project expansion of feed mill for large cattle farm in Nakorn Pathom Province / สายัณห์ โสระดา / 2551 /Full Text
Subject
อาหารสัตว์
ฟาร์มโคเนื้อ -- การผลิต
การผลิต
719 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ในอำเภอเมือง จังหวัดตาก = A feasibility study for investing in a tutorial school in Mueang Tak district / พัชรา บัวเกตุ / 2551 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
การลงทุน
โรงเรียนกวดวิชา -- ตาก
720 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ดินในจังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study for growing organic vegetables by using hydroponic system in Chiang Mai Province / พลศักดิ์ ศรีนวลจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ผักปลอดสารพิษ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95