ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การวิเคราะห์แรงดันตกชั่วขณะในระบบส่งไฟฟ้าและผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้รายใหญ่ = Analysis of voltage sag in transmission system and its effects on large customers / ประทับ แสนอินตา / 2551 /Full Text
Subject
แรงดันไฟฟ้า
ไฟ้า -- การวิเคราะห์
682 การวิเคราะห์และการควบคุมตัวแปรที่มีผลต่อค่าความแข็งแรงของการดึงลอกระหว่างแผงวงจรแบบอ่อนและแผ่นเสริมกำลัง = Parametric analysis and control affecting peel strength between flexible circuit and stiffener / ปองพล เปรียญญารัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
แผงวงจรไฟฟ้า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
683 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์โลหะแทรนซิชันทังสเตต บางชนิดที่อุณหภูมิ 200-400 องศาเซลเซียส = Synthesis and analysis of some transtion metal tungstates at temperature of 200-400 ํC / สุรางคนา วรรณภพ / 2551 /Full Text
Subject
ทังสเตต -- โลหะวิทยา
ทังสเตต -- การวิเคราะห์
684 การวิเคราะห์และนำเสนอคุณลักษณะของผู้นำทางความคิดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis and presentation of characteristics of opinion leaders influencing notebook-computer buying decision among Chiang Mai University students / ตันติกร ศิริอางค์ / 2551 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์
การประเมินพฤติกรรม
ผู้นำทางการศึกษา
อิทธิพล (จิตวิทยา)
685 การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบเพื่อนำเสนอสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis and development of dummy website for information presentation of Tambon Administrations Organizations : A Case study of Chiang Mai Tambon Administrations Organization / กฤษณ์ กิจระการ / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
686 การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Website analysis and development for distributing the arts and culture information : A case study of center for the promotion of arts and culture, Chiang Mai University / ชมภูมาศ ธัญน้อม / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ศิลปกรรม
687 การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ : กรณีศึกษาสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis and development of online radio website : A Case study of voice of mass communication, Chiang Mai University / ธีรภาพ เป็งจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
สถานีวิทยุ -- เชียงใหม่
688 การวิเคราะห์วงจรแปลงอิมพิแดนซ์ค่าลบที่ทำจากทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ซีมอส และ ไบซีมอส และ การประยุกต์เป็นวงจรกรองผ่านต่ำแบบแอลซีซิมิวเลชัน = Analysis of negative impedance converters bassed on bipolar, CMOS, and BiCMOS transistors and theie applications to LC simulation lowpass filters / เฉลิมพงษ์ ขันเงิน / 2551 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า -- กระแสสลับ
กระแสไฟฟ้าสลับ
อิมพีแดนซ์
เครื่องกรองไฟฟ้า
689 การวิเคราะห์ศักยภาพของโครงการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance analysis of the village and community fund project in Chiang Mai Province / อัมพร มาแสวง / 2551 /Full Text
Subject
โครงการกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
690 การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย = Performance analysis of Phrae Agricultural Cooperative to engage in the agricultural futures exchange of Thailand / พัชรินทร์ พรหมวิหาร / 2551 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
691 การวิเคราะห์ศักยภาพในการให้บริการดูแลการรักษาผู้ป่วยเอดส์ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance analysis of Treatment and care for AIDS patients in Chiang Mai Province / รณรงค์ ดวงเกิด / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
692 การวิเคราะห์สมรรถนะการกลั่นเอทานอลสองขั้นตอนในเครื่องกลั่นแบบปั๊มฟอง = Performance analysis of Two-stage ethanol distillation in bubble pump distiller / พณิชย์ จิตตะยโศธร / 2551 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การกลั่น
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์
693 การวิเคราะห์สมรรถนะการกลั่นเอทานอลแสงอาทิตย์แบบการเดือดโดยตรง = Performance analysis of a direct boiling solar ethanol distillation / นรินทร์ มาละวรรณโณ / 2551 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
เอทานอล -- การกลั่น
พลังงานแสงอาทิตย์
694 การวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องอัดประจุโคโรนาแบบเข็มสำหรับการวัดขนาดละอองลอย = Performance analysis of a Corona-wire charger for aerosol size measurement / พงศกร ชูพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
สนามไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
695 การวิเคราะห์สมรรถนะเทอร์โบชาร์จเจอร์ที่นำมาใช้เป็นกังหันก๊าซขนาดเล็ก = Performance Analysis of a turbocharger as a micro-gas turbine / บุญทุ่ม ชนะพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- เครื่องยนต์ -- เทอร์โบชาร์จเจอร์
วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
กังหัน
696 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ที่ใช้เทอร์โมไซฟอนวงปิด = Performance analysis ofsolar water heating system using closed-loop thermosyphon / พนมกร ปึงศิริพัฒนา / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
เทอร์โมไซฟอน
697 การวิเคราะห์สัมมนาทิฏฐิในพุทธศาสนาเถรวาท = An Analysis of sammadhitthi in theravada buddhism สยาม ใจคำมา / สยาม ใจมาคำ / 2551 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
พุทธศาสนาเถรวาท
ทิฏฐิ (พุทธศาสนา)
698 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของข้าวโดยเนียร์อินฟราเรดรีเฟลกแทนซ์สเปกโทรสโกปี = Determination of rice chemical compositions using near-infrared reflectance spectroscopy / ศิราพร ริพล / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- องค์ประกอบเคมี
ข้าว -- การวิเคราะห์
ข้าว -- แง่โภชนาการ
องค์ประกอบ
เคมี
699 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ระหว่าง ปี พ.ศ.2539-2549 โดยเปรียบเทียบระหว่างตัวแบบการปรับแก้ค่าคลาดเคลื่อนและวิธีบอกซ์และเจนกินส์ = Time series analysis of tourists in Chiang Rai Province During 1996-2006 by Comparing Between Error Correction Model and Box and Jenkins Method / สถาปัตย์ พละทรัพย์ / 2551 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- เชียงราย
นักท่องเที่ยว -- สถิติ
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
700 การวิเคราะห์อัตราการตกของฝนจากภาพดอปเปลอร์ = Analysis of rainfall rate by a doppler radar image / สุจิตรา อาวัชนานุกุล / 2551 /Full Text
Subject
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการฐานข้อมูล
น้ำฝน -- การจัด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95