ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การวิเคราะห์เนื้อหาและทำนองสวดพระอภิธรรมที่ใช้สวดในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of contents and melody in adhidhamma chanting in Chiang Mai province พระมหายุทธกิจ นามชื่น / ยุทธกิจ นามชื่น, พระมหา / 2551 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์เนื้อหา
การสวดมนต์
พระอภิธรรม
662 การวิเคราะห์แนวความคิดและทัศนธาตุของงานออกแบบตัวละครและฉากในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Ratatouille = Concept and art element analysis of character and background design in the animation featured film Ratatouiile / วนิดา พรมมาลี / 2551 /Full Text
Subject
ตัวละครและลักษณะนิสัยในภาพยนตร์ -- การออกแบบ
ฉาก
ตัวละคร
663 การวิเคราะห์แนวคิดที่มีผลต่อการออกแบบเว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ = An Analysis on importance of concept affecting in electromic marketplace website design / กรรณิการ์ ด่านไพบูลย์ / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
664 การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ในคำสอนของขงจื้อ = An Analysis of concept of the relationships in confucius' teachings อนุพันธ์ สุนธยากร / อนุพันธ์ สุทธยากร / 2551 /Full Text
Subject
ขงจื๊อ, ก่อน ค.ศ. 551-ก่อน ค.ศ. 479
ปรัชญาขงจื้อ
ปรัชญาจีน
665 การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาโครงการรวมพลังหารสอง ณ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of content design for television advertisement: The case study of Ruam Palang Han Song project, in Tambon Banpong, Amphoe Hang Dong, Changwat Chaing Mai / นักรบ พิมพกรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
โฆษณาทางโทรทัศน์
โฆษณา -- การออกแบบ
การอนุรักษ์พลังงาน
ชุมชน -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านปง
666 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = Analysis of factors affecting operators' motivation in advanced info service public company limited in northern part of Thailand / กานติ์ชนิต มาตระกูล / 2551 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
พนักงาน
พนักงานบริษัท
667 การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดการแตกร้าวของแผ่นอลูมินาซับสเทรท โดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง = Factor analysis for alumina substrate sheet cracking reduction using design of experiment technique / นวลลออ พรรณเรืองรอง / 2551 /Full Text
Subject
การแตกร้าว
การวิเคราะห์ตัวประกอบ
การออกแบบการทดลอง
การจัดการอุตสาหกรรม
668 การวิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์แฟนคลับ : กรณีศึกษา www.moderdog.biz และ www.buachompoo.com = Analysis of fan club website factors and behaviors : A case study of www.moderdog.biz และ www.buachompoo.com / วิศนี ศรีเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
พฤติกรรมผู้บริโภค
669 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการจัดจำแนกกลุ่มของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เกิดโรคกลับต่อการดื้อยา = Risk factors analysis and classfications of pulmonary tuberculosis patients with relapse on drug resistance / วราภรณ์ พิมา / 2551 /Full Text
Subject
ผู้ป่วย
วัณโรค -- การวินิจฉัย
670 การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบผลิตเอทานอลสำหรับเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทย = Life cycle impact analysis of ethanol production system for gasohol in Thailand / นุชนาถ ลอยจิ๋ว / 2551 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ -- การผลิต
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เอทานอล
แกสโซฮอล
671 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = A performance analysis of the School Bank Project of Government Saving Bank in Chiang Mai Province ณฤศา โชติชัยธนาการ / ณฤศา โชติชัยธนากร / 2551 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์งาน
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
672 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้รถบริการสาธารณะของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards public transportation in Amphoe Mueang Chiang Mai / วาสิฏฐ์พล สาระรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
ประชาชน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
673 การวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตและธนาคารพาณิชย์ = Analysis of behavior and satisfaction of customers buying insurance from insurance company and commercial bank / ปิลันธนิตย์ ศรีพิทักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ประกันชีวิต -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร
674 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนทำงานภายใต้คลื่นอุลตร้าโซนิค = Parametric analysis of thermosyphon heat pipe operating under Ultrasonic wave / ธรรมนูญ เตชะนา / 2551 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
ความร้อน -- การถ่ายเท
พารามิเตอร์ -- การวิเคราะห์
675 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดแบบผสมผสานของระบบนิเวศป่าดิบเขาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis for determining integrated indicators of sustainable hill evergreen forest ecosystem : a case study of Mae Sa Noi Watershed, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วันชัย ขัดชุ่มแสง / 2551 /Full Text
Subject
ป่า
ลุ่มน้ำแม่สาน้อย
นิเวศวิทยา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
676 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในมหาชาติล้านนาฉบับสร้อยสังกร = Analysis of local wisdom in Lanna Mahajati, Soisangkorn version / ไพรศาล สังข์เอี่ยม / 2551 /Full Text
Subject
ชาดก -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
677 การวิเคราะห์ระดับธรรมาภิบาลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of the level of good govermance in tasks performance of Mae Ram Tambon Administrative Organization, Chiang Mai Province / เบญจมาศ กงแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
ธรรมรัฐ
678 การวิเคราะห์ระบบการตลาดและโครงสร้างตลาดปลาลิ้นหมา ในจังหวัดสมุทรสาคร = Maeketing system and market structure analysis of large-scale tongue sole (cynoglossus macrolepidotus) fish in Samutsakhon province / อังคณา สำราญ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ปลาลิ้นหมา -- การค้า
ธุรกิจ -- สมุทรสาคร
679 การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีผ่านภาพโฆษณาในนิตยสารสตรี = Analysis of presentation formats of women images through advertising picture in women magazines / ปอรินทร์ เพ็ญศิริ / 2551 /Full Text
Subject
โฆษณาทางวารสาร
โฆษณา -- การออกแบบ
สตรี
680 การวิเคราะห์เรื่อง นิวาตะ ในพุทธศาสนาเถรวาท = An analysis of Nivata in Theravada Buddhism / ธีรเชษฐ์ ชัยชนะ / 2551 /Full Text
Subject
นิวาตะ (พุทธศาสนา)
หลักธรรม
พุทธศาสนาเถรวาท


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95