ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา = An Analysis of revealed comparative advantage of Thai textile and clothing export to the United States of America / ธีรภาพ วรรณรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย
สิ่งทอ -- การส่งออก
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
622 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจหมูยอ แหนม แคบหมู และไส้อั่ว ในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial feasibility study of sticky pork, fermented pork sausage, pork cracklings and Northern Thai Sauage Business in Chiang Mai Province / วีรศักดิ์ สมพัตร / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอาหาร -- ต้นทุนและประสิทธิผล
อุตสาหกรรมอาหาร -- เชียงใหม่
หมูยอ -- ต้นทุนการผลิต
แหนม -- ต้นทุนการผลิต
แคบหมู -- ต้นทุนการผลิต
ไส้อั่ว -- ต้นทุนการผลิต
623 การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้านราคา กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม = Cost variance analysis and cost risk management strategies a case study of Mae Saloum Dam project / สายัณห์ เหมืองสอง / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ความเสี่ยง
ราคา
624 การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบอัตโนมัติด้วยทฤษฎีฟัซซีเซต = Error analysis in automatic diameter inspection using Fuzzy Set Theory / อรทัย สุทธิจักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
การบีบอัดภาพ
625 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีกับหลักการปฏิรูปการศึกษา = Analysis of the congruency of buddha's way of instruction and educational reform princilpes พระมหา / อาเดช อุปนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
การปฏิรูปการศึกษา
626 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาของรัฐบาลและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = An Analysis of relationship between public education and economic growth of Thailand / ปาณิสรา สุขพัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
รายจ่ายของรัฐ -- ไทย
การคลัง -- ไทย
งบประมาณการศึกษา -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
627 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟสาธารณะกับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน = An analysis of relationship between demand for public electricity and number of electricity users in Lumphun province / พันธภัทร์ สุรียะธนาภาส / 2551 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ลำพูน
ผู้บริโภค -- ลำพูน
628 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์กลุ่มบรรจุภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between stock prices and volumes of the packaging group in the stock exchange of Thailand using cointegration method พูนพจน์ บุญชัย / พูนพจน์ บุญชัย / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
บรรจุภัณฑ์
629 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเอ็มเอไอโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between the stock price and volume in the market for alternative investment by cointegration method / ประหยัด จิโนเป็ง / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
630 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between stock price and volume in the health care services sector of the stock Exchange of Thailand Using Cointegration Method / ภัททิรา บำเพ็ญทาน / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ -- ราคา
การแพทย์ -- แง่เศรษฐกิจ
631 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Analysis of relationship between tourism income and economic growth of thailand using cointegration method / พรรณี ญานะตื้อ / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- รายได้
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย
การพัฒนาเศราฐกิจ
632 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการท่องเที่ยวที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย = Analysis of relationship between real tourist revenue and exchange rate of Thailand / สริตา พ่วงทองคำ / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- รายได้
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า -- ไทย
633 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between mutual fund and set index rate of returns using cointegration method / ดนัย ไชยสาร / 2551 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ไทย
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
กองทุนรวม -- อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
634 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทย = An Analysis of relationship between exchange rate and international reserve of Thailand / พริมรตา ยะอนันต์ / 2551 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า -- ไทย
เงินสำรองระหว่างประเทศ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
635 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและมูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย = An analysis of relationship between exchange rate and border trade in Northern Thailand / ปานรพี รังษี / 2551 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา -- ไทย (ภาคเหนือ)
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
การค้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
636 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการวัดความสะอาดแขนจับยึดฮาร์ดดิสก์โดยใช้การนับจำนวนอนุภาคของเหลว = Capability analysis of cleanliness measurement process of hard disk drive arm using liquid particle counting / ธงชัย เชื้อใจ / 2551 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์ -- การทำความสะอาด
คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
637 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Risk analysis of housing loan service of a commercial bank in Chiang Mai province / จิรประภา พรหมปัน / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
638 การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืชในกุหลาบ = Analyses of soil fertility and plant nutrients in roses / นงนุช เขื่อนแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
กุหลาบ
ดิน -- การวิเคราะห์
639 การวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานราชการภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of electrical energy utilization index of government offices in Chiang Mai City Hall / ณัฏฐเดช ปัญญาดี / 2551 /Full Text
Subject
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ -- พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
640 การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจโรงแรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Quality of earning analysis for Hotel Business in the Stock Exchange of Thailand / จารุวรรณ ขันธอุบล / 2551 /Full Text
Subject
กำไร
การจัดการโรงแรม
ธุรกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95