ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายพอลิคคลอริเนเนดไบฟีนิล จากตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย = Selection of polychlorinated biphenyls degrading bacteria from sediments in sewage treatment ponds / วรพล แก่นกำจร / 2551 /Full Text
Subject
วิทยาแบคทีเรีย
น้ำเสีย -- การบำบัด
การย่อยสลายทางชีวภาพ
42 การคัดเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาในกระบวนการตรวจสอบการ์ดด้วยเทคนิค ฟัซซี่ เอเฮชพี และ ฟัซซี่ ทอปสิส = Problem solving method selection in card inspection process using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS techniques / สุรักษ์ นิวรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา
การจัดการอุตสาหกรรม
สมาร์ทการ์ด
43 การคัดเลือกวิธีการและที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับกำจัดขยะชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน = Selection of suitable method and location for municipal waste disposal in Chiang Mai and Lamphun provinces / นิพนธ์ บุญเพิ่มพูล / 2551 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
การกำจัดขยะ -- ลำพูน
44 การคิดเชิงมโนทัศน์ในวิชาเคมีของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ = Conceptual thinking in chemistry of grade level 4 students using learning object / เชษฐา แซ่เต็ง / 2551 /Full Text
Subject
เคมี -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
45 การเคลือบอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนเส้นใยฝ้ายโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี = Coating of zinc oxide nanoparticles on cotton fibers by Electrochemical Process / เอกชัย บุญเรือง / 2551 /Full Text
Subject
สสาร
ฟิสิกส์
สังกะสี
ฝ้าย -- การวิเคราะห์
46 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน = Ecotourism management in National Park Area: a case study of Mae Ping National Park, Lamphun Province / วุฒิพงษ์ ดงคำฟู / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลำพูน
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
47 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง = Cultural tourism management by community approach / สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
48 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Ecotourism management of Chiang Mai Night Safari / วชิรญาณ์ วีรประพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
49 การจัดการกิจกรรมพลศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Management of physical education activities of schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อยวัต รัศมีศรจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
พลศึกษา -- กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
50 การจัดการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Garbage management according to philosophy of the sufficiency economy / ศรัทธาธิป มาประสพ / 2551 /Full Text
Subject
ขยะ
เศรษฐกิจพอเพียง
51 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ ในเขตเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Community solid waste management for implementing as an action plan in Ton Pao Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / มาริสา สุรินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
ขยะ -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา
การกำจัดขยะ -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา
การจัดการของเสีย -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา
52 การจัดการของเสียซึ่งเกิดจากการผลิตอาหารในร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Food processing wastes management of restaurants in Chiang Mai municipality / กาญจนา กุลธร / 2551 /Full Text
Subject
ของเสีย
อาหาร -- แง่สิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย
53 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 = Conflict management of education institution administrators in Lamphun Educational Service Area 1 / ประกาทิพย์ ผาสุข / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารความขัดแย้ง
การศึกษา -- การบริหาร
ผู้บริหาร
54 การจัดการความขัดแย้งระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management among sub-district headman, village headman and local administrative organization in San Sai District, Chiang Mai Province / พรรณเพ็ญ ฝั้นจักรสาย / 2551 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความขัดแย้ง
กำนัน -- สันทราย (เชียงใหม่)
ผู้ใหญ่บ้าน -- สันทราย (เชียงใหม่)
55 การจัดการความเครียดของพนักงานสายการบินที่ทำหน้าที่ตรวจบัตรผู้โดยสารสายการบินไทย = Stress management of check-in staff for Thai airways passengers / กมลมาลย์ อุปพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
ความเครียดในการทำงาน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
การบินพาณิชย์ -- ไทย
56 การจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านด้านการรักษาพยาบาลในชุมชน = Knowledge management of folk healer in tending patients in the community / พระประสิทธิ์ ไชยชาติ / 2551 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การบริหารองค์ความรู้
57 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Knowledge management for operational development of students affairs in North-Chiang Mai University / อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
กิจการนักศึกษา
การศึกษา -- เชียงใหม่
การจัดการความรู้
58 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ ของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จังหวัดลำพูน = Dutch Mill products distribution channel management of Dutch Mill distributors, Lamphun province / พัทธนันท์ ณ วรรณไทย / 2551 /Full Text
Subject
การตลาดโดยตรง -- ลำพูน
การตลาด
59 การจัดการด้านวัตถุดิบและวัสดุคงคลังของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมกสิกิจ = Raw materials and inventory management of Iem Kasikit partnership / พรรณฉวดี บุญอำนวย / 2551 /Full Text
Subject
วัสดุคงคลัง
วัตถุดิบ
60 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของบ้านหนองผ้าขาว ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Water resource management for agriculture of Ban Nong Pha Khao, Nam Dib Subdistrict, Pa Sang District, Lamphun Province / วรเทพ เปรมฤทัย / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ -- ป่าซาง (ลำพูน). ตำบลน้ำดิบ
ทรัพยากรทางน้ำ -- ป่าซาง (ลำพูน). ตำบลน้ำดิบ
น้ำในการเกษตร -- ป่าซาง (ลำพูน). ตำบลน้ำดิบ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95